• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2008-11Toon alle posts

Tijdelijke regeling werktijdverkorting

Sociale verzekeringen

Ter bestrijding van een ontslaggolf als gevolg van acuut omzetverlies door de kredietcrisis maakt de minister van Sociale Zaken tijdelijke werktijdverkorting mogelijk. Werktijdverkorting geldt voor een periode van zes weken. Deze periode kan tot maximaal 24 weken verlengd worden. Het omzetverlies bepaalt voor hoeveel werknemers werktijdverkorting kan worden aangevraagd. Als het omzetverlies 35% bedraagt, kan voor 35% van de werknemers werktijdverkorting worden aangevraagd. De werknemers blijven in dienst van het...

 • 29-11-2008
Lees meer 

Aanpassing reis- en verhuiskostenvergoeding in Belastingplan 2009

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2009 ingediend bij de Tweede Kamer. De nota bevat de volgende aanpassingen.1. De regeling voor vaste reiskostenvergoedingen wordt verruimd.2. De regeling voor verhuiskostenvergoedingen wordt aangepast. 3. Zoals eerder aangekondigd wordt de fijnstofdifferentiatie in de BPM afgeschaft en komt er een stimuleringsregeling voor roetfilters. De tarieven in de BPM worden in verband hiermee aangepast.4. Zoals eerder aangekondigd...

 • 29-11-2008
Lees meer 

Onzuivere pensioenregeling wel ten laste van winst

Ondernemingswinst

Werkgevers kunnen aan hun werknemers pensioenrechten toekennen. De Wet op de Loonbelasting bevat een aantal voorwaarden waaraan een pensioenregeling moet voldoen om fiscaal geaccepteerd te worden. Is de pensioenregeling fiscaal geaccepteerd, dan geldt de omkeerregel in de loonbelasting en zijn niet de aanspraken op pensioen, maar de latere uitkeringen belast als loon. Voldoet een pensioenregeling niet aan deze voorwaarden, dan zijn de aanspraken op pensioen direct als loon belast. Het...

 • 28-11-2008
Lees meer 

Geen vrij verkeer voor Bulgaarse en Roemeense werknemers

Europese regelgeving

Werkgevers die werknemers uit Bulgarije of Roemenië in dienst willen nemen blijven een tewerkstellingsvergunning nodig hebben. De ministerraad heeft namelijk besloten dat er voor mensen uit deze landen geen vrij werknemersverkeer komt. Argument is de ontwikkeling van de economie en de onzekere gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid. Om de problemen met malafide uitzendbureaus op te lossen komt er op korte termijn een wetsvoorstel Inlenersaansprakelijkheid. Dat wetsvoorstel regelt de aansprakelijkheid voor...

 • 28-11-2008
Lees meer 

Kwalificatie werkkleding

Loonbelasting

Over de kwalificatie van tijdens het werk gedragen kleding is veel discussie gevoerd. Werkkleding kan namelijk onbelast aan werknemers worden vergoed of verschaft, maar in geval van andersoortige kleding is er sprake van loon. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat werkkleding vrijwel uitsluitend geschikt moet zijn om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te worden gedragen, of voorzien moet zijn van logo’s van de werkgever met een minimale...

 • 28-11-2008
Lees meer 

Beleid giftenaftrek geactualiseerd

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de giftenaftrek en de aanmerking als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geactualiseerd. Ten opzichte van het vorige beleidsbesluit van 21 december 2007 zijn de volgende zaken gewijzigd. 1. Er is een beschrijving opgenomen over het met terugwerkende kracht aanmerken als algemeen nut beogende instelling. 2. Het aantal omstandigheden waarbij periodieke giften mogen worden beëindigd is uitgebreid. 3. Er is een nieuw onderdeel...

 • 27-11-2008
Lees meer 

EG-Hof breidt fiscale eenheid uit

Vennootschapsbelasting

De Franse vennootschapsbelasting kent een groepsregeling die vergelijkbaar is met de Nederlandse regeling voor de fiscale eenheid. De Franse regeling stelt als voorwaarde voor opname in een groep dat de moedermaatschappij direct of indirect tenminste 95% van het aandelenkapitaal bezit. Alleen vennootschappen waarvan de resultaten onderworpen zijn aan de Franse vennootschapsbelasting kunnen lid zijn van een groep. Dat betekent dat zij in Frankrijk gevestigd moeten zijn of daar een vaste...

 • 27-11-2008
Lees meer 

Correctie beginvermogen vormt geen winst

Vennootschapsbelasting

In een aangifte vennootschapsbelasting wordt de winst bepaald door vermogensvergelijking. Het is uiteraard van belang om daarbij het juiste eind- en beginvermogen te gebruiken. Het beginvermogen van een jaar zal normaliter gelijk zijn aan het eindvermogen van het voorgaande jaar. Soms moeten correcties worden aangebracht om de vermogens aan te laten sluiten. Een fiscale eenheid hanteerde in haar vermogensopstelling de commerciële vermogens. Bij de herleiding naar fiscale vermogens had een...

 • 26-11-2008
Lees meer 

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2009 aan

Algemeen

De Tweede Kamer heeft met enkele aanpassingen het Belastingplan 2009 en de bijbehorende wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2009, Fiscale Onderhoudswet 2009 en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aangenomen. De belangrijkste wijzigingen die de Kamer heeft aangebracht zijn de volgende: -er komt een nieuwe inkomensafhankelijke combinatiekorting; -het ouderschapsverlof wordt gunstiger; -de bestaande regelingen voor oudere auto’s worden beperkt; -er komt een aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting voor stock appreciation rights.

 • 25-11-2008
Lees meer 

Formeel noch feitelijk bestuurder

Algemeen

Niet alleen de formele bestuurder van een vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de door de vennootschap verschuldigde loonbelasting, maar ook de persoon die feitelijk leiding geeft en zich gedraagt alsof hij bestuurder van de vennootschap is. De belastingdienst stelde de broer van de formele bestuurder en aandeelhouder van een vennootschap aansprakelijk voor de niet betaalde loonbelasting. De vraag was of deze persoon feitelijk beleidsbepaler was van de vennootschap. De belastingdienst...

 • 25-11-2008
Lees meer 

Rechtbank laat vermindering boete achterwege

Formeel recht

Wegens het niet tijdig indienen van een aangifte inkomstenbelasting legde de belastingdienst een boete op van ƒ 250. Omdat de rechtbank vervolgens de aanslag verminderde tot nihil werd de boete verminderd tot het minimumbedrag van ƒ 50. De belastingdienst kondigde deze boete aan op 1 december 2004. Omdat de rechtbank meer dan 2 jaar na de aankondiging van de boete uitspraak heeft gedaan is de redelijke termijn waarbinnen berechting volgens...

 • 25-11-2008
Lees meer 

Geen inhoudingsplicht buitenlandse vennootschap

Loonbelasting

De belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonheffing op aan een in België gevestigde BVBA. De naheffingsaanslag had betrekking op in Nederland behaalde omzet. De belastingdienst merkte een deel daarvan aan als gebruikelijk loon van de in België wonende DGA. De BVBA had in Nederland geen vaste inrichting en ook geen vaste vertegenwoordiger. De DGA verrichtte gedurende een zekere periode advieswerk in Nederland. De beloning voor deze werkzaamheden werd aan de BVBA...

 • 25-11-2008
Lees meer 

Verhoging invoervrijstellingen

Douane en Accijnzen

Het plafond voor belastingvrije invoer door reizigers vanuit landen buiten de Europese Unie naar één van de landen van de Europese Unie is per 1 december 2008 omhoog gegaan van € 175 naar € 430 euro voor passagiers aan boord van vliegtuigen en schepen. Reizigers over land mogen voor € 300 belastingvrij invoeren. De belastingvrijstellingen hebben betrekking op de omzetbelasting en accijnzen. Wie voor een hoger bedrag dan € 430...

 • 24-11-2008
Lees meer 

Geruisloze inbreng verhuurde onderneming

Inkomstenbelasting

In een arrest uit 1955(!) heeft de Hoge Raad beslist dat de verhuur van een bedrijf geen liquidatie en geen overdracht inhoudt, omdat het bedrijf als geheel in stand blijft en de oorspronkelijke ondernemer de eigendom daarvan behoudt. In een arrest uit 1977 besliste de Hoge Raad dat de verhuurder van een onderneming winst uit onderneming blijft genieten. Uit deze arresten leidt Hof Arnhem af dat bij verhuur van een...

 • 22-11-2008
Lees meer 

Hoge Raad vernietigt naheffing BPM

Autobelastingen

Het Hof van Justitie EG heeft in een arrest uit 2008 de heffing van Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) in bepaalde gevallen in strijd geacht met het EG-recht. Het ging om een inwoner van Nederland die in het buitenland een auto voor langere tijd had gehuurd. Volgens het Hof van Justitie EG had bij de heffing van BPM rekening gehouden moeten worden met de duur van de huurovereenkomst of...

 • 22-11-2008
Lees meer 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet voor pensioen-BV

Successiewet

De Successiewet kent een bijzondere regeling voor bedrijfsopvolging. De bedrijfsopvolgingsregeling is een tegemoetkoming om het voortbestaan van een bedrijf niet in gevaar te brengen door de belastingheffing bij overlijden van de ondernemer. Deze faciliteit kan ook worden toegepast op de verkrijging van aandelen in een BV die een onderneming drijft. Volgens de rechtbank Den Haag drijft een pensioen-BV geen onderneming. Het doel van een pensioen-BV is verstrekken van pensioenen aan...

 • 21-11-2008
Lees meer 

Maximum ontslagvergoeding

Arbeidsrecht

De ministerraad is akkoord met een wetsvoorstel van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie om de ontslagvergoeding voor werknemers met een jaarsalaris van € 75.000 te beperken tot maximaal één jaarsalaris. Dit maximum geldt echter alleen voor ontslagprocedures bij de kantonrechter. Werkgevers en werknemers hebben de vrijheid om in de arbeidsovereenkomst andere afspraken te maken. Ook in een sociaal plan bij bedrijfsreorganisaties of collectief ontslag kan...

 • 21-11-2008
Lees meer 

Genietingstijdstip

Inkomstenbelasting

Een werkgever kende in 1996 aan een groep werknemers voorwaardelijke rechten op de opbrengst van certificaten van aandelen toe. Voorwaarde was ondermeer het voortbestaan van de dienstbetrekking. Op 28 oktober 1999 besloot de werkgever dat de certificaten op 17 januari 2000 door omzetting in aandelen geschikt werden gemaakt voor verkoop. Volgens Hof Amsterdam en de Hoge Raad was dat de datum waarop een werknemer zijn rechten onvoorwaardelijk kon uitoefenen. Hoewel...

 • 21-11-2008
Lees meer 

Doorberekening van kosten voor gemene rekening

Omzetbelasting

Ondernemers moeten over de door hen verrichte leveringen en diensten omzetbelasting berekenen. Er is geen sprake van een levering of een dienst als het gaat om de doorberekening van kosten voor gezamenlijke rekening. Daarvan is sprake als er kosten worden gemaakt voor verschillende ondernemers, die door een van hen worden betaald. Daarna wordt ieders aandeel in de kosten overeenkomstig zijn aandeel in de verworven prestaties doorberekend, zonder opslagen. Voorwaarde is...

 • 21-11-2008
Lees meer 

Voorziening voor schadevergoeding

Ondernemingswinst

Ondernemers kunnen in bepaalde gevallen voorzieningen vormen voor toekomstige uitgaven. Bij ondernemers/natuurlijke personen geldt dan de eis, dat de uitgaven samenhangen met hun onderneming en niet met hun privéleven. Een zelfstandige advocaat wilde een voorziening vormen voor een door hem te betalen schadevergoeding. Hoewel de hoogte nog niet vaststond, was de advocaat wel tot vergoeding van de schade veroordeeld. De vordering was ingediend door een stichting, die door een cliënt...

 • 21-11-2008
Lees meer 

Box 3 niet in strijd met BRK

Internationaal

Een inwoner van Curaçao had onroerende zaken in Nederland waarop een hypotheekschuld rustte. Zowel de onroerende zaken als de hypotheekschuld vallen sinds 2001 in box 3. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting over 2001 ging de inspecteur uit van de door de belanghebbende aangegeven waarde van de onroerende zaken. De inspecteur bracht de hypotheekschuld in aftrek op de bezittingen. Het gemiddelde van de rendementsgrondslag in Nederland aan het begin...

 • 21-11-2008
Lees meer 

staatssecretaris niet in cassatie

Invordering

Hof Amsterdam oordeelde onlangs dat de inspecteur een beschikking heffingsrente niet kan verhogen. Het Hof kwam tot dat oordeel in een procedure over de aansprakelijkheid van een inlener van personeel. Volgens het Hof geldt voor de heffingsrente een apart regime, zonder de mogelijkheid van herziening van de beschikking heffingsrente en zijn de bepalingen uit de Algemene Wet inzake Rijksbelasting (AWR) over naheffingsaanslagen niet van toepassing. De staatssecretaris deelt deze opvatting...

 • 21-11-2008
Lees meer 

Lijfrentepremie en staking

Inkomstenbelasting

Een ondernemer die zijn onderneming beëindigt, kan een deel van de daarbij behaalde winst gebruiken voor de aankoop van een lijfrente. Een dergelijke lijfrente kan worden bedongen van een professionele verzekeraar of van de partij die de onderneming overneemt. De partij die de onderneming overneemt kan ook een door de ondernemer opgerichte bv zijn. Is echter besloten om de onderneming te liquideren of over te dragen aan een ander dan...

 • 21-11-2008
Lees meer 

Schenking of fictieve erfrechtelijke verkrijging?

Successiewet

Tot 1 januari 2003 moest een schenking op straffe van nietigheid gedaan worden bij notariële akte. De enige uitzondering op dit wettelijke voorschrift betrof de schenking van hand tot hand. Met ingang van 1 januari 2003 stelt de wet geen vormvoorschriften meer aan schenkingen, met uitzondering van de schenking ter zake des doods. Dat is een schenking die pas na het overlijden van de schenker moet worden uitgevoerd. Voor dergelijke...

 • 20-11-2008
Lees meer 

Niet erkend kind valt in tariefgroep III

Successiewet

Het tarief van het successierecht stijgt met de hoogte van het verkregen aandeel in de nalatenschap en met het minder worden van de band tussen de erflater en de erfgenaam. Soms heeft dat vreemde gevolgen. Zo liet iemand een groot deel van zijn vermogen na aan een door hem niet erkend kind. Naar Nederlands recht betekent dit dat de erfgenaam geen kind van de erflater was. De Successiewet bevat geen...

 • 20-11-2008
Lees meer