• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2007-11Toon alle posts

Nevenwerkzaamheden in dienstbetrekking verricht

Loonbelasting

Een DGA werkte niet alleen voor zijn BV, maar ook parttime als docent. Voor deze werkzaamheden verzocht hij om een VAR/DGA om de inkomsten toe te kunnen rekenen aan zijn BV. In plaats daarvan verstrekte de belastingdienst hem een VAR/loon. Het UWV had eerder de arbeidsrelaties tussen het opleidingsinstituut en alle daar werkzame docenten aangemerkt als een dienstbetrekking, welk oordeel in een procedure door de Centrale Raad van Beroep werd...

 • 30-11-2007
Lees meer 

Bewijs besteding verhoging hypotheek aan eigen woning

Inkomstenbelasting

De rente van schulden die iemand is aangegaan voor de financiering van de aankoop of verbouwing van zijn eigen woning is in beginsel aftrekbaar. Er gelden uitzonderingen door de toepassing van de bijleenregeling en door het verstrijken van de 30-jaarsperiode. De enkele omstandigheid dat iemand de uitgaven voor een verbouwing of het onderhoud van zijn eigen woning eerst uit eigen middelen voldoet en daarna pas een geldlening aangaat, hoeft niet...

 • 30-11-2007
Lees meer 

Vermelding btw op factuur

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting bevat een bepaling waarin staat dat omzetbelasting die op een factuur in rekening is gebracht terwijl er volgens de normale wettelijke regels geen omzetbelasting verschuldigd zou zijn, toch verschuldigd is door de enkele vermelding op de factuur. De Zesde EG-richtlijn bevat een vergelijkbare bepaling. De vraag is hoe deze bepaling moet worden uitgelegd wanneer een ondernemer (binnenlandse) omzetbelasting berekent op facturen die betrekking hebben op...

 • 30-11-2007
Lees meer 

Onjuiste uitvoering fietsenplan

Loonbelasting

Werkgevers kunnen aan werknemers belastingvrij een fiets verstrekken of vergoeden. Deze mogelijkheid heeft geleid tot invoering van zogenaamde fietsenplannen. In dergelijke plannen is veelal als uitgangspunt genomen dat loon wordt ingeleverd in ruil voor de verstrekking of vergoeding van een fiets. Het inleveren van loon moet, om de gewenste gevolgen te hebben voor de loonbelasting en de premieheffing werknemersverzekeringen, wel goed geadministreerd worden. Als er geen gevolgen zijn voor bijvoorbeeld...

 • 30-11-2007
Lees meer 

Schadevergoeding aan werkgever

Inkomstenbelasting

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 zijn kosten die verband houden met de dienstbetrekking niet meer aftrekbaar. Onder de tot 1 januari 2001 geldende regeling waren deze zogenaamde verwervingskosten wel aftrekbaar, hetzij in de vorm van een forfaitair bedrag, hetzij in de vorm van de (hogere en aannemelijk gemaakte) werkelijke kosten. Nog wel aftrekbaar is zogenaamd negatief loon. Het verschil tussen verwervingskosten en negatief loon ligt in de...

 • 30-11-2007
Lees meer 

Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen

Algemeen

Op grond van een nog in te dienen wetsvoorstel krijgen vrouwelijke zelfstandigen recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende minimaal zestien weken. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen in het voorgaande jaar, maar bedraagt niet meer dan het wettelijke minimumloon. Het wettelijk minimumloon is momenteel € 1.317 bruto per maand. De tekst van het wetsvoorstel wordt pas bekend na de indiening ervan bij de Tweede Kamer.

 • 30-11-2007
Lees meer 

Werkgever niet aansprakelijk voor schade woon-werkverkeer

Arbeidsrecht

De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van zijn werknemers en de door werknemers te gebruiken werktuigen. Deze zorgplicht en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid houden direct verband met de zeggenschap die de werkgever heeft over de werkplek en zijn bevoegdheid om werknemers aanwijzingen te geven bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Deze zorgplicht en de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die de werknemer lijdt...

 • 30-11-2007
Lees meer 

Willekeurige afschrijving commanditaire vennoot

Ondernemingswinst

Een commanditaire vennoot in een scheepvaart-CV wilde willekeurig afschrijven op zijn aandeel in de investering in het schip. De inspecteur weigerde deze afschrijving toe te staan. Het verlies uit de CV voor willekeurige afschrijving bedroeg in 1997 ƒ 5.376. De normale afschrijving van het schip bedroeg vijf procent van de aanschaffingskosten. Hof Amsterdam wees het beroep van de commanditaire vennoot af, maar de Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het...

 • 30-11-2007
Lees meer 

Verhuur apparatuur aan ziekenhuizen

Omzetbelasting

De Hoge Raad heeft een reeks arresten gewezen over de heffing van omzetbelasting c.q. het recht op aftrek van voorbelasting bij leaseovereenkomsten voor medische apparatuur. De inspecteur stelde zich op het standpunt dat de apparatuur niet werd verhuurd maar geleverd en legde naheffingsaanslagen op. Het Hof oordeelde dat het ziekenhuis op het moment van de aflevering de feitelijke beschikkingsmacht over de apparatuur verkreeg en tevens het volledige economische belang. Voor...

 • 30-11-2007
Lees meer 

Geen dividendbelasting bij oneigenlijke deelneming

Dividendbelasting

Bij de uitkering van dividend door een vennootschap aan haar aandeelhouders moet de vennootschap dividendbelasting inhouden. Het tarief van de dividendbelasting is 25%. Op grond van afspraken in verdragen geldt in een aantal gevallen een inhouding van 15%. Verder kan in zogenaamde deelnemingsverhoudingen de inhouding van dividendbelasting achterwege blijven. Een Nederlandse vennootschap had als aandeelhouder onder meer een in Luxemburg gevestigde vennootschap. Deze Luxemburgse vennootschap had een belang van 2,25%.

 • 30-11-2007
Lees meer 

Onzakelijke lening was informeel kapitaal

Ondernemingswinst

Een schuldeiser mag bij de waardering van zijn vordering rekening houden met de financiële positie van de schuldenaar. Is die positie verslechterd na het verstrekken van de lening en komt daardoor de aflossing in gevaar, dan zal de schuldeiser daarmee rekening houden door zijn vordering lager te waarderen. De afwaardering komt ten laste van de winst van de schuldeiser, tenzij de lening onder onzakelijke voorwaarden is verstrekt. Doet die situatie...

 • 29-11-2007
Lees meer 

Fout in amendement Belastingplan 2008

Overige heffingen

Het Belastingplan 2008 is met enkele amendementen aangenomen door de Tweede Kamer en inmiddels ingediend bij de Eerste Kamer. In een van deze amendementen blijkt een fout te zijn gemaakt. Het betreft de vrijstelling van energiebelasting voor de keramische industrie. Bij het formuleren van het amendement is het tarief van de energiebelasting op aardgas verhoogd met 8 eurocent in plaats van 0,08 eurocent. Deze fout zal bij de eerstvolgende gelegenheid...

 • 29-11-2007
Lees meer 

Waardering schuld op nominale waarde

Ondernemingswinst

Wanneer een BV niet langer in Nederland is gevestigd vindt een eindafrekening plaats met de belastingdienst. De Wet Vpb veronderstelt namelijk dat de BV op het tijdstip onmiddellijk voor de verplaatsing naar het buitenland al haar vermogensbestanddelen heeft overgedragen tegen de waarde in het economische verkeer. Een BV waarvan de leiding werd verplaatst naar de Nederlandse Antillen was daardoor verplicht tot een eindafrekening. De leiding van de moedermaatschappij werd ook...

 • 29-11-2007
Lees meer 

Stopzetting energie- en milieuinvesteringsaftrek!

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën heeft per 28 november de vervroegde afschrijving op milieu-investeringen, de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) voor de resterende periode van 2007 buiten toepassing gesteld. Deze regelingen zijn gebonden aan een budget, dat voor 2007 met circa € 25 miljoen overschreden dreigt te worden. Per 1 januari 2008 kan weer gebruik gemaakt worden van deze regelingen. Een budgetoverschrijding in 2007 komt niet in mindering op het...

 • 28-11-2007
Lees meer 

Verdrag met Tsjechië

Internationaal

Nederland en Tsjechië hebben een overeenkomst ondertekend om grensoverschrijdende fraude met de sociale zekerheid te bestrijden. Er zijn afspraken gemaakt over het bestrijden van illegale arbeid en van werken zonder belastingen en sociale premies te betalen. Tsjechië zal op verzoek van Nederland gegevens verstrekken over het vermogen van mensen in de bijstand in dat land. De afspraken hangen samen met het opheffen van de beperkingen per 1 mei 2007 voor...

 • 28-11-2007
Lees meer 

Beroep tegen fictieve uitspraak op bezwaar

Formeel recht

De termijnen voor het indienen van bezwaar- en beroepschriften zijn behoorlijk strak. Binnen zes weken na de dagtekening van het besluit waartegen bezwaar of beroep wordt aangetekend moet het bezwaar- of beroepschrift zijn ingediend. De termijn waarbinnen de overheid een bezwaar moet behandelen is minder strak, terwijl op overschrijden van de termijn geen sanctie staat. Wel biedt de wet de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het niet tijdig...

 • 27-11-2007
Lees meer 

Uitzendkracht krijgt ziekengeld over werkdagen in weekend

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken is van plan om de Ziektewet aan te passen. Onder de Ziektewet vallen uitzendkrachten, flexwerkers en vrouwen die ziek zijn als gevolg van hun zwangerschap of bevalling. De aanpassing heeft betrekking op de eerste week van ziekte. Een uitzendkracht die in het weekend werkt en op die dagen ziek is, krijgt in zijn eerste ziekteweek minder ziekengeld dan een uitzendkracht die doordeweeks werkt. Een uitzendkracht...

 • 26-11-2007
Lees meer 

Verrekening schenkingsrecht met successierecht

Successiewet

De Successiewet is een ingewikkelde wet, vanwege de vele zogenaamde fictiebepalingen. Deze fictiebepalingen merken bepaalde handelingen aan als erfrechtelijke verkrijgingen, waardoor successierecht betaald moet worden over de waarde van de verkrijging. Een van deze fictiebepalingen betreft schenkingen die iemand binnen 180 dagen voor zijn overlijden heeft gedaan. Deze bepaling is bedoeld als anti-misbruikregeling. Het bij de schenking betaalde schenkingsrecht mag worden verrekend met het over de erfenis verschuldigde successierecht. Schenkingsrecht...

 • 26-11-2007
Lees meer 

Kleine ondernemersregeling geldt niet voor CV

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor zogenaamde kleine ondernemers. Kleine ondernemers hoeven een deel van de verschuldigde omzetbelasting niet af te dragen. Deze vermindering is afhankelijk van het verschil tussen de aan de afnemers berekende omzetbelasting en de door leveranciers in rekening gebrachte omzetbelasting. De kleine ondernemersregeling geldt uitsluitend voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1993...

 • 26-11-2007
Lees meer 

Belastingplan 2008 door Tweede Kamer!

Algemeen

Zowel het Belastingplan 2008 als het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2008 zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Bij de stemmingen is een aantal amendementen aangenomen, met als gevolg, dat: - in de verpakkingenbelasting een apart tarief voor biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen en een laag tarief voor statiegeldverpakkingen wordt ingevoerd; - de beperking van de BTW-vrijstelling op medische diensten wordt uitgesteld; - de meewerkaftrek niet wordt afgeschaft; - er een faciliteit komt...

 • 23-11-2007
Lees meer 

Tegemoetkoming heffingsrente voor grensarbeiders

Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten voor Nederlandse grensarbeiders die in België werken de heffingsrente over de jaren 2003 en 2004 te beperken. De verschuldigde heffingsrente over deze jaren wordt verminderd met een fictieve heffingsrente over de teruggave Belgische personenbelasting 2003 en 2004. Als rentetijdvak voor de fictieve heffingsrente geldt de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2005 respectievelijk van 1 januari 2005 tot en met...

 • 23-11-2007
Lees meer 

Aanvang bezwaartermijn

Formeel recht

Wie het niet eens is met een aan hem opgelegde belastingaanslag kan binnen zes weken na de bekendmaking van de aanslag bezwaar maken. Normaliter vangt de bezwaartermijn aan op de datum van dagtekening van het aanslagbiljet. Soms gaat er iets niet goed in dat proces. De vraag is voor wiens rekening dat komt. De inspecteur stuurde op 28 oktober 2003 een aanslagbiljet naar iemand die op 29 oktober verhuisde. De...

 • 23-11-2007
Lees meer 

Belanghebbende gebonden aan tijdens procedure gesloten compromis

Formeel recht

Een verschil van inzicht tussen een belastingplichtige en de belastingdienst hoeft niet altijd te eindigen in een procedure voor de rechtbank. Een compromis, waarbij beide partijen water bij de wijn doen, is ook een mogelijkheid. De mogelijkheid om een compromis te sluiten bestaat ook nog tijdens een procedure. De rechter stuurt daar in sommige gevallen op aan. Ook in het geval van een tijdens de procedure gesloten compromis geldt dat...

 • 23-11-2007
Lees meer 

Geen beperking verliesverrekening bij overdracht activiteiten

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een beperking van de mogelijkheid om verliezen te verrekenen met eerdere of latere winsten voor de situatie waarin de activiteiten van een vennootschap zijn stilgelegd en de aandelen worden verkocht. Die bepaling is bedoeld om de handel in vennootschappen met verrekenbare verliezen tegen te gaan. Volgens Hof Amsterdam en de Hoge Raad gold deze beperking niet in de situatie waarin de activiteiten van een...

 • 23-11-2007
Lees meer 

Naheffing loonbelasting van vaste inrichting

Internationaal

Een in het buitenland gevestigd uitzendbureau dat onder meer personeel uitleende aan Nederlandse opdrachtgevers maakte in Nederland gebruik van de diensten van een tussenpersoon. Volgens de inspecteur was er door de aanwezigheid van de tussenpersoon sprake van een vaste inrichting van het uitzendbureau in Nederland. Dat had tot gevolg dat het uitzendbureau inhoudingsplichtig was voor de loonbelasting. De inspecteur legde naheffingsaanslagen op die betrekking hadden op werknemers die niet in...

 • 23-11-2007
Lees meer