• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-05Toon alle posts

Beperking renteaftrek ook na omzetting schuld in lijfrenteverplichting

Vennootschapsbelasting

Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 1980 moet de verkoop aandelen in een BV tegen een hogere prijs dan de nominale waarde aan een andere BV met dezelfde persoon als enige aandeelhouder voor de inkomstenbelasting worden behandeld als een dividenduitkering. In een aan Hof Den Bosch voorgelegde casus verkocht een aandeelhouder zijn ene BV aan een andere BV van hemzelf. De kopende BV bleef de koopsom voor de...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Grond naar privévermogen

Inkomstenbelasting

Zaken die tot het ondernemingsvermogen van een ondernemer behoren, kunnen niet zo maar worden overgebracht naar het privévermogen van de ondernemer. Alleen op grond van een bijzondere omstandigheid is dat toegestaan. Iemand mocht grond, die tot zijn ondernemingsvermogen behoorde, per 1 januari 2002 naar zijn privévermogen overbrengen omdat hij de grond vanaf die datum verpachtte aan een boomkweker en niet langer in zijn eigen onderneming gebruikte. De overgang van ondernemings-...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Schatting inkomsten

Algemeen

Ondernemers moeten jaarlijks een schatting doen van hun inkomsten. De schatting van inkomsten over 2009 moeten ondernemers voor 1 augustus 2009 doen. Dat kan voortaan digitaal gebeuren. Het programma voorlopige aanslag 2009 bevat handige rekenhulpen waardoor de kans op fouten kleiner is geworden. Eventuele wijzigingen kunnen eenvoudig worden doorgegeven. De schatting wordt hierdoor steeds nauwkeuriger.

 • 29-05-2009
Lees meer 

Inrichtingseisen bestelauto's versoepeld

Autobelastingen

Voor bestelauto’s die aan bepaalde eisen voldoen kunnen ondernemers een vrijstelling van BPM krijgen. De cabine van de bestelauto moet door een vaste wand gescheiden zijn van de laadruimte. De vaste wand moet vlak zijn en gemaakt van ondoorzichtig en vormvast materiaal. Een vast raam in de wand is toegestaan. De eisen die aan deze wand worden gesteld zijn versoepeld. Het gebruik van popnagels als bevestigingsmateriaal wordt toegestaan. Verder hoeft...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Bijtelling elektrische auto 10%

Loonbelasting

Na de introductie van een verlaagde bijtelling van 14% voor zeer zuinige en van 20% voor zuinige auto’s komt er nu ook een verlaagde bijtelling van 10% voor elektrische auto’s. De bestaande vrijstelling van BPM voor elektrische auto's wordt verlengd tot 2018. De verlaagde bijtelling moet een extra stimulans geven aan leveranciers en fabrikanten van elektrische auto’s. De geplande ingangsdatum van de verlaagde bijtelling is 1 januari 2010.

 • 29-05-2009
Lees meer 

Projectontwikkelaarsresolutie

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de levering van nieuwe onroerende zaken is ook omzetbelasting verschuldigd. Om dubbele belastingheffing te voorkomen geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor gevallen waarin omzetbelasting is verschuldigd. In een aantal gevallen is deze vrijstelling van overdrachtsbelasting op grond van de tekst van de regeling niet van toepassing. Dat geldt ondermeer voor tijdelijke verhuur in afwachting van verkoop. Voor die gevallen is in...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Geen matiging aansprakelijkheid bestuurder

Invordering

De ontvanger van de belastingdienst kan de bestuurder van een vennootschap op grond van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk stellen voor door de vennootschap verschuldigde maar niet betaalde belasting. De aansprakelijkstelling gebeurt bij beschikking, waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De Invorderingswet 1990 biedt de rechter niet de mogelijkheid om de aansprakelijkheid op grond van omstandigheden te matigen. Als een vennootschap de betalingsonmacht niet of niet juist heeft gemeld, bestaat het wettelijke...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Fout bij toepassing afdrachtvermindering

Loonbelasting

Om een boete op te leggen aan een belastingplichtige moet de belastingplichtige zelf een verwijt kunnen worden gemaakt van de gedraging waarvoor de boete wordt opgelegd. Grove schuld van de adviseur van een belastingplichtige is onvoldoende voor het opleggen van een boete aan de belastingplichtige. Hof Arnhem vond dat een werkgever grove schuld had aan het onjuist toepassen van de afdrachtvermindering loonheffing. De directie had moeten toezien op de juiste...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Conserverende aanslag vermindert nalatenschap niet

Successiewet

De overgang van een aanmerkelijk belang bij overlijden van de aanmerkelijk belanghouder op een niet in Nederland wonende verkrijger is een fictieve vervreemding van de aandelen die het aanmerkelijk belang vormen op het moment onmiddellijk voorafgaand aan het overlijden. Voor deze fictieve vervreemding kan de belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting opleggen. Voor een dergelijke aanslag wordt op verzoek uitstel van betaling verleend. In een procedure ging het om de vraag of...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Eindbeslissing tariefindeling optocouplers

Douane en Accijnzen

Voor de heffing van douanerechten door lidstaten van de Europese Gemeenschappen is de indeling van goederen volgens de zogenaamde Gecombineerde Nomenclatuur (GN) bepalend. Deze indeling is niet altijd duidelijk. Het Hof van Justitie EG is de rechter die in dergelijke gevallen uitsluitsel geeft. In een procedure over de indeling van zogenaamde optocouplers heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie EG verzocht een prejudiciële beslissing te geven. Het Hof van...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Terugwijzing omdat beroep wel ontvankelijk was

Formeel recht

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar waartegen het beroep is gericht worden ingediend. Bij overschrijding van de termijn kan een beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurt niet als het beroepschrift tijdig, dus vóór het verstrijken van de termijn van zes weken is gepost, en binnen een week na het verstrijken van de termijn door de rechtbank is ontvangen. Een uitspraak op...

 • 29-05-2009
Lees meer 

In afwijking van beleid opgelegde aanslagen

Formeel recht

Bij belastingen en heffingen die zijn gerelateerd aan het gebruik van een onroerende zaak is het mogelijk dat meerdere personen belastingplichtig kunnen zijn voor één onroerende zaak. Dat geldt vooral als er meerdere bewoners zijn die geen deel uitmaken van een gezin. De instelling die de heffing oplegt heeft voor dergelijke gevallen vaak regels opgesteld om een belastingplichtige aan te wijzen. Zo hanteerde een waterschap een voorkeursvolgorde gebaseerd op de...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Bestemming verpleeghuis

Onroerende zaken

Voor de heffing van de onroerende zaakbelasting maakt het verschil of een pand wordt aangemerkt als woning of als niet-woning. Er is sprake van een woning als de zaak voor 70% of meer dient voor bewoning. Het tarief voor woningen ligt lager dan het tarief voor niet-woningen. In een procedure over een aanslag onroerende zaakbelasting die betrekking had op een verpleeghuis, was het karakter van het verpleeghuis (woning of niet-woning)...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Voorschot levensonderhoud geen inkomen

Inkomstenbelasting

Regelmatige geldstromen die bij een particulier binnen komen wekken al snel de indruk dat het om inkomen gaat. Doen zich dergelijke geldstromen voor, dan kan de belastingdienst het standpunt innemen dat het gaat om belastbaar inkomen. Voorwaarde is dat de ontvangen bedragen het gevolg zijn van deelname aan het economische verkeer. Een lid van een religieuze orde had bij zijn toetreding de gelofte van armoede afgelegd. Deze gelofte hield in...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Toepassing fondsenvrijstelling

Loonbelasting

De wet op de Loonbelasting bevat als een uitzondering op het loon de fondsvrijstelling. Op grond van de fondsvrijstelling behoren uitkeringen die een werknemer ontvangt uit een fonds, waaraan de werkgever in de afgelopen vijf jaren maximaal de helft heeft bijgedragen, niet tot het loon. Wanneer de belastingdienst meent dat stortingen in het fonds door de werkgever eigenlijk loon of een tot het loon behorende aanspraak vormen, dient de belastingdienst...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Afronding omzetbelastingbedragen

Omzetbelasting

Het tarief van de omzetbelasting is een percentage van de in rekening gebrachte vergoeding. De berekening van omzetbelasting kan leiden tot een bedrag in gedeelten van eurocenten. In een dergelijk geval zal moeten worden afgerond op hele centen. De vraag is hoe dat moet gebeuren. Moet of mag voor ieder artikel de berekende omzetbelasting naar beneden worden afgerond of moet rekenkundig worden afgerond? Die vraag speelt in een procedure van...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Stichting Seniorenbus algemeen nut beogende instelling

Successiewet

Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen (afgekort als ANBI) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De schenkingen die een dergelijke instelling ontvangt zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Sinds 1 januari 2008 moet een instelling door de belastingdienst worden aangemerkt als ANBI om te kwalificeren voor vrijstelling van schenkingsrecht en voor de aftrekbaarheid van giften aan de instelling. De Wet IB 2001 bevat geen definitie van een ANBI. In een arrest...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Schending hoorplicht door inspecteur

Formeel recht

Voordat de inspecteur uitspraak op een bezwaarschrift doet, dient hij de belanghebbende in de gelegenheid te stellen om zijn bezwaar mondeling toe te lichten. De belanghebbende kan daarvan afzien. De gemachtigde van een belanghebbende deelde de inspecteur mee dat zijn cliënt zijn bezwaren mondeling wilde toelichten. In verband met een verblijf in het buitenland zou de afspraak daartoe op een later tijdstip gemaakt worden. Vervolgens gebeurde er niets, waarna de...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Geen accijns over afvalolie

Douane en Accijnzen

Bij de verkoop van minerale oliën kan accijns verschuldigd zijn. Een bedrijf dat zich bezighield met het inzamelen, op- en overslaan en verwerken van afvalstoffen verkocht verontreinigde minerale oliën aan andere bedrijven. De afnemers bewerkten de afvalolie om deze daarna te kunnen gebruiken als brandstof. De inspecteur legde naheffingsaanslagen accijns en brandstoffenbelasting op. Volgens de Wet op de Accijns worden minerale oliën, waarvoor geen specifiek accijnstarief geldt, aan de accijns...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Einde concurrentiebeding door doorzakken onderneming

Arbeidsrecht

Bij de overgang van een onderneming gaan alle rechten en verplichtingen van de oude werkgever van rechtswege over op de nieuwe werkgever. Een concurrentiebeding van de werknemers behoudt door de overgang van de onderneming zijn werking tegenover de nieuwe werkgever. Bij de inbreng van een onderneming in een andere rechtsvorm of bij de splitsing van activiteiten van een onderneming is niet altijd sprake van een overgang van de onderneming. Als...

 • 29-05-2009
Lees meer 

Geen gebrek aan belang bij beroep

Formeel recht

Het belastbaar inkomen uit werk en woning kan bestaan uit meerdere componenten. Bij een zeker inkomen uit werk en woning kan, afhankelijk van de samenstelling van het inkomen, het belastingbedrag verschillen. Dat houdt in dat iemand toch een belang kan hebben bij het instellen van beroep tegen een uitspraak op bezwaar waarbij zijn belastbaar inkomen is vastgesteld op het door hem aangegeven bedrag. De rechtbank Arnhem onderkende dat mogelijke belang...

 • 25-05-2009
Lees meer 

Met bodemverontreiniging was al rekening gehouden

Onroerende zaken

De waarde van een woning wordt voor belastingdoeleinden jaarlijks vastgesteld op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De WOZ-waarde is de waarde in het economische verkeer. Volgens de definitie is dat de prijs die bij aanbieding ten verkoop op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meest biedende zou zijn betaald. Als de belanghebbende het niet eens is met de vastgestelde waarde moet de heffingsambtenaar...

 • 25-05-2009
Lees meer 

Aanvang terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

De verhuur door een aanmerkelijk belanghouder van een bedrijfspand aan zijn BV valt met ingang van 1 januari 2001 als resultaat uit een werkzaamheid in box 1 van de inkomstenbelasting. Niet alleen de opbrengsten zijn belast, maar ook de tijdens de duur van deze zogenaamde terbeschikkingstelling behaalde meerwaarde is belast. Over de vraag wanneer een terbeschikkingstelling begint zijn al meerdere procedures gevoerd. Het belang daarvan ligt in de toerekening van...

 • 25-05-2009
Lees meer 

Zinloze procedure

Formeel recht

Wie het niet eens is met een aan hem opgelegde aanslag kan daartegen een bezwaarschrift indienen. Is de aanslag na bezwaar nog niet naar wens, dan kan tegen de uitspraak op bezwaar beroep en hoger beroep worden ingesteld. Wil dat zinvol zijn, dan zal de belanghebbende wel moeten onderbouwen waarom de aanslag naar zijn mening niet juist is. Hof Den Haag stelde in een procedure vast, dat de belanghebbende zowel...

 • 25-05-2009
Lees meer 

Geruisloze inbreng geweigerd

Inkomstenbelasting

Een eenmanszaak kan zonder directe belastingheffing worden overgedragen aan een besloten vennootschap door gebruik te maken van een fiscale faciliteit die bekend staat onder de naam geruisloze inbreng. Toepassing van deze faciliteit is gebonden aan een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is de verplichte voortzetting van de bestaande onderneming door de BV. Het is dus niet de bedoeling om een onderneming geruisloos in te brengen in een BV om...

 • 25-05-2009
Lees meer