• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2006-10Toon alle posts

Geen naheffing als niet vaststaat wie goederen heeft onttrokken aan toezicht

Douane en Accijnzen

Een uit Hong Kong afkomstige partij goederen werd onder de regeling voor extern communautair douanevervoer vanuit Rotterdam verstuurd naar Zwitserland. Later bleek dat gebruik was gemaakt van valse Zwitserse douanestempels. De goederen waren tijdens het transport naar Zwitserland aan het douanetoezicht onttrokken. Het ontrekken van goederen aan het douanetoezicht heeft tot gevolg dat douanerechten en mogelijk omzetbelasting wegens invoer verschuldigd zijn op de plaats van onttrekking. Als de plaats van...

 • 31-10-2006
Lees meer 

Als optiepremie gepresenteerde ontslagvergoeding was belast

Loonbelasting

Aan een jarenlang dienstverband kwam na een reorganisatie een einde. De werknemer bedong een ontslagvergoeding van ƒ 25.000 per jaar gedurende acht jaren. Deze ontslagvergoeding werd gegoten in de vorm van een optieovereenkomst. De werknemer verwerkte de jaarlijkse betalingen niet in zijn aangifte inkomstenbelasting; de werkgever merkte de betalingen niet aan als loon en droeg geen loonbelasting af. Na een boekenonderzoek bij de werkgever legde de inspecteur navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op...

 • 31-10-2006
Lees meer 

Verleggingsregeling bij diensten buitenlandse vermogensbeheerders

Omzetbelasting

Het bedrijfspensioenfonds van een concern was een van omzetbelasting vrijgestelde ondernemer. Het pensioenfonds maakte gebruik van de diensten van vermogensbeheerders voor het beheer van de beleggingen. Nederlandse vermogensbeheerders brachten over hun vergoeding omzetbelasting in rekening; buitenlandse vermogensbeheerders deden dat niet omdat er een verleggingsregeling van toepassing was. Het bedrijfspensioenfonds had over deze vergoedingen omzetbelasting moeten aangeven en voldoen, maar had dat nagelaten. De inspecteur legde een naheffingsaanslag op om dat...

 • 30-10-2006
Lees meer 

Kosten behandeling natuurgenezer niet aftrekbaar

Inkomstenbelasting

Uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling van de belastingplichtige zijn aftrekbaar als zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Niet alle uitgaven zijn aftrekbaar. Voor de uitgaven voor geneeskundige hulp is een inschrijving in het BIG-register vereist. De uitgaven voor een niet in het BIG-register ingeschreven natuurgenezer zijn daarom niet aftrekbaar, tenzij de behandeling is voorgeschreven door een erkend geneeskundige. Een verklaring van de huisarts dat de toevlucht tot een natuurgenezer zijn...

 • 26-10-2006
Lees meer 

S&O-verklaring ten onrechte ingetrokken

Loonbelasting

Voor de toepassing van de afdrachtvermindering voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) is een door Senter-Novem afgegeven S&O-verklaring nodig. Senter-Novem kan een S&O-verklaring intrekken wanneer blijkt dat de werkgever die gebruik maakt van de afdrachtvermindering niet de vereiste uren- en projectadministratie bijhoudt. De werkgever dient ervoor te zorgen dat de projectadministratie aanwezig is wanneer Senter-Novem een controle instelt. In een bijzondere situatie, waarin achteraf een gedetailleerde projectadministratie werd overgelegd, was het...

 • 24-10-2006
Lees meer 

Vrijstelling medische prestaties geldt ook voor fysiotherapeut/osteopaten

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting kent een vrijstelling voor medische prestaties. Deze vrijstelling is gerelateerd aan de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). De werkzaamheden van een osteopaat zijn gericht op de medische verzorging van de mens, maar vallen niet onder de beroepen in de Wet BIG. Dat betekent dat de vrijstelling van omzetbelasting niet van toepassing is. Veel osteopaten zijn eerst opgeleid tot fysiotherapeut. De werkzaamheden van...

 • 23-10-2006
Lees meer 

Kosten aanpassing woning wegens ziekte aftrekbaar

Inkomstenbelasting

Uitgaven wegens ziekte en invaliditeit zijn als buitengewone uitgaven aftrekbaar voor zover zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Tot de aftrekbare uitgaven behoren de kosten van aanpassingen van de woning vanwege een handicap, indien deze aanpassingen plaats hebben gevonden op medisch voorschrift en voor zover de aanpassingen niet leiden tot een waardevermeerdering van de woning van meer dan 10% van de aanpassingskosten. Een alleenstaande vrouw liet in verband met haar handicap...

 • 20-10-2006
Lees meer 

Weiland niet gebruikt voor landbouwbedrijf: winst niet vrijgesteld

Ondernemingswinst

Een BV dreef een bloemenkwekerij. De BV was ook eigenaar van een perceel weiland. Tegen betaling van een vergoeding werd het weiland gebruikt door een veehouder voor de grasteelt. De veehouder verrichtte alle werkzaamheden aan het weiland, zoals inzaaien, bemesten, onkruidbestrijding, besproeien en maaien zelf en gebruikte daarvoor zijn eigen werktuigen. De BV verkocht het weiland in 2000 aan een tuinder. De BV claimde toepassing van de landbouwvrijstelling op de...

 • 17-10-2006
Lees meer 

Bewijslast aanwending financiering voor eigen woning

Inkomstenbelasting

De hypotheekrente die wordt betaald voor de financiering van de eigen woning is voor veel mensen een belangrijke aftrekpost. De rente is echter alleen aftrekbaar als de financiering is gebruikt voor aanschaf, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Heeft een financiering met de woning als onderpand een andere bestemming dan is de rente niet aftrekbaar. De woningeigenaar die een beroep doet op de aftrekbaarheid van hypotheekrente moet aan de...

 • 17-10-2006
Lees meer 

Geen dienstbetrekking voor vroegere partner

Loonbelasting

Er is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer een arbeidsverhouding voldoet aan drie kenmerken, nl. de betaling van loon, de verplichting om de overeengekomen arbeid persoonlijk te verrichten en het bestaan van een gezagsverhouding. Voor het bestaan van een gezagsverhouding is voldoende dat er aanwijzingen en instructies kúnnen worden gegeven. De rechtbank Den Haag was van oordeel dat, ondanks de grote mate van zelfstandigheid waarmee iemand haar werkzaamheden ten behoeve...

 • 17-10-2006
Lees meer 

(Incidenteel) beroep na rectificatie uitspraak

Formeel recht

De rechtbank Haarlem deed op 1 november 2005 uitspraak in een procedure. De inspecteur ging in hoger beroep bij het Hof omdat er een discrepantie bestond tussen de overwegingen van de rechtbank (beroep ongegrond) en het dictum van de rechtbank (beroep gegrond). Vervolgens deed de rechtbank een gerectificeerde uitspraak, waarna de inspecteur zijn hoger beroep introk. De belanghebbende had in reactie op het hoger beroep van de inspecteur eveneens een...

 • 16-10-2006
Lees meer 

Tenaamstelling aanslag na fusie was juist

Formeel recht

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van de verdwijnende rechtspersoon onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon blijft na de fusie bestaan. Bij een fusie tussen twee stichtingen veranderde de naam van de verkrijgende stichting. Voor de juistheid van de tenaamstelling van een aanslag is niet van belang dat de oude naam van de stichting niet is vermeld op het biljet, zolang er redelijkerwijs geen...

 • 11-10-2006
Lees meer 

Rekening houden met latere vernietiging navorderingsaanslagen

Vermogensbelasting

Bij de vaststelling van het vermogen voor het opleggen van een aanslag vermogensbelasting moest rekening worden gehouden met de op de peildatum materieel verschuldigde belasting. Die kwam als schuld in mindering op de bezittingen. Volgens rechtspraak van de Hoge Raad is het redelijk om de ten tijde van de uitspraak in een procedure over de aanslag als verschuldigd vaststaande belastingschulden ook op de peildatum als verschuldigd aan te merken. Dat...

 • 11-10-2006
Lees meer 

Toch waardedruk wegens zelfbewoning door achterblijvende echtgenoot

Successiewet

Per 1 januari 2002 is de sinds 1985 in de Successiewet opgenomen forfaitaire regeling, waarbij de waarde van een erfrechtelijk verkregen woning onder omstandigheden op 60% van de verkoopprijs in onbewoonde staat mocht worden gesteld, vervallen. Per 1 januari 2002 geldt de waarde in het economische verkeer van de woning als uitgangspunt. De sinds 1 januari 2002 geldende wetsbepaling was, gezien de verschillende interpretaties door de gerechtshoven, niet duidelijk. Tegen...

 • 10-10-2006
Lees meer 

Vrijstelling bij fusie tussen stichtingen die algemeen belang dienden

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting wordt geheven bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken. Volgens de wet is overdrachtsbelasting ook verschuldigd wanneer in het kader van een fusie onroerende zaken worden overgedragen. Door een juridische fusie tussen een woningstichting en een stichting die een aantal bejaardenwoningen beheerde verkreeg de woningstichting de bejaardenwoningen. Ter zake van deze verkrijging deed de woningstichting een beroep op een vrijstelling van overdrachtsbelasting die in een Resolutie...

 • 10-10-2006
Lees meer 

Geen herziening nu gebruik niet is gewijzigd

Omzetbelasting

Een bedrijf dat boilers, geisers en CV-installaties aan particulieren verhuurde bracht tot 8 september 1993 omzetbelasting in rekening. Op die datum wees de Hoge Raad een arrest, waarin werd geoordeeld dat deze diensten onder de vrijstelling van omzetbelasting voor de verhuur van onroerende zaken vielen. In geschil was of de toepassing van deze vrijstelling gevolgen had voor de aftrek van voorbelasting die drukte op de aanschaf van de verhuurde goederen.

 • 03-10-2006
Lees meer 

Fictieve verkrijging door turbotestament

Successiewet

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Eén van die bepalingen merkt als een erfrechtelijke verkrijging aan een verkrijging ten koste van het vermogen van de erflater die bij de rechtshandeling, die de verkrijging tot gevolg had, partij was. Deze bepaling is alleen van toepassing onder bepaalde in de wet genoemde omstandigheden. De erflater moet in verband met de genoemde rechtshandeling tot zijn overlijden het genot hebben gehad van een vruchtgebruik.

 • 02-10-2006
Lees meer 

Uitgaven bij overlijden dochter aftrekbaar

Inkomstenbelasting

Tot de buitengewone uitgaven behoren niet alleen ziektekosten, maar ook de uitgaven die verband houden met iemands overlijden, het overlijden van zijn partner en het overlijden van kinderen jongeren dan 27 jaar oud. Voor aftrekbaarheid moeten de kosten in rechtstreeks verband met het overlijden of de begrafenis gemaakt zijn. In navolging van de rechtbank Haarlem was Hof Amsterdam van oordeel dat de uitgaven die iemand had gedaan om zijn dochter...

 • 02-10-2006
Lees meer