• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2008-01Toon alle posts

Regresvordering was ondernemingsvermogen

Inkomstenbelasting

Een ondernemer werkte intensief samen met een stichting. De ondernemer was zowel van deze stichting als van een andere, inactieve, stichting oprichter en bestuurder. Beide stichtingen namen in de loop der tijd voor een groot bedrag leningen op bij een bank. Omdat de stichtingen hun aflossingsverplichtingen niet na konden komen nam de ondernemer in het kader van een schikking met de bank deze schulden over. De ondernemer wilde de ontstane...

 • 31-01-2008
Lees meer 

Gebruik van auto tijdens schorsing kenteken

Autobelastingen

De houder van een personenauto, dat is de persoon op wiens naam het kenteken van de auto is gesteld, is verplicht om motorrijtuigenbelasting te betalen. Het is mogelijk om het kenteken te schorsen. Zolang het kenteken geschorst is hoeft geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden. Het is niet toegestaan om een auto waarvan het kenteken is geschorst op de openbare weg te gebruiken. Bij constatering van weggebruik met een motorrijtuig tijdens...

 • 31-01-2008
Lees meer 

Bepaling proceskostenvergoeding bij groot aantal procedures

Formeel recht

Iemand maakte bezwaar tegen 816 van de 1.706 WOZ-beschikkingen die hij had ontvangen. In 366 gevallen kwam de gemeente aan het bezwaar tegemoet. Voor de resterende 450 beschikkingen volgde een procedure. Tijdens de procedure sloten partijen een compromis waarbij de waarde van 346 objecten alsnog werd verminderd. Uiteindelijk werd van 712 objecten de waarde verminderd. In het compromis was geen kostenvergoeding geregeld. Bij de intrekking van het beroepschrift verzocht de...

 • 31-01-2008
Lees meer 

Waardering bewoond pand in nalatenschap

Successiewet

Onderdeel van iemands nalatenschap was een pand dat al enkele jaren werd bewoond door de ouders van de overledene. Het gebruik van het pand door de ouders was niet geregeld in een huurovereenkomst of een andere gebruiksovereenkomst. De ouders betaalden ook geen huur voor het gebruik van de woning. In het testament was een legaat voor het vruchtgebruik van de woning voor de ouders opgenomen. De waarde in het economische...

 • 31-01-2008
Lees meer 

Einduitspraak Hof in zaak Van der Steen

Omzetbelasting

In reactie op prejudiciële vragen van Hof Amsterdam heeft het Hof van Justitie EG in het arrest Van der Steen voor recht verklaard dat een natuurlijke persoon, die als DGA alle werkzaamheden van een BV verricht in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst met die BV, zelf geen ondernemer is voor de omzetbelasting. Na dat arrest diende Hof Amsterdam nog uitspraak te doen in de procedure die de DGA had aangespannen...

 • 31-01-2008
Lees meer 

Belasting afkoop lijfrente in strijd met verdrag

Internationaal

In een procedure over de afkoop van een lijfrente bij een Nederlandse BV door inwoners van België heeft de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad in zijn conclusie aangegeven dat de Nederlandse wet die belastingheffing mogelijk maakt over afkoopsommen in strijd is met de goede trouw die partijen bij een belastingverdrag over en weer verschuldigd zijn. De procedure had betrekking op een lijfrente die bij de inbreng van een onderneming...

 • 31-01-2008
Lees meer 

Omkering bewijslast bij niet doen van aangifte

Formeel recht

Wanneer een belastingplichtige de wettelijk vereiste aangifte niet heeft gedaan kan de inspecteur ambtshalve een aanslag opleggen. Het niet doen van aangifte heeft gevolgen voor de positie van de belastingplichtige in een eventuele procedure naar aanleiding van de opgelegde aanslag. De belastingplichtige wordt namelijk geconfronteerd met omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in dat de belastingplichtige overtuigend moet aantonen dat en in hoeverre de uitspraak op bezwaar onjuist...

 • 30-01-2008
Lees meer 

Onverplichte betaling aan zustermaatschappij

Ondernemingswinst

Een bedrijf sloot met een winkelketen een afnameovereenkomst. De winkelketen verplichtte zich om per jaar tenminste een bepaalde hoeveelheid goederen af te nemen tegen een zeker bedrag. Op het niet voldoen aan de afnameverplichting stond een boete. Enige tijd later sloot het bedrijf met een zustermaatschappij een overeenkomst van afkoop. Volgens deze overeenkomst betaalde het bedrijf aan de zustermaatschappij een vergoeding voor het afzien door de zustermaatschappij op schadevergoeding uit...

 • 30-01-2008
Lees meer 

Levering keuken door buitenlandse handelaar

Omzetbelasting

Wanneer een in Duitsland gevestigde keukenhandelaar een keuken leverde aan een in Nederland wonende afnemer vond de levering en daarmee het belastbare feit voor de omzetbelasting plaats in Nederland. De handelaar besteedde het vervoer en de montage van de keukens uit aan andere ondernemers, maar de overdracht van de macht om als een eigenaar over die keukens te beschikken vond plaats door het aanbrengen van de keuken in een Nederlandse...

 • 29-01-2008
Lees meer 

Te late incasso voorlopige aanslag IB

Inkomstenbelasting

Door een fout is de automatische incasso van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting die gepland stond voor december 2007 pas begin januari 2008 uitgevoerd. Dat kan invloed hebben op de rendementsgrondslag van box 3 in 2007 en 2008. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom goedgekeurd dat de rendementsgrondslag wordt berekend alsof de incasso van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting nog in december 2007 heeft plaatsgevonden. Deze goedkeuring geldt alleen voor de belastingplichtigen bij wie...

 • 29-01-2008
Lees meer 

Intrekking diverse besluiten

Algemeen

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten op het gebied van de omzetbelasting ingetrokken omdat deze achterhaald zijn. Het gaat om besluiten waarin standpunten zijn ingenomen die door jurisprudentie zijn achterhaald of die hun belang hebben verloren door gewijzigde wetgeving. Daarnaast zijn besluiten ingetrokken omdat deze beschrijvend en/of casuïstisch van aard zijn. In de ingetrokken besluiten opgenomen aanwijzingen die nog praktische waarde hebben worden op de website van de...

 • 29-01-2008
Lees meer 

Vrijstelling verbetering landbouwstructuur

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken wordt overdrachtsbelasting geheven. Voor een aantal situaties zijn er vrijstellingen van overdrachtsbelasting opgenomen in de wet. Voor de landbouwsector waren er meerdere vrijstellingen, die inmiddels zijn vervangen door één vrijstelling. Een van deze vrijstellingen had betrekking op de verkrijging van aangrenzende landerijen wanneer door de verkrijging de structuur van de landbouw werd bevorderd. Voor de beoordeling van een mogelijke structuurverbetering ging het om de...

 • 29-01-2008
Lees meer 

Kamervragen over de ANBI-regeling

Successiewet

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Giften aan dergelijke instellingen zijn aftrekbaar in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Met ingang van 1 januari 2008 moeten dergelijke instellingen een zogenaamde ANBI-beschikking hebben om te kwalificeren voor deze faciliteiten. Momenteel zijn de aanvragen van ongeveer 600 instellingen en kerken die vóór 1 januari 2008 een aanvraagformulier hebben ingediend nog niet afgehandeld. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten...

 • 29-01-2008
Lees meer 

Geen heffing over pensioen bij emigratie naar Frankrijk

Internationaal

Bij de emigratie van inwoners van Nederland probeert Nederland fiscale claims op pensioenaanspraken en op aanmerkelijk belangwinsten te behouden door het opleggen van een conserverende aanslag inkomstenbelasting. Vanwege de emigratie naar Frankrijk in 2002 legde de belastingdienst een conserverende aanslag op over de waarde van de pensioenaanspraken van de emigrant. De waarde hiervan bedroeg op de datum van emigratie € 366.681. De rechtbank Breda vernietigde deze aanslag. De inspecteur ging...

 • 29-01-2008
Lees meer 

Wijziging Uitvoeringsregeling Accijns (2)

Douane en Accijnzen

Bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling Accijns per 1 januari 2008 is een fout gemaakt. Deze fout is nu hersteld. De fout betrof het wegvallen van de hoeveelheid van 28 sigaretten in een verpakking.

 • 29-01-2008
Lees meer 

Geen 30%-regeling

Loonbelasting

Werkgevers mogen uit het buitenland afkomstige werknemers onder bepaalde voorwaarden een belastingvrije vergoeding geven voor de extra kosten die het tijdelijke verblijf buiten het land van herkomst meebrengt. Deze vergoeding is vrijgesteld tot maximaal 30% van het loon. Deze regeling is opgenomen in de wet op de Loonbelasting. Buitenlandse werkgevers kunnen deze regeling niet toepassen, tenzij zij in Nederland als inhoudingsplichtige worden beschouwd. Daarvoor is of een vaste inrichting of...

 • 29-01-2008
Lees meer 

Verwervingskosten niet aftrekbaar als scholingskosten

Inkomstenbelasting

In het verleden – voor de invoering van de Wet IB 2001 – waren de zogenaamde verwervingskosten aftrekbaar. Verwervingskosten zijn de kosten die iemand maakt om zijn beroep goed te kunnen uitoefenen. De Wet IB 2001 kent echter veel minder aftrekposten dan zijn voorganger, de Wet IB 1964. Een van de overgebleven aftrekposten is de categorie scholingsuitgaven. Voorwaarde voor aftrek is het volgen van een opleiding of een studie. Een...

 • 25-01-2008
Lees meer 

Hoge Raad honoreert uitstel van winstneming

Ondernemingswinst

Twee landbouwers, die samen een maatschap vormden, verkochten in 1997 hun landbouwgrond met opstallen voor een bedrag van ƒ 5.250.000. De koper was een projectontwikkelaar. Ten tijde van de verkoop was het bestemmingsplan dat woningbouw ter plaatse mogelijk moest maken nog niet onvoorwaardelijk vastgesteld. De verkopers bleven de grond en opstallen tot de datum van levering als landbouwbedrijf gebruiken. De levering vond uiteindelijk in oktober 2001 plaats. De landbouwers claimden...

 • 25-01-2008
Lees meer 

Waardering pand inclusief aankoopkosten

Inkomstenbelasting

Wanneer een aanmerkelijk belanghouder eigenaar is van een pand dat door zijn BV wordt gebruikt valt dit pand niet in box 3 maar onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1. De opbrengsten zijn daardoor progressief belast. Er moet jaarlijks een balans worden opgemaakt waarop de terbeschikking gestelde vermogensbestanddelen zijn opgenomen. De vraag in een procedure voor de rechtbank Breda was of de aankoopkosten van het pand moeten worden geactiveerd op deze...

 • 25-01-2008
Lees meer 

WOZ-waarde woning in aanbouw

Inkomstenbelasting

Wie een eigen woning bezit moet de voordelen daarvan tot zijn inkomen rekenen. Dat gebeurt door de bijtelling van het eigenwoningforfait. Dit forfait wordt afgeleid van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van de woning zoals die geldt in de periode waarover aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan. Ook een woning in aanbouw kan een eigen woning zijn. Een gemeente stelde de waarde van een woning in aanbouw voor het tijdvak van...

 • 25-01-2008
Lees meer 

Geen overschrijding delegatiebevoegdheid bij 30%-regeling

Loonbelasting

In een procedure over de toepassing van de 30%-regeling kwam Hof Amsterdam tot het oordeel dat de regeling zoals die is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit onverbindend is. De 30%-regeling houdt in dat aan buitenlandse deskundigen die in Nederland werken 30% van het totaal van hun salaris plus vergoedingen belastingvrij mag worden uitbetaald. De regeling is beperkt tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en de werkelijke vergoeding voor extraterritoriale kosten. Het...

 • 25-01-2008
Lees meer 

Terbeschikkingstellingsregeling niet in strijd met discriminatiebepalingen

Inkomstenbelasting

De terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennootschap door een aanmerkelijk belanghouder geldt als een werkzaamheid. De opbrengsten vallen in box 1 en zijn dus progressief belast, in tegenstelling tot andere vermogensbestanddelen die in het relatief gunstige regime van box 3 vallen. Toch is er volgens de Hoge Raad geen sprake van een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Niet iedere ongelijke behandeling van gelijke gevallen is namelijk verboden. Als er...

 • 25-01-2008
Lees meer 

Teruggaaf omzetbelasting over meeliftvergoeding

Omzetbelasting

Een gasbedrijf incasseerde voor een aantal gemeenten en waterschappen diverse heffingen. De gemeenten en waterschappen betaalden daarvoor aan het gasbedrijf een zogenoemde meeliftvergoeding. Het gasbedrijf was ondernemer voor de omzetbelasting. In geschil was of over de meeliftvergoeding omzetbelasting moest worden berekend. Het gasbedrijf had dit wel gedaan en deze belasting ook op aangifte betaald, maar was van mening, dat dit niet nodig was. De gemeenten en waterschappen traden bij de...

 • 25-01-2008
Lees meer 

Toepasing gelijkheidsbeginsel

Algemeen

Een belastingambtenaar die was uitgezonden naar Sint Maarten had gedurende de periode van uitzending recht op aftrek van bepaalde kosten, ondanks dat hij daarvoor een vergoeding kreeg. Formeel eindigde de periode van uitzending op 1 augustus 1999. De ambtenaar vertrok op 17 augustus 1999 naar Nederland. Hof Amsterdam wees de aftrek van kosten over de periode van 1 tot 17 augustus af vanwege het ontbreken van een formeel besluit tot...

 • 25-01-2008
Lees meer 

Toerekening resultaten aan BV met terugwerkende kracht

Inkomstenbelasting

De overdracht van een onderneming aan een ander kan uiteraard niet met terugwerkende kracht geschieden. Om aan de praktijk tegemoet te komen heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit toegestaan dat de overdracht van een onderneming door een natuurlijke persoon aan een rechtspersoon fiscaal wel enige terugwerkende kracht kan hebben. De resultaten van de onderneming zijn dan vanaf zekere datum voor rekening van de BV. De terugwerkende kracht bedraagt...

 • 25-01-2008
Lees meer