• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2007-03Toon alle posts

BPM-vrijstelling voor extra's sinds 2006 niet meer buiten bijtelling

Loonbelasting

De overheid heeft gedurende enige tijd bepaalde extra’s die op auto’s gemonteerd kunnen worden vrijgesteld van de heffing van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Die vrijstelling was een stimuleringsregeling voor veiligheidsverhogende of energiebesparende extra’s. Op grond van een besluit van de staatssecretaris van Financiën telde de waarde van dergelijke BPM-vrije accessoires niet mee voor de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak. Het besluit had betrekking...

 • 29-03-2007
Lees meer 

Opzet belastingplichtige door inspecteur niet bewezen

Formeel recht

Wanneer een belastingplichtige geen aangifte doet of geen of te weinig belasting betaalt kan de inspecteur een boete opleggen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een verzuimboete en een vergrijpboete. Voor het opleggen van een vergrijpboete is tenminste de aanwezigheid van grove schuld bij de belastingplichtige vereist. De inspecteur moet de schuldgradatie stellen en bewijzen. Ingeval van een vennootschap die pas na vragen over een in de jaarrekening verwerkte dividenduitkering aangifte...

 • 28-03-2007
Lees meer 

Chiropractor valt onder vrijstelling medische prestaties

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting bevat een vrijstelling voor (para)medische prestaties, die zijn gericht op de gezondheidskundige verzorging van de mens. Onder verwijzing naar jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest Solleveld) heeft de rechtbank Breda beslist dat deze vrijstelling ook geldt voor een chiropractor. Een chiropractor stelt diagnose bij stoornissen aan het bewegingsapparaat en voert behandelingen uit om die stoornissen te verhelpen of te voorkomen...

 • 27-03-2007
Lees meer 

Personeelsreizenfaciliteit ook voor DGA

Loonbelasting

Voor personeelsreizen geldt een faciliteit in de loonbelasting. Zolang de kosten per werknemer niet meer bedragen dan € 340 per jaar hoeft er niets tot het loon gerekend te worden. voorwaarde voor deze faciliteit is dat deelname aan de reis mogelijk is voor tenminste 75% van de werknemers. Een BV had twee werknemers en daarnaast DGA’s die op basis van een managementovereenkomst tussen de BV en hun persoonlijke houdstermaatschappij voor...

 • 27-03-2007
Lees meer 

Geen zelfstandigenaftrek voor echtgenote huisarts

Inkomstenbelasting

Ondernemers hebben recht op een aantal faciliteiten wanneer zij aan het urencriterium voldoen. Een van deze faciliteiten is het recht op zelfstandigenaftrek. Wanneer verbonden personen zoals echtgenoten onderling een samenwerkingsverband aangaan dat niet gebruikelijk is tussen personen die niet verbonden zijn, tellen de gemaakte uren niet mee voor het urencriterium indien de werkzaamheden voor 70% of meer van ondersteunende aard zijn. De echtgenote van een huisarts werkte mee in de...

 • 27-03-2007
Lees meer 

Overdracht merkenrecht niet zakelijk

Ondernemingswinst

Een schoenenfabrikant droeg zijn merkenrecht over aan een nieuw opgerichte BV die onderdeel uitmaakte van het concern waartoe de fabrikant behoorde. De BV verstrekte een licentie aan de fabrikant. De licentievergoeding bedroeg aanvankelijk ƒ 2 per paar schoenen. De BV die eigenaar was van het merkenrecht werd vervolgens naar de Antillen verplaatst en maakte daar afspraken met de belastingdienst over een bijzonder regime. De vraag was of de betaalde licentievergoedingen...

 • 26-03-2007
Lees meer 

Vorming pensioenvoorziening over voorperiode BV

Vennootschapsbelasting

Een van de argumenten om een onderneming in de vorm van een BV te drijven is de mogelijkheid om een pensioenvoorziening voor de “ondernemer” te kunnen vormen. Voor de rechtbank in Breda was in geschil of de pensioenrechten die betrekking hadden op de zogenaamde voorperiode van de BV ten laste van de winst gebracht konden worden. De voorperiode is de periode die aan de oprichting van de BV voorafgaat en...

 • 22-03-2007
Lees meer 

Onterechte verliesverrekening geen reden voor navordering

Formeel recht

De belastingdienst legde aan een BV die geen aangifte vennootschapsbelasting had gedaan voor het jaar 2000 ambtshalve een aanslag op, uitgaande van een belastbare winst van ƒ 1 miljoen. Het belastbare bedrag was lager door verrekening van de belastbare winst met het verlies van het jaar 1999. Het verlies van 1999 had echter moeten worden verrekend met de belastbare winst van 1996. De belastingdienst wilde de onterechte verrekening bij de...

 • 21-03-2007
Lees meer 

Hof wijst zaak terug naar rechtbank wegens schending procesorde

Formeel recht

In het belastingrecht hoeft, bij een geschil tussen de belastingplichtige en de belastingdienst, een stelling of een standpunt niet altijd overtuigend te worden bewezen. Wanneer een ingenomen standpunt door de wederpartij niet wordt tegengesproken kan de belastingrechter dit als vaststaand aannemen. Volgens de Hoge Raad moet de belastingrechter, wanneer hij ten nadele van een partij een vermoeden aan wil nemen, daarvan mededeling doen en onderzoeken of deze mededeling voor die...

 • 20-03-2007
Lees meer 

Geen aftrek voor cannabis zonder doktersrecept

Inkomstenbelasting

De kosten van door een arts voorgeschreven medicijnen kunnen als ziektekosten aftrekbaar zijn. Dat geldt ook wanneer een arts cannabis als medicijn voorschrijft. De cannabis moet dan wel in de apotheek gekocht worden. Een patiënt die de door een arts voorgeschreven cannabis niet bij de apotheek maar bij een coffeeshop kocht had geen recht op aftrek van de gemaakte kosten. De patiënt kocht de cannabis in coffeeshops omdat hij de...

 • 19-03-2007
Lees meer 

Aandeel transfersom buitenlandse profvoetballer hier niet belast

Internationaal

Een buitenlandse beroepsvoetballer had met zijn Zweedse werkgever afgesproken dat hij bij een overgang naar een andere club tijdens de contractsperiode recht had op een deel van de transfersom. Ultimo 2001 sloot de voetballer een contract met een Nederlandse eredivisieclub. In verband daarmee verhuisde de voetballer in januari 2002 naar Nederland. De Zweedse club betaalde in april 2002 het aandeel van de voetballer in de transfersom. De inspecteur rekende dit...

 • 16-03-2007
Lees meer 

Vooruitbetaling erfpachtcanon geen gedeeltelijke afkoop

Inkomstenbelasting

Voor het recht van erfpacht moet vaak naast een eenmalige vergoeding bij de aankoop van het recht een periodieke vergoeding worden betaald. Deze vergoeding heet de erfpachtcanon. Iemand betaalde in het jaar 2000 de erfpachtcanons voor de jaren 2000/2001 en 2001/2002. De inspecteur merkte deze betalingen aan als een gedeeltelijke afkoop van de toekomstige betalingsverplichtingen. Hof Den Bosch wees dit standpunt af. Ook het subsidiaire standpunt van de inspecteur wees...

 • 15-03-2007
Lees meer 

Bewijslast niet verzwaard ondanks niet administreren

Formeel recht

Volgens de oude regeling van de BPM werd de BPM op taxi’s terug gegeven in drie gelijke jaarlijkse termijnen. Voor teruggaaf moest worden aangetoond dat de auto in de voorafgaande periode van een jaar geheel of nagenoeg geheel werd gebruikt voor het verrichten van openbaar vervoer of taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer. De verzoeker moest het gebruik als taxi bewijzen. Wanneer het taxibedrijf niet aan zijn administratieverplichting...

 • 14-03-2007
Lees meer 

Oproepchauffeurs in dienstbetrekking bij autoverhuurbedrijf

Loonbelasting

Een autoverhuurbedrijf bood aan zijn klanten tegen betaling als extra service aan om de gehuurde auto bij de klant thuis af te leveren en na gebruik weer op te halen. Het verhuurbedrijf maakte daarvoor gebruik van studenten en gepensioneerden, die per rit werden betaald. De chauffeurs moesten de auto op een door het verhuurbedrijf aangegeven tijdstip terugbrengen en een rittenadministratie bijhouden. In verband met de verzekering bewaarde het verhuurbedrijf kopieën...

 • 12-03-2007
Lees meer 

Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen geldt ook op zeeschepen

Arbeidsrecht

Door een explosie in het ruim van een schip raakte een matroos arbeidsongeschikt. De matroos liep bij de explosie armbreuken, een gehoorbeschadiging en brandwonden op. Hij stelde de reder aansprakelijk voor de door hem geleden schade omdat er gevaarlijke stoffen werden vervoerd. De materiële schade bestond uit het verlies aan inkomen door het missen van de zeedagentoeslag en het verlies aan arbeidsvermogen. De reder wees de aansprakelijkheid voor de schade...

 • 09-03-2007
Lees meer 

Legaat aan huishoudster viel onder werknemersvrijstelling

Successiewet

Een dame die gedurende 32 jaar huishoudelijk werk had verricht voor iemand tegen een bescheiden vergoeding ontving bij het overlijden van haar opdrachtgeefster een legaat van € 100.000, vrij van recht. Volgens de tariefstelling van het successierecht betekende dit dat er werd uitgegaan van een bruto legaat van ongeveer € 147.000, waarover ongeveer € 72.000 belasting betaald moest worden. Ondanks de vermelding vrij van recht (successierecht voor rekening van de...

 • 07-03-2007
Lees meer 

Zelfstandigenaftrek voor echtgenote

Inkomstenbelasting

Wanneer verbonden personen zoals echtgenoten een ongebruikelijk samenwerkingsverband aangaan, kan dat gevolgen hebben voor het recht op zelfstandigenaftrek. Als de werkzaamheden voor het ongebruikelijke samenwerkingsverband hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn is er geen recht op zelfstandigenaftrek. Een samenwerkingsverband is ongebruikelijk als het zelden voorkomt dat tussen niet-verbonden personen een dergelijk verband wordt aangegaan. Hof Den Haag was in geval van een samenwerkingsverband van twee echtgenoten van oordeel dat de werkzaamheden...

 • 06-03-2007
Lees meer 

Extra toevoeging FOR bij geruisloze terugkeer

Ondernemingswinst

De Wet op de Inkomstenbelasting kent de mogelijkheid om een onderneming fiscaal geruisloos, dat wil zeggen zonder heffing van inkomstenbelasting, in te brengen in een BV. De BV moet dan de activa en passiva van de onderneming op de balans zetten voor de fiscale boekwaarde die zij in de onderneming hadden op het moment van inbreng. Een ondernemer die een fiscale oudedagsreserve (FOR) heeft opgebouwd kan hiervoor bij de BV...

 • 06-03-2007
Lees meer