• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2003-06Toon alle posts

Kantoor in eigen woning van ondernemer is keuzevermogen; keuze voor ondernemingsvermogen blijft in s

Inkomstenbelasting

Een ondernemer heeft bij de start van zijn onderneming de kamer in zijn eigen woning, die hij als werkruimte gebruikte, als ondernemingsvermogen aangemerkt. Bij het staken van zijn onderneming in 2000 stelde hij zich op het standpunt, dat hij de kamer altijd verplicht tot zijn privé-vermogen heeft behoord en er dus geen stakingswinst is genoten. Het vloeroppervlak van de kamer was 28% van het vloeroppervlak van de woning. De inspecteur...

 • 30-06-2003
Lees meer 

Jublieumvakantiereis voor werknemers vormt loon; waarde economisch verkeer is lager dan betaalde kos

Loonbelasting

De reis, die een werkgever vanwege een jubileum aan zijn werknemers aanbood, vormt loon uit dienstbetrekking voor hen. Hoewel het een georganiseerde groepsreis was en de deelnemers geen invloed hadden op het programma, ging het gezien reisdoel en programma om een vakantiereis, ook al omdat de partners mee mochten en ook enkele Vutters met partners meegingen. De verstrekking van de reis aan de werknemers en hun partners vormt loon. De...

 • 30-06-2003
Lees meer 

Gedeclareerde maar niet geïnde kosten voor liefdadige stichting mogen worden verrekend met lijfrente

Inkomstenbelasting

Wanneer een persoon kosten maakt ten behoeve van een liefdadige instelling maar afziet van declaratie daarvan kunnen de kosten als gift in aftrek op het inkomen worden gebracht. Dat geldt ook voor wel gedeclareerde, maar nog niet geïnde kosten. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het bedrag van de kosten, dat als gift in aftrek kan worden gebracht. Aftrek van autokosten kon in 1997 plaatsvinden voor een bedrag van...

 • 27-06-2003
Lees meer 

Door afwezigheid op zitting niet weersproken stelling mag niet zonder meer worden aangenomen door Ho

Formeel recht

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Arnhem vernietigd, omdat de belanghebbende in de procedure niet bij de mondelinge behandeling van de zaak verschenen en daarom niet in de gelegenheid was om de door de inspecteur in zijn conclusie van dupliek geponeerde stellingen te weerspreken. Het Hof heeft vervolgens de juistheid van die stellingen aangenomen en op die stellingen zijn beslissing gebaseerd. Naar het oordeel van de Hoge Raad...

 • 27-06-2003
Lees meer 

Arrest Hoge Raad over naheffing BPM bij gebruik buitenlands kenteken heeft geen invloed door gewijzi

Autobelastingen

Onlangs heeft de Hoge Raad in een arrest uitgesproken dat aan de berijder van een auto met een buitenlands kenteken de mogelijkheid geboden moest worden om alsnog om vrijstelling van BPM te vragen, ook al was hij eerder aangehouden in een andere auto met buitenlands kenteken zonder vergunning. De aan de berijder opgelegde naheffingsaanslag BPM is door de Hoge Raad vernietigd. De staatssecretaris van Financiën deelt nu mee, dat het...

 • 26-06-2003
Lees meer 

Inspecteur had rekening moeten houden met startjaar ondernemer

Sociale verzekeringen

De inspecteur heeft de ziekenfondsverklaring 2001 voor een in 1999 gestarte ondernemer gebaseerd op de schatting van diens inkomen uit loondienst ter verkrijging van een voorlopige teruggaaf in 1999. Daarin was geen rekening gehouden met de start van de onderneming later in het jaar. Op het moment van afgifte van de verklaring was de aangifte inkomstenbelasting 1999 al geruime tijd binnen bij de belastingdienst. Deze was weliswaar na de peildatum...

 • 25-06-2003
Lees meer 

Verdrag met Georgie op 21 februari 2003 in werking getreden; Nederland stelt geen uitvoeringsvoorsch

Internationaal

Met ingang van 21 februari 2003 is het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met Georgië van kracht. Het verdrag is van toepassing op belastingtijdvakken die op of na 1 januari 2004 aanvangen. Nederland is niet van plan om uitvoeringsvoorschriften voor de vermindering van Nederlandse dividendbelasting voor inwoners van Georgië op te stellen. Over door Georgië uit te vaardigen uitvoeringsvoorschriften wordt onderhandeld met de autoriteiten.

 • 25-06-2003
Lees meer 

Boete wegens niet betaling omzetbelasting blijft in stand, ondanks meerdere bezwaren van belastingpl

Formeel recht

Wegens het niet (tijdig) betalen van de omzetbelasting door een ondernemer over een kwartaal is aan hem een naheffingsaanslag opgelegd met een boete van 10% van de nageheven belasting. In de procedure voor Hof Den Bosch tegen de boetebeschikking beriep de ondernemer zich op de afwezigheid van alle schuld. Als de ondernemer geen enkele blaam treft moet de boete vervallen. Het Hof stelt vast, dat de ondernemer niet heeft voldaan...

 • 24-06-2003
Lees meer 

Regeling loonbelasting en premietabellen gewijzigd per 1 juli 2003 in verband met aanpassing AWBZ-pr

Loonbelasting

In verband met de wijziging van de AWBZ-premie per 1 juli 2003 veranderen de loonbelasting- en premietabellen per die datum. De bepaling in het uitvoeringsbesluit loonbelasting die de percentages bevat voor de berekening van over bijstandsuitkeringen verschuldigde loonbelasting en premieheffing wordt in verband met de wijziging van de AWBZ-premie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 aangepast. Die terugwerkende kracht is nodig, omdat de berekening van loonbelasting en premieheffing over...

 • 23-06-2003
Lees meer 

Bij belastingheffing over Nederlandse renteinkomsten moet met recht op belastingvrije som rekening w

Internationaal

In een procedure voor Hof Den Bosch komt de aanslag inkomstenbelasting 1999 aan de orde, die is opgelegd aan een in België wonende Nederlander, die werkt voor de Nederlandse overheid. Daarnaast ontvangt hij rente uit Nederland. In geschil is de hoogte van de aanslag inkomstenbelasting, met name of de Nederlandse heffing over de rente beperkt moet blijven tot 10%. Volgens het Hof mag Nederland bij de berekening van de belasting...

 • 20-06-2003
Lees meer 

Overgangsregeling voor samenwerkingsverbanden overheden tot 1 januari 2005 in verband met invoering

Omzetbelasting

Door de invoering van het BTW-compensatiefonds voor gemeenten, provincies en regionale publiekrechtelijke lichamen per 1 januari 2003 is een groot aantal bestaande regelingen overbodig geworden en ingetrokken. Voor samenwerkingsverbanden van andere publiekrechtelijke lichamen (en eventueel gemeenten, provincies en/of regionale openbare lichamen) is nu een overgangsregeling ingevoerd. Die regeling houdt in, dat prestaties van dergelijke samenwerkingsverbanden als interne prestaties worden aangemerkt en dus buiten de BTW-heffing blijven. Voorwaarde voor toepassing van...

 • 20-06-2003
Lees meer 

Voordeel renteloze lening van overnemer is onderdeel stakingswinst; Hof accepteert op zitting verstr

Inkomstenbelasting

In het kader van de overdracht van zijn onderneming heeft een ondernemer als onderdeel van de tegenprestatie een renteloze lening bedongen. De inspecteur rekent het voordeel van renteloosheid tot de stakingswinst van de ondernemer. De lening is groot ƒ 400.000 en heeft een looptijd van 20 jaar. Aflossing vindt in gelijke jaarlijkse termijnen van ƒ 20.000 plaats. De inspecteur heeft het voordeel op ƒ 156.000 berekend. In de procedure voor...

 • 20-06-2003
Lees meer 

Vaststelling verschuldigde premies aan de hand van geschatte omzet is toegestaan bij ontbreken admin

Formeel recht

Het UWV heeft een loononderzoek aangekondigd bij een ondernemer. Voor dat het onderzoek plaatsvindt heeft hij de onderneming inclusief de administratie overgedragen. Vervolgens heeft het UWV een schatting gemaakt van de verschuldigde premies over een aantal jaren. In geschil is, of de schatting zorgvuldig is. De Centrale Raad van Beroep is van oordeel, dat het is toegestaan om de premies te bepalen aan de hand van een schatting van de...

 • 19-06-2003
Lees meer 

Te laat informeren van wederpartij door gemeente leidt tot hoge proceskostenvergoeding ondanks ongeg

Formeel recht

In de procedures van een aantal bewoners van een wijk in Amsterdam, die een op erfpachtgrond gebouwde woning bewoonden, over de WOZ-waarde van hun woningen, heeft Hof Amsterdam de gemeente veroordeeld in de proceskosten en tot vergoeding van het griffierecht, ondanks dat de beroepen ongegrond zijn bevonden. Aanleiding daarvoor vond het Hof in de onduidelijke en ongemotiveerde uitspraken op bezwaarschriften, waarbij wel de WOZ-waarden werden verlaagd maar niet duidelijk werd...

 • 16-06-2003
Lees meer 

Aangaan verplichtingen voor investeringsaftrek pas op het moment van definitieve opdrachtverstrekkin

Ondernemingswinst

Een verzoek om afgifte van een verklaring voor energie-investeringsaftrek moet binnen drie maanden na het moment van aangaan van de investeringsverplichtingen worden gedaan. In een procedure over de weigering een dergelijke verklaring af te geven omdat het verzoek te laat zou zijn ingediend heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven geoordeeld, dat niet het tijdstip van opmaken van een opdrachtbevestiging in deze casus relevant is, maar het moment waarop...

 • 12-06-2003
Lees meer 

Te laat bezwaarschrift toch ontvankelijk omdat belastingplichtige niet eerder kennis had genomen van

Formeel recht

Voor het parkeren van een aanhangwagen op een plaats waar parkeerbelasting moest worden betaald legde de gemeente een naheffingsaanslag op. Er werd een wielklem aangebracht en vervolgens werd de aanhanger afgevoerd naar een bewaarplaats. De gemeente probeerde de eigenaar van het wel en wee van zijn aanhangwagen op de hoogte te brengen door brieven te sturen naar zijn adres volgens de kentekenregistratie en volgens de gemeentelijke basisadministratie. Die brieven kwamen...

 • 10-06-2003
Lees meer 

Maker van vormen in was, die door een derde in brons worden gegoten, is kunstenaar voor omzetbelasti

Omzetbelasting

Leveringen door ondernemers, die als kunstenaar kunnen worden aangemerkt, vallen onder het lage tarief voor de omzetbelasting. In een procedure voor Hof Den Bosch is in geschil of een ondernemer kunstenaar is. Het Hof is van oordeel dat dit het geval is. De ondernemer maakt van was vormen die vervolgens door een gieterij in brons worden gegoten. Volgens het Hof kunnen deze als beeldende kunst worden aangemerkt en gaat het...

 • 10-06-2003
Lees meer 

Kasgeldarresten niet van toepassing op verkoop aandelen BV, die na verkoop onderneming fiscale beleg

Inkomstenbelasting

Na de verkoop van de onderneming door een BV zijn in de BV enkele onroerende zaken achtergebleven. De voortgezette exploitatie daarvan is niet een afzonderlijke beleggingsactiviteit. Als vervolgens na de overdracht van de onroerende zaken aan de aandeelhouder de aandelen in de BV aan een bank waren verkocht zou de opbrengst niet met toepassing van de kasgeldarresten als inkomsten uit vermogen zijn belast tegen een tarief van 45%, maar als...

 • 06-06-2003
Lees meer 

Kabelnet is onroerende zaak: overdracht economische eigendom heeft heffing overdrachtsbelasting tot

Overdrachtsbelasting

Bij de overdracht van een kabelnet is overdrachtsbelasting verschuldigd. De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag bevestigd, waarin het kabelnet (een centrale antenne-inrichting) als onroerende zaak is aangemerkt, omdat het kabelnet “naar aard en inrichting bestemd is om langdurig ter plaatse te blijven en die bedoeling naar buiten toe kenbaar is”. Volgens de Hoge Raad is niet de gemeente als eigenaar van de grond waarin de kabels...

 • 06-06-2003
Lees meer 

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht aan persoon, die als eigen kind werd b

Overdrachtsbelasting

De vrijstelling van overdrachtsbelasting die geldt bij de overdracht van onroerende zaken in het kader van een bedrijfsovername in de familiesfeer is niet van toepassing in het geval waarin het bedrijf wordt overgedragen aan een persoon, die geen familieband heeft met de overdrager, maar wel is opgenomen in diens gezin alsof hij een kind van de overdrager is. De Hoge Raad heeft in cassatie de uitspraak van Hof Den Bosch...

 • 06-06-2003
Lees meer 

Voordeel bij aan- en verkooptransactie winkelpand door kennis van echtgenoot leidt tot belastingheff

Inkomstenbelasting

Als een persoon bij de verkoop van een vermogensbestanddeel een voordeel behaalt en hij daarvoor enige arbeid heeft verricht kan het voordeel als inkomsten uit arbeid in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken. Het voordeel moet voorzienbaar zijn geweest en de inspanningen moeten op het behalen van het voordeel gericht zijn. Een vrouw kocht een onroerende zaak, die na verbouwing werd verhuurd aan een relatie van haar echtgenoot. Vervolgens verkocht...

 • 04-06-2003
Lees meer 

Vervreemding AB op het moment waarop overeenstemming over verkoop is bereikt, niet op datum akte van

Inkomstenbelasting

Onder het oude verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met België behield Nederland het recht om belasting te heffen bij de verkoop van een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap door een Nederlander, die inwoner van België was, als die verkoop plaats vond binnen vijf jaar na emigratie naar België. In een procedure over de aanslag inkomstenbelasting 1996 van een naar België vertrokken Nederlander is in geschil of...

 • 04-06-2003
Lees meer 

Dollarkoers op datum totstandkoming definitieve overeenkomst is bepalend voor hoogte aanmerkelijk be

Inkomstenbelasting

In de loop van 1997 verkoopt een aanmerkelijk belanghouder zijn aandelen in een vennootschap aan een Amerikaanse koper. De prijs wordt vastgesteld in Amerikaanse dollars. Voor de omrekening van de aanmerkelijk belangwinst van dollars in Nederlandse guldens is de koers op de verkoopdatum bepalend. In de aangifte is uitgegaan van de koers op 27 maart 1997, omdat op die datum de koper een brief heeft gestuurd, waarin de overeenkomst op...

 • 03-06-2003
Lees meer 

Bij premieplicht gedurende deel van het jaar arbeidskostenforfait geheel in mindering op Nederlands

Sociale verzekeringen

Bij premieplicht voor de volksverzekeringen in Nederland gedurende een gedeelte van het jaar hoeft bij de bepaling van het premie-inkomen geen toerekening van het arbeidskostenforfait plaats te vinden aan het buitenlandse inkomen. Dat heeft Hof Den Bosch bepaald in de procedure van een werknemer, die in 1999 gedurende 9 maanden in België heeft gewerkt voor een Belgische werkgever. In die tijd was hij premieplichtig in België. De resterende drie maanden...

 • 02-06-2003
Lees meer