• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-01Toon alle posts

Specificatie vaste kostenvergoeding

Loonbelasting

Werkgevers kunnen de kosten die werknemers maken om hun werk naar behoren te doen vergoeden. Dat kan per uitgave afzonderlijk, hetzij achteraf op declaratiebasis, hetzij vooraf door de werknemer toestemming te geven om een bepaalde uitgave te doen. Vaak wordt ervoor gekozen om een vaste vergoeding te geven die bedoeld is ter bestrijding van een aantal kosten. Een dergelijke vergoeding is alleen maar vrijgesteld van loonbelasting als deze voldoet aan...

 • 30-01-2009
Lees meer 

Ondernemerschap commanditaire vennoot

Inkomstenbelasting

Een commanditaire vennootschap (CV) kent een of meer beherende vennoten en een of meer commanditaire vennoten. De commanditaire vennoten zijn de geldschieters; de beherende vennoten zijn de personen die als ondernemer naar buiten treden. Het Wetboek van Koophandel verbiedt commanditaire vennoten om beheersdaden te verrichten binnen de onderneming van de CV op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle schulden van de CV. Volgens Hof Leeuwarden leidt overtreding van dit verbod...

 • 30-01-2009
Lees meer 

Toepassing nieuwe kantonrechtersformule

Arbeidsrecht

De kantonrechter ontbond op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer op grond van een wijziging in de omstandigheden. De werknemer was meerdere malen door de werkgever gewaarschuwd vanwege grote onachtzaamheid in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Die waarschuwingen hadden niet tot verbetering van het gedrag van de werknemer geleid. De kantonrechter verplichtte de werkgever wel om aan de werknemer een vergoeding te betalen. Omdat het verzoek tot...

 • 30-01-2009
Lees meer 

Belastingadviseur niet in dienstbetrekking

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 bevat een rangorderegeling voor inkomsten die op grond van meerdere artikelen als belastbaar inkomen kunnen worden aangemerkt. Dergelijke inkomsten worden uitsluitend op grond van de eerste wetsbepaling aangemerkt als bestanddeel van het belastbare inkomen. Winst uit onderneming gaat voor loon uit dienstbetrekking. Als een voordeel behoort tot de winst uit onderneming is het geen loon uit dienstbetrekking. De beoefenaar van een zelfstandig beroep is ook ondernemer.

 • 30-01-2009
Lees meer 

Vijfjaarstermijn voor afwaarderingsverlies

Vennootschapsbelasting

Om te voorkomen dat de winst van een dochtermaatschappij ook nog eens bij de moedermaatschappij belast wordt, bevat de Wet op de Vennootschapsbelasting de deelnemingsvrijstelling. Ontvangen dividenden en waardeveranderingen van de deelneming hebben door de werking van de deelnemingsvrijstelling geen invloed op de fiscale winst van de moedervennootschap. Er gold een uitzondering in een bijzondere situatie. Wanneer binnen vijf jaar na de verwerving van een deelneming de waarde in het...

 • 30-01-2009
Lees meer 

Aftrek kosten beursgang

Vennootschapsbelasting

In verband met de oprichting, een kapitaaluitbreiding en vervolgens de beursgang van een NV werden kosten gemaakt, die deels werden doorbelast aan de aandeelhouders. De NV activeerde het resterende bedrag op haar fiscale balans en schreef dat bedrag in vijf jaar lineair af ten laste van de winst. Bij het vaststellen van de aanslagen vennootschapsbelasting voor de jaren 1998 en 1999 corrigeerde de inspecteur deze afschrijvingen. Dat leidde tot een...

 • 30-01-2009
Lees meer 

Vrijstelling voor in 2008 toegezegde vergoeding ziektekosten

Loonbelasting

Tegelijk met de afschaffing van de buitengewone uitgavenregeling in de inkomstenbelasting is ook de regeling ingetrokken dat een werkgever bijzondere ziektekosten onbelast kan vergoeden. Met ingang van 1 januari zijn vergoedingen van de werkgever voor ziektekosten van de werknemer dus belast. De staatssecretaris van Financiën heeft echter goedgekeurd dat in 2008 toegezegde vergoedingen van kosten die een werknemer in 2008 maakte onbelast mogen worden vergoed als deze voor 1 april...

 • 30-01-2009
Lees meer 

Bewijslast tijdig indienen bezwaarschrift

Formeel recht

Een bezwaarschrift moet volgens de wet binnen zes weken na dagtekening van het besluit waartegen het is gericht zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. Een bezwaarschrift dat te laat binnen komt kan niet-ontvankelijk worden verklaard. De bewijslast dat een bezwaarschrift tijdig is ingediend rust op de indiener, tenzij het bezwaarschrift is gericht tegen een opgelegde verzuimboete en het bestuursorgaan zich beroept op overschrijding van de...

 • 28-01-2009
Lees meer 

Schending gelijkheidsbeginsel door tariefstelling precariobelasting?

Overige heffingen

Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is de precariobelasting. Dat is een belasting op het hebben van leidingen en dergelijke onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Een bedrijf dat industriële gassen en andere chemische producten fabriceerde en verhandelde had met vergunning van de gemeente leidingen gelegd in gemeentegrond. Het merendeel daarvan lag in speciale kabel- en leidingstroken. De bovengrondse stukken van de leidingen waren...

 • 28-01-2009
Lees meer 

Vrijwillige pensioenregeling europarlementariër

Inkomstenbelasting

Het Europees Parlement kent een aanvullende pensioenregeling voor leden van het Europees Parlement. Een voormalig lid van het Europees Parlement verwerkte de bijdragen van het Europees Parlement in het aanvullende pensioen niet als inkomsten in haar jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur was aanvankelijk niet op de hoogte van deze aanvullende pensioenregeling en volgde daarom de ingediende aangiften. In een later stadium legde de inspecteur navorderingsaanslagen op om alsnog de door...

 • 27-01-2009
Lees meer 

Aandeel in vermogen Vereniging van Eigenaren

Inkomstenbelasting

Bezittingen en schulden van natuurlijke personen vallen in box 3 als zij niet in box 1 of box 2 vallen. De rendementsgrondslag van box 3 is gelijk aan de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden. Tot de bezittingen behoren rechten die op (onroerende) zaken betrekking hebben, rechten die niet op zaken betrekking hebben en overige vermogensrechten, mits zij waarde hebben in het economisch verkeer. Volgens...

 • 27-01-2009
Lees meer 

Borgstelling door dga

Inkomstenbelasting

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen door iemand aan een BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, leidt er toe dat het vermogensbestanddeel niet in box 3 maar in box 1 valt. Dat geldt ook voor vorderingen op een BV. De aanmerkelijk belanghouder geldt voor de inkomsten uit dergelijke vermogensbestanddelen als resultaatgenieter. Resultaatgenieters zijn verplicht een balans op te stellen waarop de ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen zijn opgenomen. Een 50%...

 • 26-01-2009
Lees meer 

Kwalificatie dienstverlening makelaar

Omzetbelasting

Voor de heffing van omzetbelasting zijn leveringen van zaken en het verrichten van diensten relevante prestaties. Afhankelijk van de aard van de geleverde zaak of van de verrichte dienst is daarop het hoge of het lage tarief van toepassing of een vrijstelling. Diensten die betrekking hebben op effecten zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Bemiddeling bij de effectenhandel is een van deze diensten. De bemiddeling bij de aan- en verkoop van onroerende...

 • 26-01-2009
Lees meer 

Dringende reden voor ontslag

Arbeidsrecht

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is rust op de werkgever en de werknemer gezamenlijk de verplichting om de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces op te pakken. Beide partijen moeten daar actief aan werken, rekening houdend met mogelijke beperkingen aan de kant van de werknemer. Voor de werknemer brengt deze verplichting mee, dat hij voor zijn werkgever bereikbaar is gedurende zijn afwezigheid. Wanneer de bedrijfsarts vervolgens vaststelt dat de werknemer...

 • 26-01-2009
Lees meer 

Kwade trouw bij opstellen aangifte

Formeel recht

Wanneer een belastingaanslag te laag is vastgesteld kan de inspecteur dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag op voorwaarde dat de inspecteur ten tijde van het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet beschikte over de kennis die heeft geleid tot de navorderingsaanslag. Uitzondering daarop is de situatie waarin de belastingplichtige te kwader trouw heeft gehandeld bij het opstellen van de aangifte of in het traject van vaststellen van de...

 • 23-01-2009
Lees meer 

Werkgeversbijdrage personeelsvereniging geen loon

Loonbelasting

Na een controle van de loonadministratie van een bedrijf legde de belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting op. Deze had onder meer betrekking op de bijdrage van het bedrijf aan de personeelsvereniging en het gebruik door werknemers van een mobiele telefoon. Het bedrijf bestreed de naheffingsaanslag op deze onderdelen. Naar het oordeel van Hof Den Bosch slaagde de inspecteur er niet in om te bewijzen dat de werkgever een deel van de...

 • 23-01-2009
Lees meer 

Verlengde navorderingstermijn

Formeel recht

De termijn waarbinnen een navorderingsaanslag moet worden opgelegd is 5 jaar. Er geldt een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar voor buitenlandse inkomsten en vermogensbestanddelen. De verlengde termijn is bedoeld voor situaties waarin de controlemogelijkheden van de Nederlandse belastingdienst beperkt zijn en de normale navorderingstermijn van vijf jaar te kort is. Volgens Hof Amsterdam mag de inspecteur deze extra bevoegdheid niet gebruiken wanneer hij binnen de reguliere navorderingstermijn over alle noodzakelijke...

 • 23-01-2009
Lees meer 

Uitstel van loon of aanspraak op uitkering?

Loonbelasting

De wetgever heeft per 28 december 2000 de coördinatiewet sociale verzekeringen (CSV) aangepast en het recht op betaald verlof als een aanspraak aangemerkt. Tot die datum bevatte de CSV geen bepaling over het recht op betaald verlof. Desondanks merkte de Centrale Raad van Beroep een dergelijk recht aan als premieplichtig loon. Het ging om een CAO die werknemers de mogelijkheid bood te sparen voor een sabbatical leave. Daarvoor konden werknemers...

 • 23-01-2009
Lees meer 

Winst of privévoordeel?

Inkomstenbelasting

De vennoten in een VOF verkochten hun onderneming. De koper zette de onderneming voort en huurde het bedrijfspand dat eigendom was van de vennoten. De verkoop van de onderneming hield een staking in voor de vennoten. Ter gelegenheid daarvan ging het bedrijfspand naar het privévermogen van de vennoten. Tegelijk met de koopovereenkomst van de onderneming en de huurovereenkomst van het bedrijfspand verleenden de vennoten een voorkeursrecht van koop op het...

 • 23-01-2009
Lees meer 

Specificatie vaste vergoeding

Loonbelasting

Werkgevers kunnen de kosten die werknemers maken om hun werk naar behoren te doen vergoeden. Dat kan per uitgave afzonderlijk, hetzij achteraf op declaratiebasis, hetzij vooraf door de werknemer toestemming te geven om een bepaalde uitgave te doen. Vaak wordt ervoor gekozen om een vaste vergoeding te geven die bedoeld is ter bestrijding van een aantal kosten. Een dergelijke vergoeding is alleen maar vrijgesteld van loonbelasting als deze voldoet aan...

 • 23-01-2009
Lees meer 

Artsen in dienst van kliniek

Sociale verzekeringen

Voor het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: 1. er bestaat een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer; 2. de werknemer is verplicht om persoonlijk arbeid te verrichten; 3. de werkgever is verplicht om loon te betalen voor de verrichte werkzaamheden. Voor het bestaan van een gezagsverhouding is voldoende dat de werkgever in staat is en bevoegd is om aanwijzingen te geven over de invulling van...

 • 22-01-2009
Lees meer 

Geen toepassing reisbureauregeling

Omzetbelasting

De omzetbelasting kent een aantal bijzondere regelingen. Een daarvan is de reisbureauregeling. Die regeling houdt in dat het reisbureau alleen omzetbelasting in rekening hoeft te brengen over de behaalde marge en niet over de totale in rekening gebrachte vergoeding. Een in Nederland gevestigde verhuurder van tenten en mobilhomes op campings in verschillende Europese landen wilde de reisbureauregeling toepassen. De verhuurder was eigenaar van de tenten en mobilhomes. Deze werden geplaatst...

 • 22-01-2009
Lees meer 

Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Invorderingswet

Invordering

De staatssecretaris van Financiën heeft de derde nota van wijziging op het voorstel om de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten te wijzigen ingediend. De jaarlijkse inflatiecorrectie in de motorrijtuigenbelasting wordt in deze nota van wijziging buiten werking gesteld voor de tarieven die in het Belastingplan 2009 zijn aangepast. Ook de inflatiecorrectie per 1 januari 2008 die per abuis in het Belastingplan 2008 was opgenomen voor de in de Wet...

 • 22-01-2009
Lees meer 

Kwijtscheldingswinst

Ondernemingswinst

De zogenaamde kwijtscheldingswinst, dat zijn de voordelen die een ondernemer verkrijgt doordat een schuldeiser een vordering op de ondernemer prijsgeeft omdat de vordering toch niet geïnd kan worden, is onbelast. De vraag of een vordering niet kan worden geïnd moet worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de crediteur. De kwijtschelding van de vordering moet voor de crediteur op basis van voor hem kenbare feiten en omstandigheden een zakelijke handeling zijn.

 • 21-01-2009
Lees meer 

Loon ondanks betaling aan BV

Loonbelasting

In het kader van de beëindiging van zijn dienstbetrekking sloot een werknemer een overeenkomst met zijn werkgever. Volgens deze overeenkomst had de werknemer recht op een betaling van zesendertig maandelijkse termijnen voor consultancywerk. De eerste twaalf termijnen werden aan de werknemer zelf betaald. Het restant werd ineens betaald aan een door hem opgerichte BV. De vraag was of dit bedrag bij de BV belast moest worden of bij de werknemer.

 • 20-01-2009
Lees meer