• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2008-10Toon alle posts

Concept-besluit Invorderingswet

Invordering

De staatssecretaris van Financiën heeft een concept voor wijziging van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet aan de Tweede Kamer voorgelegd. De wijziging heeft betrekking op een per 11 juli 2008 in de Invorderingswet opgenomen bepaling. Deze bepaling maakt de betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel op alle dagen en uren van de week zonder voorafgaand rechterlijk verlof mogelijk in andere gevallen dan naheffingsaanslagen. Deze gevallen zijn situaties waarin tot versnelde invordering...

 • 31-10-2008
Lees meer 

Eindejaarstips bedrijven

Algemeen

Investeringsaftrek Als u in 2008 voor meer dan € 2.100 investeert in bedrijfsmiddelen heeft u recht op kleinschaligheidsaftrek, mits het totale bedrag van de investeringen minder dan € 236.000 bedraagt. De aftrek is een percentage van het investeringsbedrag. Het aftrekpercentage varieert van 1% tot 25%, afhankelijk van de hoogte van de investeringen. Hoe lager het geïnvesteerde bedrag is, des te hoger is het percentage. Voor samenwerkingsverbanden van zelfstandige ondernemers geldt...

 • 31-10-2008
Lees meer 

Eindejaarstips particulieren

Algemeen

Vooruitbetaling hypotheekrente Als u verwacht dat u in 2009 door een lager inkomen in een lager inkomstenbelastingtarief valt dan in 2008, dan kan het verstandig zijn om nog dit jaar de hypotheekrente voor het eerste halfjaar van 2009 te betalen. Het moet hierbij wel gaan om een schriftelijk vastgelegde betalingsverplichting. Vervroegd aflossen of herfinancieren Hoewel de huidige rentepercentages niet meer zo laag zijn als in het recente verleden kan het...

 • 31-10-2008
Lees meer 

Eindejaarstips DGA

Loonbelasting

Salaris Voor zover dat nog niet is gebeurd moet het salaris van 2008 dat u als DGA van de BV ontvangt worden vastgesteld. Houdt daarbij wel rekening met het volgende. De wetgever gaat ervan uit dat u een reëel salaris krijgt. Dit bedraagt minimaal € 40.000 per jaar. Indien uw salaris meer dan 30% afwijkt van het salaris dat gebruikelijk is voor uw functie mag de inspecteur uw beloning corrigeren...

 • 31-10-2008
Lees meer 

Eindejaarstips IB-ondernemers

Inkomstenbelasting

Meewerkaftrek of arbeidsbeloning? Als uw partner meewerkt in uw onderneming dan kunt u uw partner een reële arbeidsbeloning betalen of gebruik maken van de meewerkaftrek. Een reële arbeidsbeloning moet in 2008 minimaal € 5.000 bedragen en in 2008 betaald zijn om in 2008 aftrekbaar te zijn van de winst. De meewerkaftrek bedraagt minimaal 1,25% en maximaal 4% van de winst, afhankelijk van het aantal door de partner gewerkte uren. Voor...

 • 31-10-2008
Lees meer 

Vrijstelling voor dorpshuizen

Successiewet

Naar verwachting komt er binnenkort ook voor dorpshuizen een vrijstelling van schenkings- en successierecht. Er bestaat een vrijstelling voor het algemeen nut beogende instellingen, maar niet alle dorpshuizen vallen onder deze regeling. Het is de bedoeling om voor dorpshuizen eenzelfde vrijstellingsregeling in te voeren als de in het Belastingplan 2009 voorgestelde regeling voor sportverenigingen.

 • 31-10-2008
Lees meer 

Toerekening vermogen minderjarigen

Inkomstenbelasting

Er zijn Kamervragen gesteld over de toerekening van het vermogen van minderjarige kinderen aan hun ouders. De vragen hebben betrekking op de situatie waarin na een echtscheiding een van de ouders komt te overlijden en de minderjarige kinderen zijn vermogen erven. De andere ouder wordt door de toerekening van het vermogen van de kinderen in de heffing van inkomstenbelasting betrokken. De staatssecretaris heeft in zijn antwoord duidelijk gemaakt dat de...

 • 30-10-2008
Lees meer 

Beantwoording kamervragen octrooibox

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2007 is de zogenaamde octrooibox ingevoerd in de Vennootschapsbelasting. Deze octrooibox is bedoeld als fiscale stimulans voor innovatie. Er geldt een effectief belastingtarief van 10%, een drempel ter grootte van de gemaakte kosten van research en development en een plafond van 4x de voortbrengingskosten. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het effect van de regeling en de deelname daaraan. De staatssecretaris van Financiën vindt het...

 • 30-10-2008
Lees meer 

Lage huur drukt waarde pand

Inkomstenbelasting

Een bedrijfspand dat eigendom is van een DGA en wordt verhuurd aan zijn BV valt niet in box 3 maar in box 1 onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2001 van kracht. Voor bestaande verhuursituaties moest op dat moment de waarde in het economische verkeer worden vastgesteld van het pand. Daarbij diende rekening gehouden te worden met het bestaan van de huurovereenkomst en de...

 • 29-10-2008
Lees meer 

Nota van wijziging implementatie reizigersvrijstelling

Omzetbelasting

Bij de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns en de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken in behandeling. Dat voorstel is bedoeld om de op Europees niveau aangepaste reizigersvrijstelling in de Nederlandse wet op te nemen. Het is de bedoeling dat deze aanpassingen op 1 december 2008 verwerkt zijn. Bij nota van wijziging is nu voorzien...

 • 29-10-2008
Lees meer 

Betaling aan curator na faillissement niet aftrekbaar

Inkomstenbelasting

Na een faillissement van een stichting werd een voormalig bestuurder aansprakelijk gesteld door de curator. Uiteindelijk kwam een minnelijke regeling tot stand op grond waarvan de bestuurder een aantal betalingen deed aan de curator. De aard van deze betalingen stond civielrechtelijk niet vast. De bestuurder was niet in dienstbetrekking werkzaam bij de stichting en ontving geen enkele beloning voor zijn werkzaamheden. Deze werkzaamheden waren dan ook geen bron van inkomen.

 • 28-10-2008
Lees meer 

Geen aftrek levensonderhoud pleegkind wegens vergoeding

Inkomstenbelasting

De kosten van levensonderhoud van kinderen zijn alleen aftrekbaar als de ouder geen recht heeft op kinderbijslag of als het kind geen recht heeft op studiefinanciering. Voor aftrek van kosten van levensonderhoud geldt bovendien als voorwaarde dat het kind in belangrijke mate door de ouder wordt onderhouden, met andere woorden dat een groot deel van de kosten van het levensonderhoud voor rekening van de ouder komt. De mogelijkheid van aftrek...

 • 27-10-2008
Lees meer 

Schadevergoeding was negatief loon

Loonbelasting

In het arbeidscontract van een werknemer was een concurrentiebeding opgenomen. Dat beding verbood de werknemer om binnen 18 maanden na afloop van zijn dienstbetrekking concurrerende werkzaamheden te verrichten, ongeacht of dit in loondienst of als zelfstandige zou gebeuren. Op overtreding van het beding stond een boete van ƒ 2.500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurde. In strijd met het concurrentiebeding trad de werknemer op 1 januari 1999 in dienst...

 • 27-10-2008
Lees meer 

Geen rekening houden met arbeidsovereenkomst tijdens opleiding

Loonbelasting

Om het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse deskundigen om in Nederland te werken is er een bijzondere regeling in de loonbelasting, die bekend staat als de 30%-regeling. Deze regeling houdt in, dat van de totale arbeidsbeloning inclusief vergoedingen 30% als onbelaste vergoeding voor zogenaamde extraterritoriale kosten wordt aangemerkt. Op het restant zijn de normale loonbelastingregels van toepassing. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar en onder de...

 • 24-10-2008
Lees meer 

Premieplicht bij werken in het buitenland

Internationaal

Een persoon die in Nederland woont en die gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden of langer uitsluitend buiten Nederland werkt voor een buitenlandse werkgever valt niet onder de Nederlandse volksverzekeringen. Iemand die in het buitenland werkt terwijl hij in dienst is van een Nederlandse werkgever is wel verzekerd in Nederland. Een inwoner van Nederland meende recht te hebben op vrijstelling van premieplicht in Nederland voor zijn werk in het...

 • 24-10-2008
Lees meer 

Hoogte boete

Formeel recht

Als een ondernemer niet voldoet aan zijn wettelijke administratieplicht, kan de inspecteur de administratie verwerpen als grondslag voor de belastingheffing en de winst op een geschat bedrag vaststellen. Sanctie op het verwerpen van de administratie is omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in dat de ondernemer overtuigend moet bewijzen dat de inspecteur de winst onjuist heeft vastgesteld. Het doen van een onjuiste aangifte is vaak een gevolg van...

 • 24-10-2008
Lees meer 

Modernisering successiewetgeving

Successiewet

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota over de modernisering van de Successiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. In plaats van een compleet nieuwe wet stelt de staatssecretaris nu voor om binnen de bestaande Successiewet 1956 de tarieven te verlagen, het stelsel van vrijstellingen te vereenvoudigen, anti-ontgaansmogelijkheden op te nemen en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit te herzien. Tariefstructuur Het voorstel bevat twee tariefgroepen. De eerste groep bevat de naaste familieleden, namelijk de...

 • 24-10-2008
Lees meer 

Beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen

Algemeen

Het kabinet wil de beloningen van bestuurders bij staatsdeelnemingen aanpakken. Het is de bedoeling dat de staat meer gebruik gaat maken van haar rechten als aandeelhouder om het beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen te beoordelen en vast te stellen. Er komt een salarismaximum of er moet een beloningscode gelden, die afhankelijk is van hoe 'publiek' de onderneming is. Er zijn drie categorieën te onderscheiden: •Publiek: In deze categorie geldt het nieuwe ministerssalaris...

 • 24-10-2008
Lees meer 

Nota van wijziging Belastingplan 2009

Algemeen

Bij de Tweede Kamer is een nota van wijziging op het Belastingplan 2009 ingediend. De nota van wijziging herstelt enkele foute verwijzingen en brengt verduidelijkingen aan op een aantal punten. De belangrijkste wijzigingen zijn de navolgende. Inkomstenbelasting 1. Het Belastingplan bevat de invoering van een beperkte saldomethode voor lijfrenten waarvan de premies niet in aftrek zijn gebracht. Verduidelijkt is dat het maximumbedrag aan premies van € 2.269 geldt voor het...

 • 24-10-2008
Lees meer 

Nota van wijziging Overige Fiscale Maatregelen 2009

Loonbelasting

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen in de Tweede Kamer is gevraagd de eerstedagsmelding (EDM) geheel af te schaffen per 1 januari 2009 of om aan de inspecteur slechts een zeer beperkte bevoegdheid te geven om individuele bedrijven te verplichten om een EDM te doen. De staatssecretaris wil de EDM als gericht instrument inzetten bij bijzondere risico’s op fraude of illegale tewerkstelling. De nota van wijziging bevat...

 • 23-10-2008
Lees meer 

Nota van wijziging Fiscale Onderhoudswet 2009

Vennootschapsbelasting

De nota van wijziging op het wetvoorstel Fiscale Onderhoudswet 2009 bevat een aanpassing voor vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI) in de vennootschapsbelasting. Voor een VBI gelden bepaalde eisen. Bij de invoering van de regeling is gezegd dat een VBI ook banktegoeden mag aanhouden. Dat blijkt echter niet duidelijk uit de tekst van de wet. De lijst van instrumenten waarin een VBI mag beleggen wordt daarom uitgebreid met banktegoeden.

 • 23-10-2008
Lees meer 

Convenant Bemiddeling Thuiszorg

Loonbelasting

De belastingdienst en het UWV hebben met de branchevereniging voor de Thuiszorg en het ministerie van VWS afspraken gemaakt over een samenwerkingsvorm waarbij een zorgverlener als zelfstandige zonder personeel (zzp) in de AWBZ-zorg in natura werkzaam is. Als de thuiszorgcliënt kiest voor deze samenwerkingsvorm hoeft noch de cliënt noch de zorginstelling loonheffing in te houden op de beloning van de zorgverlener. Er is geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking voor...

 • 23-10-2008
Lees meer 

Bezwaartermijn verlengd door slechte postbezorging in Spanje

Formeel recht

Een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag moet binnen zes weken na de dag waarop de aanslag bekend is gemaakt zijn ingediend. Wordt een bezwaarschrift later ingediend dan kan het niet ontvankelijk zijn wegens termijnoverschrijding. Er geldt een uitzondering wanneer de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Naar het oordeel van Hof Amsterdam deed deze uitzondering zich voor bij een aanslag die werd verstuurd aan iemand die kort tevoren naar Spanje was geëmigreerd. Het Hof...

 • 22-10-2008
Lees meer 

Tantième niet in pensioengrondslag

Ondernemingswinst

Bij de bepaling per ultimo 2003 van de pensioenvoorziening die een BV in eigen beheer hield voor haar DGA, wilde de BV rekening houden met een aan hem uitgekeerd tantième. De BV stelde dat zij aan de DGA pensioenrechten had toegezegd op basis van een pensioengrondslag inclusief tantième. Het voornemen daartoe was vastgelegd in de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 18 november 1998. Vóór het jaar 2003...

 • 22-10-2008
Lees meer 

Verhuur van onroerende zaken niet langer onderneming

Inkomstenbelasting

Een zelfstandig gevestigde architect kocht jaren geleden meerdere in het centrum van zijn woonplaats gelegen onroerende zaken. Een gedeelte daarvan ging, na intensief overleg met gemeentelijke instanties, op in een in de jaren 1993/1994 gerealiseerd winkelcentrum. De architect werd eigenaar van 11 winkels en 40 parkeerplaatsen in het winkelcentrum. In een procedure over het jaar 1996 werden de activiteiten met betrekking tot het winkelcentrum als onderneming aangemerkt. In dat jaar...

 • 22-10-2008
Lees meer