• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2007-07Toon alle posts

Besluit partneraangiften IB 2001

Inkomstenbelasting

Fiscale partners kunnen de verdeling van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en van hun vermogen in box 3 zelf bepalen. Ook na het indienen van de aangiften inkomstenbelasting kunnen de partners de verdeling nog wijzigen tot het moment waarop de aanslag van één van beide partners onherroepelijk vaststaat. Een aanslag staat onherroepelijk vast als de bezwaartermijn is verstreken. Het kan voorkomen dat de aanslag van de ene partner al onherroepelijk vaststaat op het...

 • 31-07-2007
Lees meer 

Geen afschrijving op pand door optierechten

Ondernemingswinst

Bij de bepaling van de jaarlijkse winst van een onderneming wordt door afschrijving rekening gehouden met de vermindering van de bedrijfswaarde van bedrijfsmiddelen. Wanneer de boekwaarde van het bedrijfsmiddel gelijk is aan de restwaarde van het bedrijfsmiddel is verdere afschrijving niet mogelijk. De restwaarde van een bedrijfsmiddel is het bedrag dat het in elk geval waard zal zijn wanneer het bedrijfsmiddel niet langer bruikbaar is. De grens van de afschrijvingsmogelijkheden...

 • 31-07-2007
Lees meer 

Prijsgegeven vordering geen informeel kapitaal

Vennootschapsbelasting

Een van de aandeelhouders van een BV had een grote vordering op de BV. Een klein gedeelte daarvan (ƒ 1.000) werd omgezet in aandelen. Op het uitgegeven aandeel met een nominale waarde van ƒ 1.000 werd geen agio bedongen. Het restant van deze vordering, ruim € 5,3 miljoen werd kwijtgescholden. Volgens de BV was dat een storting van informeel kapitaal, omdat de schuldeiser zijn vordering in zijn kwaliteit van aandeelhouder...

 • 30-07-2007
Lees meer 

Geen verlies bij verkoop ter beschikking gesteld pand

Inkomstenbelasting

Sinds 1 januari 2001 wordt de verhuur van een pand aan een BV waarin de verhuurder van het pand een belang van 5% of meer heeft gerangschikt onder het resultaat uit overige werkzaamheden. Dat betekent dat de opbrengst van de verhuur en de bij verkoop gerealiseerde meerwaarde van het pand belast zijn tegen het progressieve tarief van box 1, met andere woorden tegen maximaal 52%. Bij de invoering van de...

 • 30-07-2007
Lees meer 

Bescheiden ontslagvergoeding bij bedrijfsverplaatsing

Arbeidsrecht

Vanwege een door economische omstandigheden gedwongen verplaatsing van een bedrijf naar België verzochten enkele werknemers om ontbinding van hun arbeidsovereenkomst. De noodzaak voor de verplaatsing naar België stond niet ter discussie, evenmin als de slechte financieel-economische positie van het bedrijf. De werkgever verzette zich niet tegen ontbinding van de arbeidsovereenkomsten, maar wilde geen ontbindingsvergoedingen betalen. Over de vraag of aan de ontbinding een vergoeding moest worden verbonden oordeelde de kantonrechter...

 • 26-07-2007
Lees meer 

Ontslag niet kennelijk onredelijk

Arbeidsrecht

Kennelijk onredelijk is een ontslag dat zó onredelijk is dat geen verstandig mens het zou verdedigen. Kennelijk onredelijk ontslag is reden voor een schadevergoeding. Het feit dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens reorganisatie is gedaan zonder dat de noodzaak voor reorganisatie cijfermatig is getoetst maakt die opzegging niet kennelijk onredelijk, aldus de kantonrechter. De werkgever had, nog voordat de arbeidsovereenkomst was geëindigd, de werknemer een andere baan aangeboden. De...

 • 26-07-2007
Lees meer 

Oproepkracht was in dienst voor onbepaalde tijd

Arbeidsrecht

Werkgevers zijn verplicht om werknemers tijdens ziekte door te betalen. Een werkgever weigerde een zieke werknemer door te betalen tijdens ziekte omdat hij meende dat hij dat niet verplicht was vanwege het oproepcontract van de werknemer. Volgens de kantonrechter waren partijen een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan waarin was afgesproken dat de werknemer aan een oproep om te komen werken gehoor zou geven. Op basis daarvan had de werknemer...

 • 24-07-2007
Lees meer 

Echtgenote was geen ondernemer

Omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is degene die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Ook het exploiteren van vermogensbestanddelen kan ondernemerschap opleveren, wanneer die exploitatie gebeurt om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Zonder opbrengst is er bij de exploitatie van vermogensbestanddelen geen sprake van ondernemerschap, zo heeft de rechtbank Haarlem onlangs nog duidelijk gemaakt. De procedure had betrekking op een buiten gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar, dat gezamenlijk een woning...

 • 24-07-2007
Lees meer 

Personenauto versus bestelauto van de zaak: geen gelijke gevallen

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uit 2002 voor een bepaalde categorie bestelauto’s van de zaak een gunstigere regeling gegeven voor woon-werkverkeer dan voor personenauto’s van de zaak. Een werknemer met een personenauto van de zaak voelde zich daardoor benadeeld. Naar zijn mening was er geen verschil in gebruik en dus geen reden voor een verschillende behandeling van een bestelauto en een personenauto. Het bedoelde goedkeurende beleid gold...

 • 24-07-2007
Lees meer 

Einde dienstbetrekking voor bepaalde tijd

Arbeidsrecht

Volgens de wet eindigt een dienstverband voor bepaalde tijd van rechtswege wanneer de in de overeenkomst aangegeven tijd is verstreken. Wanneer de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd wordt voortgezet zonder nadere afspraken dan veronderstelt de wet dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd en op dezelfde voorwaarden is aangegaan. De duur van die nieuwe overeenkomst is echter niet langer dan één jaar. Ook die opvolgende arbeidsovereenkomst...

 • 20-07-2007
Lees meer 

Belastingheffing lijfrente van inwoner van Spanje

Internationaal

Een werknemer kreeg als compensatie voor het niet doorgaan van bepaalde organisatorische veranderingen van zijn werkgever een compensatie voor de door hem geleden pensioenbreuk en voor het prijsgeven van bepaalde rechten. De compensatie gebeurde in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen ingaande op 55-jarige leeftijd ter grootte van € 28.588 per jaar. Deze compensatie viel onder de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting. Met toepassing van de zogenaamde omkeerregeling werd...

 • 19-07-2007
Lees meer 

Geen ondernemerschap zonder economische activiteit

Omzetbelasting

Om recht te hebben op aftrek van voorbelasting moet sprake zijn van economische activiteiten. Dat begrip omvat alle werkzaamheden van een ondernemer, inclusief voorbereidende werkzaamheden en werkzaamheden ter beëindiging van een onderneming. Wie zich als ondernemer presenteert moet aan de hand van objectieve gegevens aannemelijk kunnen maken dat hij economische activiteiten verricht of dat hij bepaalde uitgaven heeft gedaan om economische activiteiten te verrichten. Bij gebrek aan bewijs is er...

 • 18-07-2007
Lees meer 

Wijziging studenten- en scholierenregeling loonbelasting

Loonbelasting

Om te voorkomen dat studenten en scholieren een T-biljet moeten indienen om de ingehouden loonheffing terug te vragen is in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001 een speciale regeling opgenomen. Volgens deze regeling kan voor studenten en scholieren als loontijdvak een kwartaal worden genomen. Daardoor wordt een kwart van de jaarlijkse algemene heffingskorting en arbeidskorting benut en zal in veel gevallen geen loonheffing ingehouden worden. Voor de werknemersverzekeringen geldt een vergelijkbare regeling.

 • 18-07-2007
Lees meer 

Geen correctie van genoten loon

Loonbelasting

Werknemers met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor zij werken moeten voor hun werkzaamheden tenminste een gebruikelijk loon ontvangen. Dat geldt voor iedere vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden en waarvoor wordt gewerkt. Iemand met een aanmerkelijk belang in twee BV’s verrichtte in het jaar 2000 via de ene BV werkzaamheden voor de andere BV. Deze laatste BV betaalde hem een loon van bijna € 45.000, zonder inhouding...

 • 17-07-2007
Lees meer 

Bijleenregeling wordt niet vereenvoudigd

Inkomstenbelasting

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën meegedeeld dat hij het niet nodig vindt om de bijleenregeling te vereenvoudigen. De bijleenregeling beperkt de aftrek van hypotheekrente bij aanschaf van een nieuwe eigen woning tot de rente over de schuld op de oude woning en de rente over het verschil tussen aankoopsom van de nieuwe en verkoopopbrengst van de oude woning. Volgens de staatssecretaris is het principe van de...

 • 17-07-2007
Lees meer 

Vergoeding voor assurantiebemiddeling geen managementfee

Omzetbelasting

De diensten van assurantietussenpersonen zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Deze vrijstelling geldt ook voor diensten die daarmee samenhangen, maar niet voor alle diensten die een assurantietussenpersoon inkoopt, zoals het inhuren van personeel. In een procedure voor de rechtbank was de vraag aan de orde of ingekochte diensten samenhingen met assurantiebemiddeling of dat sprake was van het inhuren van personeel. De DGA van een BV was als directeur werkzaam voor een andere...

 • 17-07-2007
Lees meer 

Geen cassatie tegen Hofuitspraak toepassing vrijstelling overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Bij de overdracht van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de waarde van de onroerende zaak. In een aantal gevallen gelden vrijstellingen van overdrachtsbelasting. Zo is er een vrijstelling als er binnen een concern van vennootschappen onroerende zaken worden overgedragen in verband met een interne reorganisatie. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat vrijwel alle aandelen van de overdragende en van de verkrijgende vennootschap in...

 • 16-07-2007
Lees meer 

Kamervragen sociale verzekeringspositie van DGA

Algemeen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de sociale verzekeringspositie van directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s). De vragen hebben betrekking op het besluit van 29 januari 2007 over de toepassing van de doorbetaald loonregeling en de gevolgen van het einde van de inhoudingsplicht voor de loonbelasting van BV’s met geen andere werknemer dan de DGA. De doorbetaald loonregeling is een praktische regeling voor de situatie dat een werknemer uit hoofde van zijn...

 • 16-07-2007
Lees meer 

Concurrentiebeding buiten werking gesteld

Arbeidsrecht

In een schriftelijke arbeidsovereenkomst kunnen bijzondere bepalingen als een geheimhoudingsbeding en een concurrentiebeding worden opgenomen. Een geheimhoudingsbeding bevat de verplichting tot geheimhouding van bedrijfsaangelegenheden en geldt niet alleen tijdens maar ook na het bestaan van de dienstbetrekking. Op overtreding van het beding staan sancties, die variëren van een boete tot ontslag op staande voet, eventueel aangevuld met of tot schadevergoeding. Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer om tot een zekere periode...

 • 13-07-2007
Lees meer 

Geen herinvesteringsreserve bij verkoop voorraad

Ondernemingswinst

Een ondernemer die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel winst maakt kan de belastingheffing daarover uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Deze reserve wordt afgeboekt op de aanschaffingskosten van nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen. Bij verkoop van andere zaken dan bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld voorraad, is de vorming van een herinvesteringsreserve niet mogelijk. Een herinvesteringsreserve kan maximaal drie jaar na het jaar van verkoop van het bedrijfsmiddel bestaan, op voorwaarde dat de ondernemer...

 • 13-07-2007
Lees meer 

Subsidie voor arbocatalogus

Arbeidsrecht

De huidige, sinds 1 januari 2007 geldende Arbowet biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de wettelijke voorschriften voor veilig en gezond werken. Dergelijk maatwerk wordt vastgelegd in een zogenaamde arbocatalogus. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt een subsidie van € 50.000 voor een afgeronde en door het ministerie getoetste arbocatalogus. In totaal is er voor de jaren 2007 tot en met 2009...

 • 12-07-2007
Lees meer 

Ondertekenen blanco-aangifte leidt niet tot opzettelijk onjuiste aangifte

Formeel recht

Wanneer iemand opzettelijk een onjuiste aangifte inkomstenbelasting doet kan de inspecteur hem bij de vaststelling van de aanslag een boete opleggen. Het opleggen van een vergrijpboete bij een primitieve aanslag is niet mogelijk in gevallen waarin slechts sprake is van grove schuld. Voor opzet is vereist dat de belastingplichtige zich bewust is van zijn gedrag. De inspecteur moet het bewijs van opzet van de belastingplichtige leveren. De opzet moet bij...

 • 12-07-2007
Lees meer 

Goede doelen moeten beschikking van de belastingdienst hebben

Successiewet

Per 1 januari 2008 moeten goede doelenorganisaties een beschikking van de belastingdienst hebben om gebruik te kunnen maken van fiscale voordelen als de vrijstelling voor het schenkings- en successierecht. De beschikking is ook een voorwaarde om vanaf 2008 in aanmerking te komen voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De belastingdienst heeft naar 18.000 geregistreerde goede doelenorganisaties een aanvraagformulier gestuurd voor de aanwijzing als algemeen nut beogende instelling.

 • 09-07-2007
Lees meer 

Gevolgen minnelijke taxatie voor successierecht

Successiewet

In zijn testament nam iemand een zogenaamde ouderlijke boedelverdeling op, waarbij hij alle goederen en rechten van zijn nalatenschap toebedeelde aan zijn echtgenote. Daartegenover kreeg de echtgenote de verplichting om alle schulden en de kosten van de begrafenis voor haar rekening te nemen en om aan ieder van de andere erfgenamen een bedrag uit te keren gelijk aan diens erfdeel. Na het overlijden van de man kwam er in verband...

 • 09-07-2007
Lees meer 

Kapitaalverzekering familielid DGA

Inkomstenbelasting

Met ingang van 1 januari 2001 geldt voor betrekkingen tussen een aanmerkelijk belanghouder en de vennootschap waarin het aanmerkelijk belang wordt gehouden de terbeschikkingstellingsregeling. Die regeling houdt in dat bij dergelijke betrekkingen niet het box 3-systeem geldt maar dat op de resultaten het progressieve tarief van box 1 van toepassing is. Onder de terbeschikkingstellingsregeling vallen onder meer overeenkomsten van levensverzekering die een aanmerkelijk belanghouder met zijn BV heeft gesloten. Ter...

 • 09-07-2007
Lees meer