• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-07Toon alle posts

Duivensportbond is sportorganisatie

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting bevat een vrijstelling voor de diensten die sportverenigingen en van organisaties die de bevordering van de sportbeoefening als doel hebben verrichten voor hun leden. Onder de voorganger van de huidige Wet gold een vergelijkbare vrijstelling. De staatssecretaris van Financiën had de onder de oude Wet dat de Nederlandse Postduivenhoudersorganisatie, de regionale bonden op het gebied van de duivensport en de vereniging van postduivenhouders als sportvereniging...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Verlenging herinvesteringstermijn

Ondernemingswinst

Bij de verkoop van bedrijfsmiddelen door een onderneming kan belastingheffing over de behaalde boekwinst worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve neemt af door afboeking op de aankoopprijs van nieuwe bedrijfsmiddelen. Vindt geen herinvestering plaats binnen drie jaar na het jaar waarin de reserve is gevormd, dan moet de reserve aan de winst worden toegevoegd en wordt de boekwinst alsnog belast. Verlenging van de driejaarstermijn is mogelijk...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Navorderingsaanslag vernietigd wegens ontbreken kwade trouw

Formeel recht

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven, kan de belastingdienst dat herstellen door het opleggen van een navorderingsaanslag. De belastingdienst is alleen bevoegd om een navorderingsaanslag op te leggen als er sprake is van een zogenaamd nieuw feit, dat is een feit dat de inspecteur bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Er is geen nieuw feit nodig om een navorderingsaanslag...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Verhuur kantoorruimte aan eigen BV

Omzetbelasting

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van BTW. Voor bedrijfsmatige onroerende zaken is belaste verhuur op verzoek mogelijk, mits de onroerende zaak voor 90% of meer voor belaste prestaties wordt gebruikt. Een DGA sloot met zijn BV een overeenkomst voor de verhuur van een werkruimte met inventaris. De werkruimte was ingericht als kantoor en was onderdeel van de woning van de DGA. De werkruimte beschikte niet over eigen sanitaire...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Beperkte belastingplicht vereniging

Vennootschapsbelasting

Verenigingen kunnen belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijven. Een vereniging die als doelstelling heeft het bevorderen van estate-planning in de notariële beroepsuitoefening is volgens Hof Amsterdam beperkt belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Deze vereniging organiseert onder meer scholingsbijeenkomsten, een beroepsopleiding en een jaarlijks congres. Door een beroepsopleiding aan te bieden aan niet-leden en door een congres te organiseren dat ook toegankelijk is voor niet-leden...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Geen ongebruikelijke terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een eigen BV of aan de onderneming van de partner of een andere verbonden persoon wordt fiscaal aangemerkt als een werkzaamheid. De opbrengst daarvan is belast in box 1. Dat geldt ook voor het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan de BV waarin een familielid een aanmerkelijk belang heeft, op voorwaarde dat de terbeschikkingstelling maatschappelijk ongebruikelijk is. Het verstrekken van een lening door...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Compensatieregeling grensarbeiders in Belgie

Internationaal

Het sinds 1 januari 2003 geldende belastingverdrag tussen Nederland en België bevat een bijzondere compensatieregeling voor inwoners van Nederland die op 31 december 2002 in België werkten als grensarbeider. De bijzondere compensatieregeling eindigt zodra de netto inkomensachteruitgang als gevolg van de invoering van het nieuwe verdrag in een zeker jaar nihil bedraagt of als de grensarbeider van dienstbetrekking verandert. De bijzondere compensatieregeling moet kunnen worden voortgezet of van toepassing zijn...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Collectieve compensatieregelingen beleggingsverzekeringen

Inkomstenbelasting

Sommige levensverzekeringsmaatschappijen hebben collectieve compensatieregelingen getroffen voor bestaande kapitaal- en lijfrenteverzekeringen die gekoppeld zijn aan beleggingen. De compensatie betreft een verlaging met terugwerkende kracht van de kosten of een verlaging van de premies voor risicodekkingen. De compensatie kan bestaan uit een betaling ineens of een bijboeking op de waarde van nog lopende verzekeringen, een betaling ineens aan de verzekeringnemer bij reeds beëindigde of aan een andere verzekeraar overgedragen verzekeringen en/of...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Vrijstelling inhouding dividendbelasting

Dividendbelasting

Bij de uitkering van dividend door een Nederlandse vennootschap aan haar aandeelhouders moet dividendbelasting worden ingehouden. Op grond van Europese regelgeving blijft in bepaalde gevallen inhouding van dividendbelasting achterwege als de aandeelhouder een in de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap is met een aandelenbelang van 5% of meer in de Nederlandse vennootschap. Volgens het Hof van Justitie EG is de Nederland inhoudingsvrijstelling in de Wet...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Nota n.a.v. verslag goedkeuring verdragen

Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag inzake de goedkeuring van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met Qatar en Bahrein naar de Tweede Kamer gestuurd. De betreffende verdragen zijn in april 2008 ondertekend, maar treden pas in werking na goedkeuring.

 • 31-07-2009
Lees meer 

Verlenging regeling deeltijd-WW

Sociale verzekeringen

Op 1 april 2009 is de regeling voor deeltijd-WW ingevoerd. De regeling was bedoeld om vakkrachten te behouden die anders vanwege de crisis zouden worden ontslagen. De regeling is op 23 juni 2009 beëindigd omdat het maximumbedrag was bereikt. Het budget voor de regeling is verhoogd naar € 950 miljoen. Veel bedrijven vroegen deeltijd-WW aan voor het merendeel van hun personeel. Met ingang van 20 juli 2009 kan weer gebruik...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Isolatiewerkzaamheden

Omzetbelasting

Voor isolatiewerkzaamheden aan woonhuizen geldt met ingang van 1 juli 2009 het verlaagde BTW-tarief van 6%. De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft gevraagd aan de staatssecretaris van Financiën om rieten daken in de betreffende bepaling mee te nemen. In reactie daarop heeft de staatssecretaris meegedeeld, dat rieten daken niet afzonderlijk zullen worden genoemd, maar dat het lage tarief kan worden toegepast als het dak voldoet aan...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Wijziging anbiregeling

Successiewet

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet wordt de regeling voor het algemeen nut beogende instellingen (anbi) op twee punten aangepast. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de voorgestelde wijzigingen. De eerste aanpassing betreft de mate waarin het algemeen belang moet worden nagestreefd. Het bestaande criterium van meer dan 50%) wordt vervangen door tenminste 90%. Deze aanpassing moet een...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Wijziging Leidraad Invordering 2008

Invordering

De Leidraad Invordering 2008 is aangepast in verband met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) per 1 juli 2009 en de daaraan gekoppelde aanpassingen van de Invorderingswet 1990.  Het beleid met betrekking tot de verschuldigdheid van kosten van vervolging bij versnelde invordering van belastingaanslagen is gewijzigd. Het oude beleid hield in dat de kosten van vervolging twee werkdagen na de uitreiking van het aanslagbiljet...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Wijziging accijns

Douane en Accijnzen

Het accijnstarief voor sigaretten is afhankelijk van de detailhandelsprijs van sigaretten in de meest gevraagde prijsklasse. In verband met een verhoging van deze prijs wordt de Uitvoeringsregeling Accijns met ingang van 1 augustus 2009 aangepast. Het specifieke gedeelte van de accijns moet 50% bedragen van de totale belasting op de meest gevraagde prijsklasse. Het totale bedrag van de accijns voor sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse moet ten minste 57%...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Invordering

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is aangepast in verband met de invoering van de Wet Investeren in Jongeren. Voor de definitie van de begrippen echtgenoot, alleenstaande en alleenstaande ouder wordt voortaan niet alleen verwezen naar de Wet werk en bijstand, maar ook naar de Wet Investeren in Jongeren. Voor jongeren tot 27 jaar zijn deze begrippen opgenomen in deze nieuwe wet. De aanpassing van de Uitvoeringsregeling treedt op dezelfde dag in...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Verleggingsregeling bij overdracht CO2-emissierechten

Omzetbelasting

Bij de BTW-carrouselfraude voldoet de leverancier de in rekening gebrachte omzetbelasting niet, terwijl de afnemer die belasting wel in aftrek brengt. De frauderende partij wordt vaak na korte tijd ontbonden, waardoor de schade voor de belastingdienst moeilijk te verhalen is. Wel kan het recht op aftrek worden geweigerd als de afnemer wist of had moeten weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel uitmaakt van een...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Vrijstelling bij juridische fusie anbi

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Dat geldt ook als de verkrijging plaatsvindt in het kader van een juridische fusie of een taakoverdracht tussen het algemeen nut beogende instellingen of tussen verenigingen. De staatssecretaris van Financiën vindt dat in een aantal situaties ongewenst. Met toepassing van de zogenaamde hardheidsclausule heeft de staatssecretaris daarom goedgekeurd dat in dergelijke gevallen geen overdrachtsbelasting wordt geheven. Dat geldt alleen voor...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Geen toepassing vrijstelling bedrijfsoverdracht

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. In bepaalde situaties zijn vrijstellingen van toepassing. Een van deze situaties betreft de voortzetting van een bedrijf door kinderen, pleegkinderen of kleinkinderen van de ondernemer. De vrijstelling is niet van toepassing als het kind of de kinderen de verkregen onderneming inbrengen in een personenvennootschap met een willekeurige derde. De voortzetting van de onderneming van een echtpaar door hun kinderen in...

 • 23-07-2009
Lees meer 

Aanloopverliezen terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 bevat een bepaling waardoor zogenaamde aanloopverliezen van een onderneming aftrekbaar zijn. Het gaat om verliezen die in de vijf jaar voordat de onderneming werkelijk tot stand is gekomen worden gemaakt. Zonder een dergelijke bepaling zouden verliezen uit de fase voor de onderneming tot stand is gekomen niet aftrekbaar zijn omdat geen sprake is van een bron van inkomen. De vraag is of deze bepaling ook kan...

 • 23-07-2009
Lees meer 

Reparatiewetgeving pensioen en lijfrente bij emigratie aangenomen

Inkomstenbelasting

Op 19 juni heeft de Hoge Raad enkele arresten gewezen over de houdbaarheid van conserverende aanslagen over de waarde van pensioen- en lijfrenteaanspraken bij emigratie onder de werking van belastingverdragen. Naar aanleiding van deze arresten heeft de staatssecretaris van Financiën een wetsvoorstel ingediend ter reparatie van de gaten in de bestaande wetgeving. Het wetsvoorstel is met voortvarendheid ingediend en is inmiddels aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. In...

 • 23-07-2009
Lees meer 

Informatie-uitwisseling met Kaaimaneilanden

Internationaal

In de rij van belastingparadijzen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om informatie uit te wisselen zijn de Kaaimaneilanden nu aangesloten. Het verdrag regelt de uitwisseling van fiscale informatie en is bedoeld om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

 • 23-07-2009
Lees meer 

Lager gebruikelijk loon

Loonbelasting

Een aanmerkelijk belanghouder die werkzaamheden voor zijn BV verricht moet voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon ontvangen. Dat gebruikelijk loon moet minimaal € 40.000 bedragen, tenzij de aanmerkelijk belanghouder kan bewijzen dat een lager bedrag gebruikelijk is. De directeur en enig aandeelhouder DGA)van een BV trad op 9 april full time in dienst bij een andere werkgever. Na deze datum verrichtte de DGA nog wel enkele werkzaamheden voor zijn BV. Zo...

 • 23-07-2009
Lees meer 

Einduitspraak zaak Solleveld

Omzetbelasting

De Wet OB 1968 kent een vrijstelling voor medische prestaties. Deze vrijstelling was beperkt tot de diensten van beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Het verrichten van niet in de Wet BIG genoemde prestaties door paramedici viel niet onder de vrijstelling van omzetbelasting. Het Hof van Justitie EG heeft in de arresten Solleveld en Van den...

 • 23-07-2009
Lees meer 

Geen integratieheffing bij aanleg sportveld

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting bevat een bepaling die het in eigen beheer vervaardigen van goederen door een ondernemer die vrijgestelde prestaties levert aanmerkt als een levering. Het doel van deze bepaling, die bekend staat als de integratieheffing, is waarborgen dat gekochte goederen en zelf vervaardigde goederen die bestemd zijn voor vrijgestelde prestaties in fiscaal opzicht gelijk worden behandeld. De integratieheffing is gebaseerd op een bepaling in de Europese BTW-richtlijnen.

 • 23-07-2009
Lees meer