• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2007-10Toon alle posts

Geen dienstbetrekking bij buitenlandse concernmaatschappij

Internationaal

In december 2006 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten geoordeeld dat het begrip werkgever zoals dat in belastingverdragen voorkomt meer materieel dan formeel moet worden uitgelegd. Volgens de staatssecretaris van Financiën leidt de uitleg van de Hoge Raad ertoe dat de beloning van een buitenlandse werknemer, die tijdelijk in Nederland werkt, sneller aan de Nederlandse belastingheffing is onderworpen. Ook zal Nederland sneller een voorkoming van dubbele belasting moeten...

 • 31-10-2007
Lees meer 

Geen dienstbetrekking door ontbreken gezagsverhouding

Loonbelasting

Voor het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking moet volgens het Burgerlijk Wetboek aan drie voorwaarden zijn voldaan: - er moet een gezagsverhouding zijn tussen de werkgever en de werknemer, - de werknemer moet de arbeid persoonlijk verrichten, en - de werkgever is verplicht om loon te betalen. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is de werkgever verplicht om loonbelasting en premies in te houden op het betaalde loon. De inspecteur...

 • 31-10-2007
Lees meer 

Samenhangende verzekeringen

Inkomstenbelasting

Onder de Wet IB 1964 gold een vrijstelling voor de uitkering bij leven uit een kapitaalverzekering indien aan een aantal voorwaarden was voldaan. De voorwaarden hadden betrekking op looptijd, duur van de premiebetaling en verhouding tussen hoogste en laagste premie. Voor lijfrenteverzekeringen waarvan de koopsom of de premie niet aftrekbaar was, gold dat de uitkeringen pas belast werden wanneer het totaal van de uitkeringen hoger was dan de som van...

 • 30-10-2007
Lees meer 

Premie ANW-vangnetverzekering niet aftrekbaar

Inkomstenbelasting

Een werknemer sloot in aanvulling op zijn verplichte deelname aan de pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds een zogenoemde ANW-vangnetverzekering. Op deze wijze voorzag hij zijn echtgenote van een inkomensaanvulling na zijn overlijden. Anders dan de premie voor de verplichte pensioenverzekering werd de premie voor de aanvullende verzekering niet op het salaris ingehouden door de werkgever maar door de werknemer rechtstreeks aan het pensioenfonds betaald. De werknemer meende dat de door hem...

 • 29-10-2007
Lees meer 

Onzakelijke optietransacties tussen BV en DGA

Ondernemingswinst

Een BV ging in 1998 optiecontracten aan met haar DGA. De BV leed op deze contracten een verlies van ruim ƒ 700.000. De inspecteur weigerde dit verlies op de optiecontracten ten laste van het resultaat van de BV te laten komen omdat de contracten onzakelijk zouden zijn. Na verwijzing van de zaak door de Hoge Raad moest Hof Den Haag daarover oordelen. De BV was van mening dat na verwijzing...

 • 26-10-2007
Lees meer 

Geen baatbelasting zonder baat bij voorzieningen

Overige heffingen

Een gemeente kan een baatbelasting instellen voor het aanbrengen van bepaalde voorzieningen. Voorwaarde voor de heffing van een baatbelasting is dat de onroerende zaak is gebaat bij (voordeel heeft van) het aanbrengen van die voorzieningen. De bewijslast dat een onroerende zaak is gebaat bij het aanbrengen van voorzieningen berust bij de gemeente. Wanneer meerdere voorzieningen worden aangebracht moet beoordeeld worden of het geheel van voorzieningen enig voordeel oplevert voor de...

 • 26-10-2007
Lees meer 

Stallingskosten bedrijfsauto

Ondernemingswinst

Een ondernemer rekende zijn woning tot het ondernemingsvermogen. De ondernemer gebruikte zijn tot het ondernemingsvermogen behorende bestelauto ook privé. De auto stalde hij in de garage die bij de woning hoorde. In een procedure voor Hof Leeuwarden was in geschil welk gedeelte van de huisvestingskosten ten laste van de winst kon worden gebracht en of de garage geheel voor zakelijke doeleinden werd gebruikt. Omdat de bestelauto zowel zakelijk als privé...

 • 26-10-2007
Lees meer 

Lening vóór 2001 voor onderhoud eigen woning na 1 januari 2001

Inkomstenbelasting

De rente van schulden die zijn aangegaan voor verbetering of onderhoud van een eigen woning is aftrekbaar. Wie aftrek van betaalde rente claimt moet wel bewijzen dat de schuld betrekking heeft op de eigen woning. In een procedure voor Hof Amsterdam slaagde de belanghebbende er niet in te bewijzen welk bedrag hij had besteed aan de verbouwing van zijn woning. De procedure had betrekking op de verhoging in het jaar...

 • 26-10-2007
Lees meer 

Naheffing startgelden profsporters

Loonbelasting

Over betalingen die worden gedaan aan artiesten of beroepssporters moet loonbelasting worden ingehouden. Uitgangspunt is de gage van de artiest of de beroepssporter, inclusief kostenvergoedingen. Enkele specifieke betalingen zijn uitgezonderd van de gage. De artiest of de beroepssporter kan aan de inspecteur een zogenaamde kostenvergoedingsbeschikking vragen. Het in deze beschikking genoemde bedrag behoort niet tot de gage. Een organisator van tennistoernooien betaalde aan enkele van de deelnemers startgeld zonder daarover...

 • 26-10-2007
Lees meer 

Hof had ondernemerschap moeten onderzoeken

Formeel recht

Bij het vaststellen van iemands aanslag inkomstenbelasting 2001 hield de inspecteur geen rekening met een verlies uit onderneming. De belanghebbende stelde beroep in bij het gerechtshof nadat de inspecteur zijn bezwaarschrift had afgewezen. Het Hof verklaarde het ingestelde beroep ongegrond. Het Hof meende dat een beoordeling van het ondernemerschap van de belanghebbende niet nodig was op grond van de ter zitting aangevoerde stelling dat hij voor 2001 een positief resultaat...

 • 26-10-2007
Lees meer 

Inkomsten uit trust belast in box 3

Inkomstenbelasting

Een inwoonster van Nederland had recht op alle (netto) inkomsten uit het vermogen in een Amerikaanse trust. Zij was de zogenaamde beneficiary van een life interest trust die door haar echtgenoot was ingesteld. Volgens de trustakte had de beneficiary recht op alle inkomsten tot haar overlijden. Het trustvermogen zou na het overlijden van de beneficiary toekomen aan de erfgenamen van de inmiddels overleden echtgenoot. De vraag was of dit recht...

 • 26-10-2007
Lees meer 

Rusttijden aanwezigheidsdiensten

Arbeidsrecht

Per 1 februari 2008 wordt het Arbeidstijdenbesluit aangepast en gaan andere regels gelden voor rusttijden bij aanwezigheidsdiensten. De standaard rusttijd voor en na een aanwezigheidsdienst bedraagt 11 uur. Inkorting daarvan mag straks alleen nog als er een goede reden voor bestaat en moet collectief worden afgesproken. De rusttijd tussen twee diensten mag maximaal twee keer per week worden ingekort tot eenmaal tien uur en eenmaal acht uur. Beide inkortingen mogen...

 • 25-10-2007
Lees meer 

Geen voorziening voor huur pand

Ondernemingswinst

Ondernemers moeten bij de bepaling van hun winst rekening houden met de voorschriften van goed koopmansgebruik. Dat houdt ondermeer in dat winst pas verantwoord hoeft te worden bij realisering daarvan, maar dat een verlies kan worden genomen wanneer het voorzienbaar is. Het is toegestaan om bij de bepaling van de winst rekening te houden met toekomstige uitgaven die het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die zich in de betreffende...

 • 25-10-2007
Lees meer 

Herziening ontslagvergoeding

Arbeidsrecht

De ontbinding van een arbeidsovereenkomst gaat vaak gepaard met het betalen van een ontslagvergoeding ter compensatie van het door de werknemer geleden nadeel. Bij de vaststelling van deze vergoeding wordt met alle relevante omstandigheden rekening gehouden. Een van deze omstandigheden is het uitzicht op een andere baan. Het niet vermelden van dergelijke omstandigheden kan aanleiding vormen tot een nieuwe procedure en verlaging van de eerder toegekende ontslagvergoeding. Bij de behandeling...

 • 24-10-2007
Lees meer 

Geen herinvesteringsreserve voor verkochte voorraad

Ondernemingswinst

Ondernemers kunnen de belastingheffing over de bij verkoop van een bedrijfsmiddel behaalde boekwinst uitstellen door het vormen van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op de aankoop van nieuwe bedrijfsmiddelen, waardoor de afschrijving op deze nieuwe bedrijfsmiddelen ten laste van de winst wordt verlaagd. Het karakter van bedrijfsmiddel kan echter door handelingen van de ondernemer verloren gaan, waardoor het vormen van een herinvesteringsreserve na verkoop niet meer mogelijk is. Dat...

 • 24-10-2007
Lees meer 

Verkrijging bedrijfsterrein door woningstichting

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor een aantal situaties gelden vrijstellingen, bijvoorbeeld voor de verkrijging van terreinen en bestaande woningen door een woningstichting. Een woningstichting deed een beroep op deze vrijstelling bij de aankoop van een terrein, waarop een fabriekspand stond. De inspecteur weigerde de vrijstelling, omdat deze slechts voor onbebouwde terreinen zou gelden. Hof Arnhem deelde de opvatting van de inspecteur niet. Het Hof...

 • 24-10-2007
Lees meer 

Geen cassatie tegen uitspraak terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Een van de onderdelen van het inkomen dat in box 1 valt is het resultaat uit overige werkzaamheden. Dit is inkomen uit activiteiten die geen onderneming vormen en evenmin werkzaamheden in loondienst betreffen. Het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een samenwerkingsverband waarin de eigenaar van de vermogensbestanddelen participeert, de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling, valt onder het resultaat uit overige werkzaamheden. Vijf broers en zusters stelden aan...

 • 24-10-2007
Lees meer 

Samenvattend besluit beschikbare premieregelingen

Loonbelasting

Bij de vormgeving van een pensioenregeling kan de uiteindelijk haalbare uitkering het uitgangspunt zijn. De premie die voor de financiering van het pensioen nodig is, is dan een gevolg van de gekozen uitgangspunten. De premie kan, afhankelijk van de regeling, behoorlijk oplopen. Alternatief is dat de premie als uitgangspunt wordt genomen, waarbij de aan te kopen uitkering dan het gevolg is. Voordeel van een dergelijke beschikbare premieregeling is dat de...

 • 23-10-2007
Lees meer 

Keuze voor behandeling als binnenlands belastingplichtige

Inkomstenbelasting

Op grond van het Schumackerarrest van het Hof van Justitie EG zijn de lidstaten verplicht om persoonsgebonden aftrekposten toe te staan aan buitenlandse belastingplichtigen die hun gehele inkomen in dat land verdienen. In de Wet IB 2001 is voor buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid opgenomen om te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Die mogelijkheid levert eenzelfde resultaat op als rechtstreekse toepassing van het Schumackerarrest. De wettelijke keuzeregeling is een afdoende...

 • 23-10-2007
Lees meer 

Geen aftrek voorbelasting door fouten in facturen

Omzetbelasting

Ondernemers zijn verplicht om voor hun werkzaamheden facturen uit te reiken. Facturen moeten aan een aantal voorschriften voldoen. Zo moet op de factuur de factuurdatum staan en moeten naam en adres van zowel de leverancier als de afnemer vermeld worden. Verder dienen facturen opvolgend genummerd te zijn en het BTW-identificatienummer van de leverancier te bevatten. Uiteraard moet op de factuur vermeld worden welke goederen zijn geleverd, wat de stuksprijs is...

 • 23-10-2007
Lees meer 

Late aanslag geen reden voor verlaging heffingsrente

Invordering

Bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting wordt heffingsrente berekend. De periode waarover heffingsrente wordt berekend eindigt op de dag van de dagtekening van het aanslagbiljet. Dat betekent dat hoe later de inspecteur de aanslag oplegt, hoe hoger de heffingsrente uitvalt. Het is de bedoeling dat de inspecteur binnen drie maanden na het indienen van een aangifte een (voorlopige) aanslag heeft vastgesteld. Het overschrijden van die termijn heeft echter niet...

 • 22-10-2007
Lees meer 

Uitvoeringsvoorschriften 2007 belastingverdrag USA

Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft de Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2007 voor het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika uit 1992 vastgesteld. De uitvoeringsvoorschriften hebben betrekking op de inhouding en teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting in deelnemingsverhoudingen en bij zogenaamde portfoliodividenden van vrijgestelde pensioenfondsen en vrijgestelde organisaties. De bij deze voorschriften behorende formulieren worden gepubliceerd op www.belastingdienst.nl en zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening in Apeldoorn.

 • 22-10-2007
Lees meer 

Advieskosten niet van invloed op aanmerkelijk belangwinst

Inkomstenbelasting

Bij de verkoop van aandelen die een zogenaamd aanmerkelijk belang vormen moet inkomstenbelasting worden betaald over de gerealiseerde meerwaarde. Een belang in het kapitaal van een vennootschap van 5% of meer is een aanmerkelijk belang. De meerwaarde is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de aankoopprijs, vermeerderd met de bij aankoop gemaakte kosten. De kosten die bij verkoop worden gemaakt komen in mindering op de opbrengst, zodat alleen de netto...

 • 22-10-2007
Lees meer 

Illegale werknemer blijft aantrekkelijk

Arbeidsrecht

Sinds 1 mei 2007 is er vrij werknemersverkeer voor inwoners uit landen in Midden- en Oost Europa. Toch blijven werkgevers illegale werknemers in dienst nemen, zelfs al gaan de grenzen voor werknemers uit andere landen open. Illegale werknemers zijn goedkoop en werken harder. Werkgevers schakelen ook illegale werknemers in omdat het moeilijk is om op een legale manier aan personeel te komen. Dat blijkt uit een onderzoek door het ministerie...

 • 19-10-2007
Lees meer 

Derdenbeslag verhindert betaling niet

Invordering

Volgens de Hoge Raad hoeft derdenbeslag op een banksaldo niet te verhinderen dat de rekeninghouder, zo nodig met medewerking van de beslaglegger, de bank ertoe beweegt het bedrag van de beslagschuld aan de beslaglegger te betalen. De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Bosch over invorderingskosten vernietigd. De uitspraak van het Hof had betrekking op direct invorderbaar gestelde aanslagen, waarvoor dwangbevelen waren uitgereikt en kosten van het betekenen...

 • 19-10-2007
Lees meer