• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2008-04Toon alle posts

Beperking verliesverrekening bij fiscale eenheid

Vennootschapsbelasting

Om de handel in vennootschappen met verrekenbare verliezen in te dammen bevat de Wet op de Vennootschapsbelasting een bepaling die de verrekening van verliezen verhindert als de activiteiten van een vennootschap zijn stilgelegd en de aandelen in de vennootschap verkocht worden. De belastingdienst wilde deze bepaling gebruiken om te voorkomen dat een fiscale eenheid de verliezen die een onderdeel van de eenheid had gemaakt in de periode voorafgaand aan de...

 • 29-04-2008
Lees meer 

Vorming herinvesteringsreserve toegestaan

Ondernemingswinst

Een ondernemer kan de boekwinst die hij behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel opnemen in een herinvesteringsreserve en op die manier de belastingheffing over deze boekwinst uitstellen. De ondernemer moet wel een voornemen tot herinvesteren hebben. Voor bedrijfsmiddelen waarop langer dan 10 jaar of niet wordt afgeschreven geldt als aanvullende eis dat afboeking van een herinvesteringsreserve alleen is toegestaan bij herinvestering in bedrijfsmiddelen met eenzelfde economische functie in de...

 • 29-04-2008
Lees meer 

Aanpassing accijns op sigaretten en rooktabak

Douane en Accijnzen

In het Belastingplan 2008 is bepaald dat de accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak per 1 juli 2008 worden verhoogd. Tegelijkertijd worden de accijnstarieven aangepast omdat de meest gevraagde prijsklasse van sigaretten en rooktabak is gewijzigd. Aanpassing hieraan zou normaliter per 1 april 2008 hebben plaatsgevonden. De meest gevraagde prijsklasse wordt bepaald aan de hand van de in een kalenderjaar aangevraagde accijnszegels. Voor sigaretten is dat een pakje van 19 stuks...

 • 29-04-2008
Lees meer 

Laag tarief vliegbelasting voor Turkije en Canarische Eilanden

Overige heffingen

Op 1 juli 2008 gaat de vliegbelasting in. De vliegbelasting verhoogt de prijs van een ticket, afhankelijk van de bestemming. Voor bestemmingen binnen een straal van 2.500 km geldt een laag tarief van € 11,25, voor bestemmingen daarbuiten een hoog tarief van € 45. De staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt dat voor landen die doorsneden worden door de tariefsgrens van 2.500 km, zoals Turkije, het lage tarief van toepassing...

 • 29-04-2008
Lees meer 

Geen voorziening productaansprakelijkheid

Ondernemingswinst

Ondernemers kunnen ten laste van de winst een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden voor de balansdatum en aan de periode voor de balansdatum kunnen worden toegerekend, mits er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven gedaan zullen worden. De bewijslast hiervoor ligt bij de ondernemer die een voorziening wil vormen. Volgens de rechtbank Breda slaagde een ondernemer die een voorziening...

 • 29-04-2008
Lees meer 

Invloed omkering bewijslast op boete

Formeel recht

Wanneer iemand niet binnen de daarvoor gestelde termijn aangifte doet kan de belastingdienst ambtshalve een aanslag opleggen. De straf op het niet doen van aangifte is dat de belastingplichtige moet bewijzen dat en in hoeverre de aanslag niet juist is. De belastingdienst moet bij het vaststellen van de aanslag wel uitgaan van een redelijke schatting van het belastbare bedrag. Hof Den Haag besliste in een procedure dat de belanghebbende de...

 • 29-04-2008
Lees meer 

Partiële toepassing stamrechtvrijstelling

Loonbelasting

Het loonbegrip van de wet op de Loonbelasting is zeer ruim en omvat onder meer aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. Een aanspraak is een afdwingbaar recht van de werknemer dat naast de contante beloning wordt toegekend. Sommige aanspraken behoren niet tot het loon. Een daarvan is de aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon, de...

 • 28-04-2008
Lees meer 

Maximaal verlies van commanditaire vennoot

Inkomstenbelasting

De commanditaire vennoot in een commanditaire vennootschap (CV) hoeft volgens het Wetboek van Koophandel niet meer verliezen van de CV te dragen dan het bedrag van de inbreng waartoe hij zich heeft verbonden. Dat is een bepaling van dwingend recht, met andere woorden daar kan niet van worden afgeweken. Voor de Duitse tegenhanger van de CV, de Kommanditgesellschaft (KG) geldt een vergelijkbare bepaling. De Wet IB 1964 bevatte geen afzonderlijke...

 • 28-04-2008
Lees meer 

Poging overdrachtsbelasting te omzeilen mislukt

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting betaald worden. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling van overdrachtsbelasting, bijvoorbeeld bij de levering van een nieuwe onroerende zaak. Ook bij de inbreng van een onroerende zaak in een vennootschap kan een vrijstelling gelden. Deze vrijstelling geldt volgens de rechtbank Arnhem echter niet als partijen eerst een koop- en verkoopovereenkomst sluiten en vervolgens een CV oprichten om een beroep...

 • 28-04-2008
Lees meer 

Bewijslast verschoning termijnoverschrijding bezwaar

Formeel recht

Hoewel boetes bij aanslagen worden vermeld op het aanslagbiljet zijn de boete en de aanslag afzonderlijke beschikkingen. Tegen beide beschikkingen kan afzonderlijk bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar tegen beide beschikkingen kan wel worden samengevoegd in een brief, maar de indiener moet wel duidelijk maken dat hij het met beide beschikkingen niet eens is. Voor beide beschikkingen geldt dezelfde bezwaartermijn van zes weken. Toch kan het zijn dat het bezwaar tegen...

 • 25-04-2008
Lees meer 

Vrijstelling MRB met terugwerkende kracht voor taxi

Autobelastingen

Taxi’s zijn op verzoek en onder voorwaarden vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Een van de voorwaarden voor de vrijstelling is dat een auto voor 90% of meer als taxi wordt gebruikt. Een taxibedrijf diende op 20 augustus 2005 een dergelijk verzoek in bij de inspecteur. In reactie op het verzoek vroeg de inspecteur om enkele stukken. Omdat hij de gevraagde stukken niet binnen de gestelde termijn ontving, wees de inspecteur het verzoek...

 • 25-04-2008
Lees meer 

Naheffing omzetbelasting

Formeel recht

Ondernemers zijn verplicht de verschuldigde omzetbelasting over een tijdvak binnen één maand na afloop daarvan op aangifte te voldoen. Er moet dus zowel een aangifte als een betaling plaats vinden. De inspecteur heeft de bevoegdheid om te weinig betaalde of niet aangegeven omzetbelasting na te heffen. De inspecteur mag geen naheffingsaanslag opleggen als de betaling van de verschuldigde belasting al eerder blijkt te zijn gedaan ook al is dit bedrag...

 • 25-04-2008
Lees meer 

Hof verwerpt brutowinstpercentage inspecteur ongemotiveerd

Formeel recht

Aan de kasadministratie van een cafetaria mankeerde het een en ander. De boekhouder maakte achteraf een kasopstelling aan de hand van door de ondernemer verstrekte gegevens over dagontvangsten, inkopen, bankstortingen, wekelijkse opnamen voor privé, lonen voor oproepkrachten en diverse kleine uitgaven. Daarnaast was naar de mening van de inspecteur het brutowinstpercentage veel te laag. Toch hield dat volgens Hof Den Haag niet in dat de cafetariahouder niet aan zijn wettelijke...

 • 25-04-2008
Lees meer 

Hoge Raad houdt zaken met verlengde navorderingstermijn aan

Europese regelgeving

De normale termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. Gaat het echter om buitenlandse inkomsten of vermogensbestanddelen dan geldt er een verlengde termijn van twaalf jaar. Deze verlengde navorderingstermijn vormt een belemmering van het vrije verkeer van geld, goederen of diensten. Als voor een dergelijke belemmering geen objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat is deze belemmering in strijd met het EG-verdrag. Volgens de Hoge Raad is de verlengde navorderingstermijn mogelijk...

 • 25-04-2008
Lees meer 

Waardedrukkend effect zelfbewoning

Inkomstenbelasting

Een landbouwer beëindigde per 30 juni 2001 zijn bedrijf. De tot het ondernemingsvermogen behorende woning met erf, de landbouwschuur, twee loodsen en de landbouwgrond gingen over naar het privévermogen. Deze vermogensbestanddelen zijn minnelijk getaxeerd, uitgaande van een waardering als complex. De taxateurs stelden het bij de woning behorende erf op 5.000 m². Een deel van het erf ter grootte van 2.350 m², het zogenaamde restperceel, was als bouwland in gebruik...

 • 25-04-2008
Lees meer 

Verlet- en reiskostenvergoeding

Formeel recht

Wie in een procedure gebruik maakt van de diensten van een professionele rechtsbijstandverlener en in het gelijk wordt gesteld heeft recht op een proceskostenvergoeding. Daarnaast kan de belanghebbende in een procedure vragen om vergoeding van reis- en verletkosten. Maakt de belanghebbende geen kosten voor de hem verleende rechtsbijstand, dan is uiteraard een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand niet mogelijk. Dat houdt echter niet in dat de belanghebbende die daarom...

 • 25-04-2008
Lees meer 

Tweemaal kosten van invordering berekenen is onbehoorlijk

Invordering

Belastingaanslagen moeten worden betaald binnen de op het aanslagbiljet aangegeven termijn. Uitstel van betaling is mogelijk als tegen de aanslag bezwaar is ingesteld. Het uitstel wordt beëindigd wanneer op het bezwaar is beslist. Indien de belanghebbende het niet eens is met de uitspraak op bezwaar en hij in beroep gaat, kan uitstel van betaling worden gevraagd. Na de beëindiging van het uitstel van betaling dient het openstaande bedrag van de...

 • 25-04-2008
Lees meer 

Keuze voor uitstel belastingheffing optierecht

Loonbelasting

Het loonbegrip van de Wet op de Loonbelasting is ruim: alle voordelen die een werknemer geniet uit zijn dienstbetrekking vormen loon. Een van die voordelen is een optierecht op aandelen. De waarde van een optie wordt tot het loon gerekend op het moment van onvoorwaardelijke toekenning van de optie. Voor de waardering van de opties gelden bepaalde rekenregels. Tot 1 januari 2005 kon de werknemer ervoor kiezen om de belastingheffing...

 • 24-04-2008
Lees meer 

Eerdere brief was bezwaarschrift

Formeel recht

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een aanslag bedraagt zes weken. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend als de belastingdienst het voor het einde van de bezwaartermijn heeft ontvangen. Bij verzending per post is een bezwaarschrift ook nog tijdig ingediend als het voor het einde van de termijn is gepost en het binnen een week na afloop van de termijn is ontvangen. Te late indiening van een bezwaarschrift...

 • 24-04-2008
Lees meer 

Zijn werknemers gebonden aan CAO?

Arbeidsrecht

Door middel van een CAO kunnen collectieve afspraken worden gemaakt voor de werknemers die in een bepaalde branche of bij een bepaald bedrijf werken. Een CAO wordt gesloten tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen. Om rechtsgeldig een CAO te sluiten stelt de wet niet het vereiste dat de betrokken vakverenigingen representatief zijn. Voldoende is dat de vakvereniging volgens haar statuten bevoegd is een CAO te sluiten. De CAO geldt voor de werknemers...

 • 24-04-2008
Lees meer 

Geschil over ontbindingsovereenkomst

Arbeidsrecht

Een werkgever en een werknemer kwamen overeen dat de arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd per 1 april 2007. De werkgever zou het salaris over de maand maart, vermeerderd met vakantiegeld, betalen aan de werknemer. Pro forma werd een verzoek tot ontbinding ingediend bij de kantonrechter. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een ontbindingsvergoeding. De werkgever betaalde over de maand maart 2007 slechts het salaris over 10 gewerkte dagen, omdat...

 • 23-04-2008
Lees meer 

Waardering bedrijfspand bij inbreng in onderneming

Ondernemingswinst

Bij de overgang van het bedrijfsgedeelte van een woon-/winkelpand naar het ondernemingsvermogen was de vraag op welk bedrag het bedrijfsgedeelte gewaardeerd moest worden. Deze waardering was bepalend voor de hoogte van de jaarlijkse afschrijvingen ten laste van de winst. De ondernemer ging uit van een waarde van alleen het bedrijfsgedeelte van € 150.000. De inspecteur ging uit van een waarde voor het gehele pand van € 155.000 en stelde de...

 • 23-04-2008
Lees meer 

Geen conserverende aanslag over pensioen bij emigratie

Internationaal

In verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing die vóór 1999 zijn gesloten heeft Nederland altijd afgezien van heffing over pensioenuitkeringen aan inwoners van het andere verdragsland. In verdragen van vóór 1981 heeft Nederland zelfs afgezien van belastingheffing over afkoopsommen van pensioenen. Met ingang van 1995 werd de afkoop van de pensioenaanspraak na emigratie belastbaar in de nationale wetgeving. Volgens arresten van de Hoge Raad voerde Nederland daardoor de verdragen van...

 • 22-04-2008
Lees meer 

Naheffing grondwaterbelasting vernietigd

Overige heffingen

Bij grote bouwprojecten wordt een bemalingsplan opgesteld om overlast van grondwater te voorkomen. Het onttrekken van grondwater aan de bodem is belast met grondwaterbelasting. De opdrachtgever moet in dergelijke gevallen een vergunning aanvragen om grondwater op te mogen pompen en moet aangifte grondwaterbelasting doen. Bij de uitvoering van een bouwproject bleek de druk van het grondwater zo groot dat het grondwater door de bodemlaag naar boven kwam en er een...

 • 22-04-2008
Lees meer 

Hoge ontslagvergoeding door werkwijze werkgever

Arbeidsrecht

Een werkgever heeft de vrijheid om zijn bedrijf te (re)organiseren op de wijze die hem het beste lijkt. De werkgever moet daarbij wel rekening houden met de belangen van de betrokken werknemers. De vrijheid om de bedrijfsactiviteiten naar eigen goeddunken in te richten wordt beperkt wanneer de belangen van de werknemers te zeer in het gedrang komen. Volgens de kantonrechter was dat het geval bij een werkgever die een reorganisatieplan...

 • 22-04-2008
Lees meer