• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2007-04Toon alle posts

Uiteenzetting vrijwilligersregeling

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven over de vrijwilligersregeling. Vanwege het maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk is in het Belastingplan 2006 de onbelast te ontvangen vergoeding verhoogd tot € 1500 per jaar en tot maximaal € 150 per maand. Er is sprake van vrijwilligerswerk als de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het verrichte werk. Als...

 • 27-04-2007
Lees meer 

Verzwegen omzet was verkapte uitdeling

Ondernemingswinst

De belastingdienst corrigeerde naar aanleiding van een boekenonderzoek bij een BV die een jazzcafé exploiteerde de omzet en de winst van de BV met een bedrag aan niet verantwoorde omzet. De belastingdienst merkte het bedrag van de omzetcorrectie aan als een winstuitdeling aan de DGA en legde hem navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op. In de procedure over de aanslag vennootschapsbelasting 1998 stelde Hof Arnhem de correctie op de winst vast op een...

 • 27-04-2007
Lees meer 

Ontvangsten uit boetebeding verkoopcontract woning niet belast

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris heeft zijn cassatieberoep tegen een uitspraak van Hof Arnhem ingetrokken. De procedure had betrekking op betalingen uit een boetebeding dat was opgenomen in de koopovereenkomst van een woning. Het Hof vond aannemelijk dat de koper de woning vrij van huur opgeleverd wilde hebben en dat de boetebepaling was bedoeld om de verkoper te bewegen de woning op de overeengekomen datum leeg op te leveren. In dat licht bezien...

 • 26-04-2007
Lees meer 

Fictieve thuiswerkers waren oproepkrachten

Sociale verzekeringen

Een bedrijf besteedde een aantal werkzaamheden zoals verpakken, sealen en stickeren gedeeltelijk uit aan thuiswerkers. Het restant van de werkzaamheden werd in het bedrijfspand verricht door mensen die als fictieve thuiswerkers werden aangeduid. Over de betalingen aan deze fictieve thuiswerkers droeg het bedrijf geen premies werknemersverzekeringen af omdat er geen dienstbetrekking zou bestaan. Volgens de Centrale Raad van Beroep leed het geen twijfel dat de fictieve thuiswerkers eigenlijk oproepkrachten waren...

 • 26-04-2007
Lees meer 

Geen cassatie tegen uitspraak in erfpachtzaak

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris stelt geen cassatieberoep in tegen een uitspraak van Hof Den Bosch. Het Hof vond niet aannemelijk dat gedane betalingen een gedeeltelijke afkoop van toekomstige betalingsverplichtingen uit een recht van erfpacht vormden. Het tijdstip van betaling hoeft het karakter daarvan niet te veranderen. Volgens de wettelijke bepalingen zijn vooruitbetalingen van de periodieke betaling voor het recht van erfpacht tegenwoordig mogelijk. De staatssecretaris vindt de uitspraak van het Hof juist.

 • 26-04-2007
Lees meer 

Mededeling aan eigenrisicodrager formeel besluit

Formeel recht

Volgens de Centrale Raad van Beroep is een door het UWV gedane mededeling over de betalingsverplichting voor de werkgever, die eigenrisicodrager is, van een WAO-uitkering aan een (ex)werknemer een besluit. Tegen een formeel besluit kan bezwaar gemaakt worden. Eerder was de Centrale Raad van Beroep nog van oordeel dat een dergelijke mededeling geen besluit was maar slechts bedoeld om de werkgever te informeren over de uit de wet voortvloeiende gevolgen...

 • 26-04-2007
Lees meer 

Gemeentelijk voorkeursrecht geen waardedrukkende factor

Onroerende zaken

Het waardebegrip van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) gaat uit van de fictie van vrije overdracht. De wetgever heeft bedoeld dat de WOZ-waarde gelijk is aan de prijs welke door de meestbiedende koper besteed zou worden bij aanbieding ten verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding. Voor het antwoord op de vraag of verplichtingen die op de onroerende zaak of diens eigenaar rusten...

 • 25-04-2007
Lees meer 

Voor grond betaalde prijs bevatte geen vergoeding voor diensten

Ondernemingswinst

Bij de verkoop van landbouwgrond speelt de landbouwvrijstelling een rol. De landbouwvrijstelling houdt in dat de waardestijging van de grond binnen het landbouwbedrijf niet belast is. Wel belast is de winst die uitgaat boven de waarde in het economische verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik (WEVAB). In een procedure voor Hof Leeuwarden was in geschil of de landbouwvrijstelling van toepassing was voor het gehele bedrag waarvoor de grond werd verkocht. Volgens...

 • 25-04-2007
Lees meer 

Verplichte elektronische aangifte onredelijk bezwarend

Formeel recht

Met ingang van 1 januari 2005 geldt voor ondernemers de verplichting om elektronisch aangifte te doen voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Alleen aan ondernemers die geen computer hebben verleent de belastingdienst op verzoek ontheffing van deze verplichting. Het niet hebben van een internetaansluiting is voor de belastingdienst geen reden om ontheffing te verlenen. In gevallen waarin geen ontheffing is verleend geldt volgens de belastingdienst een papieren aangifte...

 • 25-04-2007
Lees meer 

Aanslag schenkingsrecht onjuist tenaamgesteld

Formeel recht

Het schenkingsrecht wordt volgens de Successiewet geheven van de verkrijger. Dat betekent dat degene die de schenking heeft ontvangen de belastingplichtige is. De adressering van een aanslag geeft aan wie de belastingplichtige is. De belastingdienst adresseerde een aanslag aan de schenker met als adres de door de schenker en de begiftigde gekozen woonplaats ten kantore van de notaris, die de akte van schenking en de aangifte schenkingsrecht had verzorgd. Dat...

 • 24-04-2007
Lees meer 

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 aangepast

Formeel recht

Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 is op een aantal punten aangepast. De wijzigingen houden verband met de overgang van werkzaamheden van het UWV naar de belastingdienst en met aanpassingen in de Wet Loonbelasting, met name de invoering van correctieberichten en van de eerstedagsmelding. Ook de boetebepaling met betrekking tot aangifteverzuimen voor de loonbelasting is aangepast. Wanneer de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (het wetsvoorstel is nu in behandeling bij...

 • 19-04-2007
Lees meer 

Door omstandigheden waardedaling pand in korte periode

Inkomstenbelasting

Een van de veranderingen die de invoering van de Wet IB 2001 meebracht was de invoering van de terbeschikkingstellingsregeling. Deze regeling vormt een inbreuk op het normale wettelijke regime door de opbrengst van door aanmerkelijk belanghouders aan hun vennootschap ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen niet in box 3 te belasten maar in box 1. Een voorbeeld is de verhuur van een bedrijfspand dat eigendom is van de aandeelhouder(s) aan de BV.

 • 19-04-2007
Lees meer 

Werknemer door nalatigheid aansprakelijk voor schade aan auto van de zaak

Inkomstenbelasting

Werknemers die de beschikking hebben over een leaseauto zijn verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van het onderhoud aan de auto. Het negeren van deze verantwoordelijkheid kan leiden tot aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van achterstallig onderhoud aan de auto ontstaat. Dat ondervond een werknemer wiens vrijwel nieuwe leaseauto motorschade opliep door het niet (tijdig) laten plegen van onderhoud. De werknemer had bij de afgifte van de auto een...

 • 17-04-2007
Lees meer 

Geen waardedruk zelfbewoning bedrijfsgebouw

Inkomstenbelasting

De onroerende zaken die onderdeel vormen van het ondernemingsvermogen gaan bij de beëindiging van de onderneming over naar het privévermogen, tenzij ze worden verkocht of overgedragen aan de persoon die de onderneming voortzet. Wanneer onroerende zaken als gevolg van de bedrijfsbeëindiging overgaan naar het privévermogen moet het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde tot de stakingswinst worden gerekend. Voor een door de ondernemer bewoonde woning...

 • 13-04-2007
Lees meer 

In twee keer betaalde vakantietoeslag onderdeel toetsloon

Loonbelasting

Voor werknemers met een laag loon kan de werkgever de afdrachtvermindering lage lonen toepassen als het loon van de betreffende werknemers lager is dan het zogenaamde toetsloon. Het toetsloon is 115% van het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon. Op het loon mogen tantièmes, gratificaties en andere beloningen die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend in mindering worden gebracht. Een werkgever die de vakantietoeslag in...

 • 13-04-2007
Lees meer 

Verblijfkosten eigen rijders 2007

Inkomstenbelasting

Het bedrag van de verblijfkosten dat zogenaamde eigen rijders voor meerdaagse internationale ritten ten laste van hun winst mogen brengen is voor 2007 vastgesteld op € 28,50 per gereden dag. De in de Wet IB 2001 opgenomen beperking voor de aftrek van eigen reis- en verblijfkosten van ondernemers moet nog op het totale bedrag van deze kosten worden toegepast. Jaar Bedrag Besluitnummer 2002 € 25CPP 2002/3362M 2003 € 25,50CPP 2003/809M...

 • 12-04-2007
Lees meer 

Naheffing landgoed

Overdrachtsbelasting

Voor de verkrijging van een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet (NSW) geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat het landgoed onder de NSW is gerangschikt, dat wil zeggen als landgoed is aangemerkt. Dat gebeurt op verzoek van de eigenaar. Op grond van een besluit van Financiën kan heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijven bij de verkrijging van nog niet als landgoed aangemerkte onroerende zaken indien...

 • 12-04-2007
Lees meer 

Levering pand na overlijden geen fictieve verkrijging

Successiewet

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van die bepalingen merkt als een erfrechtelijke verkrijging aan een verkrijging ten koste van het vermogen van de erflater die bij de rechtshandeling, die de verkrijging tot gevolg had, partij was. Deze bepaling is alleen van toepassing onder bepaalde in de wet genoemde omstandigheden. De erflater moet in verband met de genoemde rechtshandeling tot zijn overlijden het genot hebben gehad van een vruchtgebruik...

 • 11-04-2007
Lees meer 

Geen recht op aftrek reiskosten; ontvangen vergoeding deels loon

Loonbelasting

Een werknemer had met zijn werkgever afgesproken dat deze hem geen auto ter beschikking zou stellen, maar in plaats daarvan hem maandelijks het vastgestelde normleasebedrag als reiskostenvergoeding zou betalen. De werkgever splitste dit bedrag in een onbelast en een belast deel. Over het belaste deel hield de werkgever loonheffing in. De hoogte van het overeengekomen maandbedrag had geen directe relatie met de zakelijk verreden kilometers of met de werkelijke kosten...

 • 11-04-2007
Lees meer 

Geen toepassing afdrachtvermindering met hardheidsclausule

Loonbelasting

Een gesubsidieerde instelling die welzijnswerk deed was voor haar activiteiten afhankelijk van de inzet van zogenaamde ID-werknemers, dat zijn mensen met een in- en doorstroombaan (voorheen Melkertbaan). Voor de loonkosten van de ID-werknemers golden twee wegen van subsidie, namelijk een gemeentelijke loonkostensubsidie op voorwaarde van een door de Sociale Dienst afgegeven ID-verklaring en de afdrachtvermindering voor langdurig werklozen. Voor de toepassing van de afdrachtvermindering langdurig werklozen dient de werkgever over...

 • 10-04-2007
Lees meer 

Naheffing BPM auto met buitenlands kenteken vernietigd

Autobelastingen

Behoudens enkele uitzonderingen is het inwoners van Nederland niet toegestaan om in Nederland te rijden met een auto met een buitenlands kenteken. Bij de registratie van een auto in Nederland wordt een Nederlands kenteken verschaft en moet BPM worden betaald. Wordt het gebruik van een auto met buitenlands kenteken door een inwoner van Nederland geconstateerd, dan is naheffing van de BPM over de waarde van de auto het gevolg. Een...

 • 10-04-2007
Lees meer 

Zwembad had recht op teruggaaf energiebelasting

Overige heffingen

De Wet Belastingen op Milieugrondslag (Wbm) bevat een vijftal heffingen, namelijk: een belasting op grondwater, een belasting op leidingwater, een belasting op afvalstoffen, een belasting op brandstoffen en een energiebelasting. In een aantal gevallen wordt op verzoek teruggaaf verleend van energiebelasting die betrekking heeft op de levering van aardgas en elektriciteit. Deze teruggaafregeling geldt onder meer voor onroerende zaken die hoofdzakelijk in gebruik zijn bij het algemeen nut beogende instellingen,...

 • 10-04-2007
Lees meer 

Verplaatsen leiding niet gericht op ontgaan dividendbelasting

Internationaal

De belastingdienst legde een naheffingsaanslag dividendbelasting op aan een BV. In verband met de verhuizing van de DGA naar de Nederlandse Antillen in 1995 besloot de algemene vergadering van aandeelhouders de feitelijke leiding van de BV te verplaatsen naar de Nederlandse Antillen. De DGA verkocht in 1996 alle aandelen in de BV aan een door hem opgerichte Antilliaanse NV, waarna de BV haar winstreserves uitkeerde aan de NV. De BV...

 • 08-04-2007
Lees meer 

Op factuur vermelde btw is verschuldigd

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting 1968 bepaalt dat iemand die niet verschuldigde omzetbelasting op een factuur in rekening brengt, deze belasting door het uitreiken van die factuur toch verschuldigd wordt. De in rekening gebrachte omzetbelasting moet op aangifte worden voldaan. Dit wettelijke voorschrift geldt ook voor een buitenlandse ondernemer die facturen uitreikt met daarop een Nederlands postadres en geen enkele verwijzing naar zijn (Belgische) vestigingsadres. Uit de factuur bleek niet...

 • 06-04-2007
Lees meer 

Toepassing gelijkheidsbeginsel bij vermogensetikettering

Algemeen

Een accountant trad per 1 januari 2000 toe tot de maatschap waarbij hij voordien in dienstbetrekking werkzaam was. De leden van de maatschap waren tevens aandeelhouders van een BV. Deze BV had in het verleden een accountantskantoor gedreven, dat was overgenomen door de maatschap. De BV had door de overname een belang van 28% in de maatschap. Bij zijn toetreding tot de maatschap betaalde de accountant niet alleen zijn aandeel...

 • 06-04-2007
Lees meer