• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2008-08Toon alle posts

Voorziening schadeclaim wanprestatie

Ondernemingswinst

  Volgens de Hoge Raad is de vorming van een voorziening mogelijk voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden, die zich in de periode voor de balansdatum hebben voorgedaan en die aan deze periode kunnen worden toegerekend, mits er een redelijke mate van zekerheid is dat de uitgaven gedaan worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de toestand op de balansdatum. Ook...

 • 31-08-2008
Lees meer 

Verhoging BTW gaat niet door!

Algemeen

De eerder aangekondigde verhoging van het BTW-tarief naar 20% gaat niet door. Het kabinet wil daarmee de inflatie beperken en de koopkracht beschermen. De grootste bedreiging voor de Nederlandse economie op dit moment is een loon-prijsspiraal. Het kabinet roept werkgevers en werknemers op om hun verantwoordelijkheid op dat terrein te nemen. Het kabinet levert een bijdrage door verlaging van de WW-premie.

 • 31-08-2008
Lees meer 

Digitaal bezwaar maken voor ondernemers

Algemeen

Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2008 digitaal bezwaar maken of een suppletie OB indienen. De mogelijkheid van digitaal bezwaaar geldt voor een: - aanslag of navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, - aanslag of navorderingsaanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, - aanslag of navorderingsaanslag vennootschapsbelasting, - naheffingsaanslag of beschikking omzetbelasting. Op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) zijn de te gebruiken bezwaarschriften te vinden. Let op! U ontvangt na inzending een melding in uw statusoverzicht,...

 • 31-08-2008
Lees meer 

Omkering bewijslast bij ontbreken administratie

Formeel recht

Ondernemers zijn verplicht om een administratie van hun bedrijf bij te houden. Doel van deze verplichting is om op ieder moment de rechten en verplichtingen van de ondernemer, ook ten opzichte van de belastingdienst, te kunnen vaststellen. Hoe de administratie eruit moet zien hangt mede af van de aard van het bedrijf. De administratie moet in ieder geval zeven jaar worden bewaard. Voor een café, waarbij de omzet grotendeels per...

 • 31-08-2008
Lees meer 

Betekenis van tweede arbeidsovereenkomst

Internationaal

Inwoners van Nederland vallen verplicht onder de werking van de volksverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor een inwoner van Nederland die ten minste drie aaneengesloten maanden uitsluitend buiten Nederland heeft gewerkt, tenzij dat is gedaan in dienst van een Nederlandse werkgever. Een werknemer die naast de arbeidsovereenkomst met zijn Nederlandse werkgever voor werk in het buitenland, dat via zijn Nederlandse werkgever tot stand kwam, een arbeidsovereenkomst sloot met een lokale...

 • 29-08-2008
Lees meer 

Verschil in waardering bij verkrijging woning

Successiewet

Met ingang van 1 januari 2002 wordt voor de berekening van het schenkings- en successierecht bij de verkrijging van een woning geen rekening meer gehouden met enige waardedruk wegens bewoning door de verkrijger. Indien de verkregen woning door een derde wordt bewoond, bijvoorbeeld op basis van een huurovereenkomst, is het huurrecht wel van belang voor de waardebepaling van de woning. Dat leidt soms tot vreemde uitkomsten, bijvoorbeeld in het geval...

 • 29-08-2008
Lees meer 

Bondscoach niet in dienst van sportbond

Inkomstenbelasting

Wie zekerheid wenst over de fiscale kwalificatie van zijn arbeidsverhouding kan aan de belastingsdienst een verklaring arbeidsrelatie (VAR) vragen. In die verklaring geeft de belastingdienst aan of inkomsten als winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking, opbrengst voor een BV of resultaat uit overige werkzaamheden vormt. Wie het niet eens is met de verkregen VAR kan daartegen bezwaar maken. In een procedure over een door de belastingdienst afgegeven VAR-loon heeft de...

 • 29-08-2008
Lees meer 

Toepassing thincapregeling

Vennootschapsbelasting

De rente die door een onderneming wordt betaald over haar schulden is in principe aftrekbaar van de winst. Voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen zijn er echter enkele beperkingen van de aftrek van rente. Een van deze beperkingen is van toepassing op vennootschappen die met een teveel aan vreemd vermogen zijn gefinancierd. De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen is bij deze vennootschappen verstoord. De beperking geldt alleen als...

 • 29-08-2008
Lees meer 

Bepaling drempel giftenaftrek

Inkomstenbelasting

Voor de aftrek van buitengewone uitgaven en van giften in de inkomstenbelasting geldt een inkomensafhankelijke drempel. Voor fiscale partners geldt als uitgangspunt voor deze drempels het verzamelinkomen van beide partners vóór de toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Het verzamelinkomen is de som van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Is een...

 • 29-08-2008
Lees meer 

Grondslag voor berekening omzetbelasting

Omzetbelasting

De levering van goederen door een ondernemer heeft tot gevolg dat de ondernemer omzetbelasting in rekening moet brengen. Een levering is de overdracht of overgang van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken. In een procedure voor Hof Leeuwarden was in geschil aan wie werd geleverd. De ondernemer was een verkoper van wenskaarten, die gebruik maakte van de diensten van een grote groep kaartverkopers. Deze...

 • 29-08-2008
Lees meer 

Naheffing BPM vernietigd

Autobelastingen

Het is inwoners van Nederland niet toegestaan om in Nederland te rijden met een auto met een buitenlands kenteken, tenzij daar een vergunning voor is afgegeven. Het rijden met een auto met buitenlands kenteken zonder vergunning kan een naheffingsaanslag BPM tot gevolg hebben. Bij een eerste constatering blijft het bij een waarschuwing; bij een tweede constatering volgt een naheffingsaanslag. Dat overkwam een inwoonster van Nederland die de auto van haar...

 • 28-08-2008
Lees meer 

Baatbelasting onverbindend

Overige heffingen

Een gemeente kan een baatbelasting instellen voor het aanbrengen van bepaalde voorzieningen. Ook voor het vervangen of wijzigen van een bestaande voorziening mag een baatbelasting worden geheven, mits het vervangen of wijzigen leidt tot een verbetering van die bestaande voorziening. Het heringerichte gebied moet dan wel in vergelijking met de oude situatie wezenlijk veranderd zijn. In een zeer langlopende procedure over een baatbelasting die de gemeente Breda in het leven...

 • 27-08-2008
Lees meer 

Vermissing goederen in entrepot

Douane en Accijnzen

Een zeecontainer die per schip uit Zuid-Afrika naar België was vervoerd en van daar per vrachtauto naar Nederland zou volgens de bijbehorende documenten drie dure auto’s moeten bevatten. De container was verzegeld. Bij opening van de container bleek deze leeg te zijn. Voorafgaande aan de opening van de container was bij de douane aangifte gedaan. Na de opening van de container werd aan de douane gemeld dat deze leeg was.

 • 26-08-2008
Lees meer 

Toepassing projectontwikkelaarsresolutie

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd, tenzij het gaat om de levering van nieuwe zaken door een ondernemer. In dat geval is omzetbelasting verschuldigd en geldt een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Op grond van een besluit van de staatssecretaris van Financiën uit 2002 kan deze vrijstelling ook worden toegepast op een onroerende zaak die korte tijd als bedrijfsmiddel is gebruikt. Dat besluit is genomen als tegemoetkoming voor...

 • 25-08-2008
Lees meer 

Kamervragen suppletieaangifte

Formeel recht

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de suppletieaangifte. In de beantwoording gaat de staatssecretaris uitgebreid in op de heffingssystematiek van aangiftebelastingen. Volgens de wet zijn aangifte en belastingbetaling gekoppeld. Wettelijk is er geen mogelijkheid om over een bepaald tijdvak een tweede aangifte te doen. Dat betekent dat te weinig betaalde belasting alleen door het opleggen van een naheffingsaanslag kan worden gecorrigeerd. Constateert de inspecteur dat te weinig belasting...

 • 25-08-2008
Lees meer 

Partijen binden zich door compromis

Formeel recht

Geschillen van inzicht tussen belastingplichtigen en de inspecteur worden soms minnelijk geregeld door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Daarin wordt vaak opgenomen dat de belastingplichtige voor de betreffende aanslag afstand doet van het recht op bezwaar en beroep. Partijen zijn aan een vaststellingsovereenkomst gebonden. Dat houdt in dat een belastingplichtige die in zo’n overeenkomst uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het recht op bezwaar en beroep daar niet op terug kan...

 • 22-08-2008
Lees meer 

Bewijslast geen privégebruik

Loonbelasting

Een DGA met een auto van de zaak wilde de bijtelling voor privégebruik van de auto ontlopen. Volgens de wet lag de bewijslast dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé werd gebruikt bij de DGA. Hof Den Bosch achtte de DGA in dat bewijs niet geslaagd. De rittenregistratie sloot op meerdere dagen niet aan voor wat betreft de opvolgende eind- en beginstanden en bevatte zeer...

 • 22-08-2008
Lees meer 

Belastingplan 2009

Belastingplan

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de begroting voor het komende jaar, de Miljoenennota. De fiscale uitvoering van het kabinetsbeleid voor het komende jaar vindt zijn weerslag in het jaarlijkse Belastingplan. Evenals in vorige jaren het geval was bestaat het Belastingplan 2009 uit drie afzonderlijke wetsvoorstellen, namelijk: - het eigenlijke Belastingplan, waarin vooral het beleid is verwerkt; - het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen, waarin vooral eerder gedane toezeggingen van het kabinet...

 • 22-08-2008
Lees meer 

Risico van onjuiste invoer gegevens voor parkeerder

Overige heffingen

In Amsterdam is het mogelijk om parkeerbelasting te betalen met een mobiele telefoon. De parkeerder moet dan zijn kenteken intoetsen. Maakt hij daarbij een fout, dan heeft hij de verschuldigde belasting niet voldaan. De betaling voor een auto met een ander kenteken (het per ongeluk ingetoetste kenteken) geldt volgens de rechtbank Haarlem niet als betaling wegens het parkeren van de eigen auto. Bij het doen van de aangifte komt op...

 • 22-08-2008
Lees meer 

Aanpassing Awir

Algemeen

De staatssecretaris van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) aangepast. Tegemoetkomingen en bijdragen voor materiële schade uitgekeerd aan slachtoffers van de Volendambrand van 1 januari 2001 tellen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 niet mee voor de vermogenstoets voor de huurtoeslag. Op deze manier wordt voorkomen dat in voorkomende gevallen geen recht op huurtoeslag zou bestaan als gevolg van een tegemoetkoming of schadevergoeding voor een slachtoffer...

 • 21-08-2008
Lees meer 

Vrijstelling bemiddeling bij gastouderopvang

Omzetbelasting

Kinderopvang door een geregistreerd kindercentrum is vrijgesteld van omzetbelasting. Dat geldt ook voor gastouderopvang die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. Ook tussenschoolse opvang en de opvang in peuterspeelzalen zijn vrijgesteld. Het Hof van Justitie EG heeft beslist dat bemiddelingsdiensten als gastouderbureau door een geregistreerd kindercentrum ook zijn vrijgesteld. De Hoge Raad heeft in vervolg op dat arrest geoordeeld dat de kinderopvang waarbij wordt bemiddeld zelf is vrijgesteld en...

 • 21-08-2008
Lees meer 

Heffings- en invorderingsrente vierde kwartaal

Invordering

In het vierde kwartaal van 2008 bedragen de heffingsrente en invorderingsrente 5,45%. In het derde kwartaal bedroegen de percentages 5,15.

 • 21-08-2008
Lees meer 

Emigratie na geruisloze inbreng

Ondernemingswinst

Ter voorkoming van directe belastingheffing bij de inbreng van een onderneming in een BV kent de Wet IB 2001 de faciliteit van de geruisloze inbreng. Toepassing van deze faciliteit houdt in dat de BV begint met de fiscale boekwaarden zoals die bij de inbrenger golden op het moment van inbreng en niet met de mogelijk hogere waarde in het economische verkeer. Voor toepassing van de faciliteit moet een verzoek worden...

 • 20-08-2008
Lees meer 

Vergoeding afstand pachtrecht belast

Inkomstenbelasting

Bij de beëindiging van een onderneming vindt een afrekening plaats met de belastingdienst over de voordelen uit de onderneming die nog niet eerder in de belastingheffing zijn betrokken. Een melkveehouder die in 1999 zijn bedrijf beëindigde meende dat op dat moment alle bedrijfsmiddelen, inclusief een pachtrecht op grond, maar exclusief het aan de verpachter toekomende melkquotum naar zijn privévermogen waren overgebracht. In de periode van 2000 tot en met 2004...

 • 20-08-2008
Lees meer 

Dividend aan Antilliaanse moedermaatschappij

Dividendbelasting

Bij de uitkering van dividend moet een Nederlandse vennootschap dividendbelasting inhouden. Wanneer de aandeelhouder een op de Nederlandse Antillen gevestigde en naar Antilliaans recht opgerichte vennootschap is, moet volgens de Belastingregeling voor het Koninkrijk op het uit te keren dividend 8,3% dividendbelasting worden ingehouden. Zou de aandeelhouder in Nederland zijn gevestigd, dan had de dochtermaatschappij geen dividendbelasting hoeven inhouden omdat het verkregen dividend vanwege de deelnemingsvrijstelling onbelast zou zijn. De...

 • 18-08-2008
Lees meer