• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-04Toon alle posts

Strengere controle privégebruik auto

Inkomstenbelasting

De belastingdienst gaat strenger controleren op het privégebruik van de auto van de zaak. Dit jaar heeft de belastingdienst van 1.500 mensen in totaal € 4 miljoen aan belasting en boetes nageheven wegens ten onrechte niet aangegeven privégebruik. Het blijkt dat vooral de berijders van een auto van de zaak die verkeersboetes krijgen de auto zonder bijtelling privé gebruiken. Ongeveer 40% van de gecontroleerde mensen in deze groep ontving een...

 • 28-04-2009
Lees meer 

Terugwijzing zaak omdat beroep wel ontvankelijk was

Formeel recht

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar waartegen het beroep is gericht worden ingediend. Bij overschrijding van de termijn kan een beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurt niet als het beroepschrift tijdig, dus vóór het verstrijken van de termijn van zes weken is gepost, en binnen een week na het verstrijken van de termijn door de rechtbank is ontvangen. Een uitspraak op...

 • 28-04-2009
Lees meer 

Beperking renteaftrek na omzetting schuld in lijfrenteverplichting

Vennootschapsbelasting

Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 1980 moet de verkoop aandelen in een BV tegen een hogere prijs dan de nominale waarde aan een andere BV met dezelfde persoon als enige aandeelhouder voor de inkomstenbelasting worden behandeld als een dividenduitkering. In een aan Hof Den Bosch voorgelegde casus verkocht een aandeelhouder zijn ene BV aan een andere BV van hemzelf. De kopende BV bleef de koopsom voor de...

 • 28-04-2009
Lees meer 

Gedogen van gebruik in strijd met bestemming

Onroerende zaken

Volgens de wet WOZ worden onroerende zaken gewaardeerd op hun waarde in het economische verkeer. Daarbij wordt uitgegaan van een fictieve overdracht in volle eigendom op de waardepeildatum. Het geldende bestemmingsplan kan invloed hebben op de waarde van een onroerende zaak. Een bedrijfswoning op grond met een agrarische bestemming mag niet worden gebruikt als burgerwoning omdat dat in strijd is met het bestemmingsplan. Dat leidt tot een lagere waarde van...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Bewijslastverdeling WOZ-waarde

Onroerende zaken

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Bosch over de WOZ-waarde van een woning met bouwtechnische gebreken vernietigd. Het Hof stelde eerst vast dat de heffingsambtenaar van de gemeente niet aannemelijk wist te maken dat hij in zijn taxatie voldoende rekening had gehouden met de gebreken van de woning. Vervolgens oordeelde het Hof dat ook de woningeigenaar de door hem verdedigde waarde niet aannemelijk wist te maken. Het...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Ontvankelijkheid beroep

Formeel recht

Het indienen van een beroepschrift tegen een uitspraak op bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak op het bezwaar gebeuren. Het overschrijden van de beroepstermijn kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroep. Tegen een niet-ontvankelijkverklaring kan verzet worden aangetekend. De rechtbank oordeelde in een verzetprocedure dat de niet-ontvankelijkverklaring terecht was uitgesproken. De indiener van het beroepschrift kon niet bewijzen dat hij het beroepschrift tijdig had gepost. Het...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Partiele onverbindendheid tariefstelling

Overige heffingen

Gemeenten ontlenen de bevoegdheid om belasting te heffen aan de Gemeentewet. De Gemeentewet schrijft onder meer voor dat de tarieven van gemeentelijke belastingen zo worden vastgesteld, dat de geraamde opbrengsten niet hoger zijn dan de geraamde lasten. In een procedure over de heffing van het gemeentelijke reinigingsrecht bedrijfsvuil voor Hof Amsterdam was in geschil of het tarief niet te hoog was vastgesteld. Het Hof was van oordeel dat dit het...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Schenking binnen 180 dagen voor overlijden

Successiewet

De Successiewet bevat een aantal zogenaamde fictiebepalingen. Fictiebepalingen in de Successiewet merken bepaalde handelingen aan als erfrechtelijke verkrijgingen, waardoor successierecht betaald moet worden over de waarde van de verkrijging. Een van deze fictiebepalingen betreft schenkingen die iemand binnen 180 dagen voor zijn overlijden heeft gedaan. Deze fictiebepaling is alleen van toepassing op schenkingen die zijn gedaan door iemand die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woont. Voor toepassing van...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Naheffing niet afgedragen loonbelasting

Loonbelasting

Een werkgever moet loonheffing inhouden op het salaris van zijn personeel. De ingehouden loonheffing moet de werkgever afdragen aan de belastingdienst. De werknemers hebben bij de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting recht op verrekening van de ingehouden loonbelasting. Een werkgever die op het salaris van de directeur € 11.544 aan loonheffing inhield, maar daarvan slechts € 1.924 afdroeg, werd geconfronteerd met een naheffingsaanslag loonheffing voor het verschil. De werkgever had...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Voor aftrek van scholingskosten is inkomensverbetering niet nodig

Inkomstenbelasting

Scholingsuitgaven, dat zijn de uitgaven die iemand doet om een opleiding of studie te volgen, zijn aftrekbaar als de opleiding wordt gevolgd met de bedoeling om daarmee een inkomen te verwerven. Voor de aftrekbaarheid van scholingsuitgaven is niet nodig dat na het volgen van de opleiding een inkomensverbetering optreedt of te verwachten is. De aftrekpost voor scholingsuitgaven is bedoeld als een fiscaal vangnet in de situatie waarin geen recht bestaat op...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Invoer van goederen op luchthaven

Douane en Accijnzen

Internationale luchthavens kennen een zogenaamde groene doorgang in hun aankomsthal. Deze doorgang is bestemd voor reizigers die niets aan te geven hebben. Het gebruik van deze doorgang door een reiziger die in zijn bagage goederen heeft die moeten worden aangegeven geldt als het op onregelmatige wijze binnenbrengen van goederen. Daarvoor is niet vereist dat iemand deze doorgang ook weer is uitgelopen. Voldoende is dat de reiziger deze zone is binnengelopen...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Tijdelijke versoepeling verliesverrekening

Ondernemingswinst

Als maatregel om de gevolgen van de kredietcrisis te bestrijden heeft de staatssecretaris van Financiën een eenmalige versoepeling in de verrekening van ondernemingsverliezen mogelijk gemaakt. De versoepeling betreft de verliezen van het jaar 2008. Het besluit bevat twee faciliteiten, namelijk de voorlopige verliesverrekening terwijl de aangifte nog niet is ingediend en de voorlopige verrekening van een verlies over 2008 als de definitieve aanslag over een voorafgaand jaar nog niet is vastgesteld.

 • 24-04-2009
Lees meer 

Aanpassing Wajong

Sociale verzekeringen

Jonggehandicapten hebben recht op een Wajonguitkering. Er komt in 2010 een nieuwe regeling die uitgaat van wat jongeren ondanks een beperking kunnen, en niet van hun beperkingen. De verwachting is dat jonggehandicapten meer kans krijgen op werk en minder afhankelijk zijn van een uitkering. Ook mensen die onder de huidige Wajong vallen kunnen kiezen voor de nieuwe regeling. In de huidige Wajong worden jongeren met een beperking al volledig arbeidsongeschikt...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Wijziging Uitvoeringsregeling Accijns

Douane en Accijnzen

De Uitvoeringsregeling Accijns is gewijzigd om het mogelijk te maken om rooktabak in een verpakking van 65 gram op de markt te brengen. De wijziging is doorgevoerd per 1 april 2009.

 • 24-04-2009
Lees meer 

Partnerbegrip in de fiscaliteit

Successiewet

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van het partnerbegrip in de belastingwetgeving. Momenteel kennen diverse belastingwetten hun eigen regeling van het partnerbegrip. De belangrijkste zijn de Wet Inkomstenbelasting 2001, de Successiewet en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). De staatssecretaris wil in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) een basis partnerbegrip invoeren met de gemeenschappelijke kenmerken. Het gaat dan om echtgenoten,...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Boete voor tewerkstelling vreemdelingen

Arbeidsrecht

Een champignonkweker had tijdens een controle in 2007 24 Polen zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk. Deze personen waren in dienst van een in Polen gevestigde ondernemer en werkzaam bij de kweker op basis van een door de ondernemer en de kweker gesloten aanneemovereenkomst. De ondernemer beschikte evenmin over tewerkstellingsvergunningen voor zijn personeel. De kweker kreeg een boete opgelegd van € 192.000. Degene die een vreemdeling feitelijk arbeid laat verrichten moet...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Openbare weg geen sportaccomodatie

Omzetbelasting

Voor het gebruik van sportaccommodaties geldt het lage tarief van de omzetbelasting. In een arrest uit 2007 heeft de Hoge Raad het parkoers van de Nijmeegse wandelvierdaagse aangemerkt als sportaccommodatie. Een loopgroep, die haar trainingen begon en eindigde op een sportcomplex, wilde het lage tarief omzetbelasting toepassen. Het sportcomplex werd alleen gebruikt voor het omkleden en voor ondersteunende diensten. De trainingen werden afgewerkt op de openbare weg. De groep wilde...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Aftrekuitsluiting kosten meerderheidsdeelnemingen en vrij kapitaalverkeer

Vennootschapsbelasting

De wet op de Vennootschapsbelasting kent een zogenaamde deelnemingsvrijstelling. Deze houdt in dat de voordelen die een vennootschap geniet uit een belang in een andere vennootschap niet belast zijn. Er geldt een aftrekuitsluiting voor kosten van deelnemingen. Deze aftrekuitsluiting valt, wanneer het gaat om meerderheidsbelangen in andere vennootschappen, binnen de werking van de bepaling in het EG-verdrag over de vrijheid van vestiging. Voor zover de aftrekuitsluiting het vrije kapitaalverkeer beperkt,...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Gehele ontslagvergoeding was loon

Loonbelasting

Het fiscale loonbegrip is zeer ruim. Alle voordelen die iemand geniet uit een (vroegere) dienstbetrekking vormen loon. Dat geldt ook voor schadevergoedingen die een werkgever aan een werknemer moet betalen als er voldoende samenhang is met de dienstbetrekking en voor bij ontslag genoten vergoedingen voor psychisch leed door onvrijwillig ontslag. Een ontbindingsvergoeding zal meestal volledig tot het loon behoren. Omdat een werkgever zich niet als een goede werkgever had opgesteld,...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Te late betaling griffierecht

Formeel recht

Voor het voeren van een procedure bij de rechtbank of bij het gerechtshof moet griffierecht worden betaald. Het griffierecht moet binnen vier weken nadat de griffier op de verschuldigdheid daarvan heeft gewezen, zijn betaald. Is het griffierecht niet op tijd betaald, dan wordt het (hoger) beroep niet-ontvankelijk verklaard, tenzij de te late betaling niet aan de belanghebbende te wijten is. In een geval waarin de betaaltermijn voor het griffierecht eindigde...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Geen nieuwe afschrijvingstermijn na geruisloze inbreng

Ondernemingswinst

Door gebruik te maken van de faciliteit van de geruisloze inbreng kan een onderneming worden ingebracht in een besloten vennootschap zonder fiscale afrekening over in het ondernemingsvermogen aanwezige stille reserves. De besloten vennootschap is, als overnemer en voortzetter van de onderneming, verplicht om fiscaal van start te gaan met de fiscale boekwaarden van de vermogensbestanddelen van de onderneming bij de inbrenger op het tijdstip van de inbreng. In een procedure...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Goede procesorde

Formeel recht

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen de partijen in een procedure in aanvulling op hun beroep- of verweerschrift nadere stukken indienen. Dat kan tot tien dagen voor de zitting om de wederpartij de gelegenheid te geven deze stukken te bestuderen. Als stukken binnen tien dagen voor de zitting of op de zitting worden ingediend, dan moet de rechter beoordelen of een goede procesorde dat wel toelaat. Bij de beslissing of...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Termijn voor uitnodiging mondelinge behandeling

Formeel recht

Procederen is een zaak die staat of valt met formaliteiten. Zo dient de griffier de partijen in bestuursrechtelijke procedures tenminste drie weken voor de zittingsdatum schriftelijk van deze datum op de hoogte te stellen. Gebeurt dat niet, dan kan dat aanleiding vormen voor vernietiging van de uitspraak van de rechter. De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag vernietigd op het beroep in cassatie van de belanghebbende. Volgens...

 • 24-04-2009
Lees meer 

Eén meldpunt Arbeidsinspectie

Arbeidsrecht

Werkgevers moeten ernstige arbeidsongevallen met ziekenhuisopnamen, blijvend letsel of overlijden van een werknemer als gevolg, melden bij de Arbeidsinspectie. Werknemers kunnen er terecht met klachten over arbeidsomstandigheden, arbeidstijden of betalingen onder het minimumloon. Werkgevers en werknemers hoeven meldingen, klachten en dergelijke aan de Arbeidsinspectie niet langer bij de regiokantoren te doen. Er is nu een gratis centraal telefoonnummer, een centraal e-mailadres en er staan formulieren op de website van de...

 • 22-04-2009
Lees meer 

Overgangsregeling Besluit Voorkoming Dubbele Belasting

Internationaal

Een Nederlandse belastingplichtige kan de bronbelasting op ontvangen buitenlandse rente, royalty’s of dividend in Nederland verrekenen. De verrekening is begrensd tot de Nederlandse belasting op de netto baten. Binnen een concern kan door de kosten die tegenover de baten staan elders in het concern te laten vallen meer bronbelasting verrekend worden, terwijl de Nederlandse belasting over de netto baten in het concern niet stijgt. Voor de berekening van de limiet...

 • 20-04-2009
Lees meer