• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2003-04Toon alle posts

Aan exploitant attractiepark opgelegde aanslag vermakelijkhedenretributie niet onredelijk hoog gezie

Overige heffingen

De exploitant van een attractiepark betaalde jarenlang bedragen aan de gemeente als bijdrage aan door de gemeente te treffen of getroffen voorzieningen, waarvan het attractiepark profiteerde. Nadat de exploitant had aangegeven niet langer bereid te zijn tot dergelijke betalingen, stelde de gemeente een vermakelijkhedenretributie in. Deze bedroeg ƒ 0,30 per bezoeker met een maximum bedrag van ƒ 500.000 per jaar. Op grond van deze verordening en rekening houdend met het...

 • 29-04-2003
Lees meer 

Geen Nederlandse loonbelasting bij doorbelasting loon aan Duitse maatschappij waarvoor werk wordt ve

Internationaal

In een aan Hof Den Haag voorgelegde casus werden door werknemers van een Nederlands bedrijf in Duitsland werkzaamheden verricht voor een Duits bedrijf onder toezicht van voor dat bedrijf werkende Nederlandse projectleiders. Het salaris, dat op die werkzaamheden betrekking had werd doorbelast aan het Duitse bedrijf. De werkzaamheden kwamen voor rekening en risico van het Duitse bedrijf. Naar het oordeel van het Hof voldeed het bedrijf daarmee aan het begrip...

 • 29-04-2003
Lees meer 

Geen pensioen-BV voor successierecht als bezittingen voor minder dan 90% aan pensioen zijn toe te re

Successiewet

In een verwijzingsprocedure na cassatie heeft Hof Amsterdam vastgesteld, dat een BV niet voldoet aan de eisen, die de successiewet stelt aan een pensioen-BV. Van de bezittingen van de BV, die niet tegenover het aandelenkapitaal staan, is minder dan 90% toe te rekenen aan de dekking van de pensioenverplichtingen, zoals die op de sterfdag van de pensioengerechtigde bestonden. Daarmee is de grond voor de opgelegde aanslag successierecht vervallen.

 • 29-04-2003
Lees meer 

Verzending aangiftebiljet binnen de gestelde termijn betekent niet, dat de fiscus het moet hebben on

Formeel recht

Een stichting, die geen economische activiteiten verricht, is geen ondernemer voor de omzetbelasting. Dat heeft tot gevolg, dat de stichting de aan haar in rekening gebrachte BTW niet terug kan vorderen van de belastingdienst. Volgens Hof Den Haag geldt voor het indienen van een aangiftebiljet dat het posten van het biljet plaats moet vinden binnen de door de inspecteur gestelde termijn. Het biljet hoeft niet binnen de gestelde termijn te...

 • 25-04-2003
Lees meer 

Inspecteur moet informatie van buitenlandse belastingdiensten, waarop naheffing is gebaseerd, ter in

Formeel recht

Aan een leverancier van computers en computeronderdelen is een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van ƒ 25.000.000 met een verhoging van 100%. De aanslag is opgelegd omdat de leverancier naar de mening van de inspecteur ten onrechte het nultarief heeft toegepast, omdat hij het vervoer naar andere lidstaten van de EU niet kan bewijzen. De inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslag en de boete gebruik gemaakt van gegevens van buitenlandse...

 • 25-04-2003
Lees meer 

Faciliteit voor personeelsreizen niet van toepassing op vakantiereis voor personeel bij jubileum wer

Loonbelasting

De wet op de loonbelasting kent een faciliteit voor personeelsreizen. Die faciliteit kan volgens Hof Amsterdam worden toegepast als naar verschillende bestemmingen wordt gereisd mits de werknemers gebonden zijn aan een door de werkgever opgesteld programma waarin zij worden omringd door collega's en eventueel hun partners. Een werkgever heeft in verband met het 150-jarig bestaan aan zijn werknemers een vakantiereis aangeboden. De werkgever doet daarbij een beroep op de faciliteit...

 • 25-04-2003
Lees meer 

Aan centrale inkoopmaatschappij toegekende marge is te hoog: winstcorrectie bij afnemende concernmaa

Ondernemingswinst

De inkoopactiviteiten van een concern lopen via een dochtermaatschappij in België, die onder het regime van de coördinatiecentra valt. Dat heeft tot gevolg, dat slechts over een beperkt bedrag belasting hoeft te worden betaald. De leveranciers van het concern betalen een gedeelte van de korting niet aan de afnemende concernmaatschappijen maar aan de inkoopvennootschap. Dit bedrag is niet zoals gebruikelijk een opslag van een aantal procenten op de door de...

 • 24-04-2003
Lees meer 

Wijziging bestemmingsplan is indirect overheidsingrijpen: verruimde toepassing vervangingsreserve to

Ondernemingswinst

De vorming van een vervangingsreserve (met de invoering van de wet IB 2001 vervangen door de herinvesteringsreserve) voorkomt directe belastingheffing over bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde winst. Voorwaarde voor toepassing van de vervangingsreserve is, dat de ondernemer een vervangingsvoornemen heeft en de reserve uiterlijk in het vierde jaar na het jaar van vorming afboekt op de aanschafprijs van een vervangende investering. De toepassingsmogelijkheden van de vervangingsreserve zijn verruimd in geval...

 • 22-04-2003
Lees meer 

EU-inwoners hebben recht op belastingvrije som

Inkomstenbelasting

Naar aanleiding van een uitspraak van Hof Den Haag, waarin aan een inwoner van Spanje, die vrijwel heel haar vermogen in Nederland had, het recht op toepassing van een belastingvrije som werd toegekend, heeft de staatssecretaris van Financiën besloten, dat inwoners van de EU, die hun vermogen voor 90% of meer in Nederland hebben, recht hebben op de belastingvrije som voor de vermogensbelasting. Voor gehuwden wordt uitgegaan van het gezamenlijke...

 • 18-04-2003
Lees meer 

Overname vordering aandeelhouder en uitkering dividend op latere datum leidt niet tot winstcorrectie

Vennootschapsbelasting

Een BV neemt medio december 1997 van haar dochtermaatschappij de vordering over die de dochter heeft op de aandeelhouder van de BV. De vordering bedraagt ƒ 2.245.000; de koopsom wordt schuldig gebleven. Deze schuld wordt verrekend met de uitkering van dividend door de dochter aan de BV. De BV keert vervolgens een dividend uit aan de aandeelhouder en verrekent dit met de vordering, die de BV op de aandeelhouder heeft.

 • 16-04-2003
Lees meer 

Bij toepassing bijzonder tarief MRB mag teruggaaf bij verkoop of schorsing voertuig worden berekend

Autobelastingen

Bij overdracht van een voertuig aan een andere houder of bij schorsing van het kenteken stopt de belastingplicht voor de motorrijtuigenbelasting en volgt teruggave van betaalde belasting over de resterende periode van het lopende belastingtijdvak en over nog niet lopende belastingtijdvakken. Dat recht op teruggave bestaat ook wanneer het bijzondere tarief MRB van toepassing is. Het kan bij het berekenen van de teruggaaf verschil uitmaken of deze wordt berekend met...

 • 16-04-2003
Lees meer 

Exploitatie onroerende zaken door BV houdt meer in dan vermogensbeheer: beperking verliesverrekening

Vennootschapsbelasting

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting bestaat uit een aantal BV’s die alle onroerende zaken exploiteren. Die zaken zijn gefinancierd met leningen van de aandeelhouder. Door het faillissement van de aandeelhouder wordt de fiscale eenheid gedwongen alle onroerende zaken te verkopen. De fiscale eenheid verricht dan geen activiteiten meer. Vervolgens worden de aandelen verkocht. De koper neemt ook de vordering van de aandeelhouder op de fiscale eenheid over. Enkele jaren...

 • 15-04-2003
Lees meer 

Omdat de opbrengsten de kosten naar verwachting niet dekken is schrijven van boek geen bron van inko

Inkomstenbelasting

De kosten die iemand maakt ter voorbereiding van het schrijven van een boek kunnen niet in aftrek worden gebracht omdat het boek naar verwachting onvoldoende inkomsten op zal leveren om de kosten te kunnen dekken. De persoon in kwestie had al eerder over hetzelfde onderwerp een boek geschreven. De daarmee behaalde opbrengsten waren beduidend lager dan de kosten, terwijl de uitgever de restantpartij had verkocht beneden de kostprijs.

 • 15-04-2003
Lees meer 

Toch gefacilieerde aandelenruil hoewel uiteindelijk minder dan de helft van de stemrechten werd verk

Ondernemingswinst

Volgens Hof Den Haag is voldaan aan de voorwaarden voor een gefacilieerde aandelenruil als daarbij tenminste de helft van de stemrechten wordt verkregen. Als een vennootschap tegen uitreiking van eigen aandelen alle aandelen in een andere vennootschap overneemt, is aan die voorwaarde voldaan, ook als vaststaat, dat de overnemende vennootschap de verkregen aandelen zal ruilen voor aandelen in een andere vennootschap, waardoor uiteindelijk een belang in die andere vennootschap wordt...

 • 15-04-2003
Lees meer 

Na overlijden huurder is eigenaar woning geen gebruiker, ondanks aanwezigheid van zijn zaken in de w

Onroerende zaken

De eigenaar van een woning, die tot het overlijden van de bewoonster was verhuurd en vervolgens leegstaat in afwachting van verkoop, is niet de gebruiker daarvan. Hof Amsterdam heeft de aan de eigenaar opgelegde aanslag onroerende zaakbelasting vernietigd. De gemeente had de aanslag opgelegd, omdat de eigenaar als erfgenaam van de bewoonster mede-eigenaar was van de roerende goederen die zich in de woning bevonden. Vanwege onenigheid tussen de erfgenamen was...

 • 14-04-2003
Lees meer 

Niet voeren van verweer leidt tot vernietiging aanslag en veroordeling in proceskosten voor inspecte

Formeel recht

De belastingdienst heeft in afwijking van de aangifte inkomstenbelasting het inkomen over 1996 vastgesteld op ƒ 10.000.000. In de procedure voor Hof Amsterdam voert de betrokkene aan, dat het inkomen moet worden vastgesteld op ƒ 78.000, overeenkomstig de ingediende aangifte. De inspecteur is ter zitting niet verschenen en heeft geen verweer gevoerd. Het hof verklaart daarom het beroep gegrond, vermindert de aanslag en veroordeelt de inspecteur in de proceskosten.

 • 14-04-2003
Lees meer 

Geen naheffing omzetbelasting aan transporteur als opdrachtgever onder verleggingsregeling invoer va

Omzetbelasting

Een in Nederland gevestigde ondernemer koopt een partij goederen van buiten de Europese gemeenschap en laat die partij naar Nederland vervoeren. Vervolgens wordt de partij doorverkocht aan een buiten de Europese gemeenschap gevestigde ondernemer. De goederen hebben zich in Nederland onder douanetoezicht bevonden, zodat geen invoerrechten en omzetbelasting betaald zijn wegens invoer. De ondernemer heeft een transportonderneming ingehuurd voor het vervoer van de goederen naar de afnemer. Voordat de goederen...

 • 11-04-2003
Lees meer 

Inspecteur biedt niet mogelijkheid tegenbewijs: naheffing wegens onttrekken aan douaneverkeer vernie

Formeel recht

Aan een onderneming zijn naheffingsaanslagen omzetbelasting, invoerrechten en accijns opgelegd wegens invoer, omdat goederen zijn onttrokken aan het douanetoezicht. De goederen waren bestemd voor Portugal, maar zijn daar nooit aangegeven. De Portugese douanestempels waren vervalsingen. Op grond van Verordening 2726/90 moet, als niet kan worden vastgesteld waar de onregelmatigheid met betrekking tot de goederen heeft plaatsgehad, de plaats van vertrek als plaats van onttrekking aan het douanetoezicht worden aangemerkt. Toch...

 • 11-04-2003
Lees meer 

Niet doorgegane dienstbetrekking zou niet in Nederland worden verricht: schadevergoeding niet in Ned

Internationaal

Een inwoner van Zwitserland is jarenlang werkzaam geweest voor een internationaal opererend concern. Plaats van werkzaamheden was aanvankelijk afwisselend Nederland en Zwitserland en vervolgens na een fusie met een ander concern, Engeland. Bij het accepteren van de baan in Engeland wordt hem door de Nederlandse afdeling een terugkeergarantie verstrekt. Omdat na beëindiging van de betrekking in Engeland het Nederlandse bedrijf die garantie niet kan nakomen ontvangt de werknemer een schadevergoeding.

 • 11-04-2003
Lees meer 

Toegang tot themapark is één prestatie, ondanks aanwezigheid van verschillende voorzieningen op het

Omzetbelasting

De toegang tot een park, dat vervoer als thema heeft en dat bestaat uit een museum en een aantal andere voorzieningen, geldt voor de heffing van omzetbelasting als één prestatie, waarop het hoge tarief van toepassing is. De exploitant van het park meende, dat er sprake was van twee prestaties, waarvan de toegang tot het museum onder het lage tarief viel en de toegang tot de andere voorzieningen onder het...

 • 11-04-2003
Lees meer 

Door ontvanger voor Vpb aansprakelijk gestelde ex-aandeelhouder niet-ontvankelijk in bezwaar en bero

Formeel recht

De verkoper van een de aandelen in een BV met een vervangingsreserve is door de ontvanger aansprakelijk gesteld voor de aanslagen vennootschapsbelasting 1991 en 1992 die aan de BV zijn opgelegd. De BV was leeggehaald en bood daardoor geen verhaal. Naar aanleiding daarvan deelt de verkoper aan de ontvanger mee bezwaar te maken tegen beide aanslagen. De ontvanger reageert daarop met een bericht, dat wegens het ontbreken van een rechtsgang...

 • 11-04-2003
Lees meer 

Pensioentekort voor lijfrentepremie-aftrek voortaan berekenen met inkomen en pensioenaangroei van vo

Inkomstenbelasting

Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen amendement zal de berekening van een eventueel pensioentekort worden gebaseerd op de pensioenaangroei in het jaar vóór het kalenderjaar waarin de belastingplichtige de aftrek van betaalde lijfrentepremie wil laten plaatsvinden. Vooruitlopende op een aangekondigde wetswijziging, waarbij het mogelijk wordt om ook van de inkomensgegevens van het voorafgaande jaar uit te gaan voor de berekening van het pensioentekort, keurt de staatssecretaris van...

 • 08-04-2003
Lees meer 

Overdracht pensioenvoorziening inwoner Belgie aan Belgische verzekeraar leidt niet tot belaste afkoo

Internationaal

Naar het oordeel van Hof Den Bosch is de overdracht van een pensioenvoorziening ten behoeve van een in België wonende persoon door een op de Antillen gevestigde stichting aan een in België gevestigde verzekeringsmaatschappij niet belast in Nederland. Het Hof heeft vastgesteld, dat het pensioenkarakter niet is verloren gegaan door de overdracht. De in de Nederlandse wet op de loonbelasting opgenomen fictieve afkoop in geval van overdracht van een pensioenvoorziening...

 • 08-04-2003
Lees meer 

Geen bezwaar tegen nihilaanslag wegens gebrek aan belang, inspecteur moet verlies bij beschikking va

Formeel recht

De belastingdienst heeft de aanslag inkomstenbelasting 1997 van een persoon op nihil vastgesteld en het verlies van dat jaar bij beschikking vastgesteld. Enkele jaren later wordt een navorderingsaanslag inkomstenbelasting 1997 opgelegd. Na bezwaar wordt die verminderd tot nihil. Het beroep tegen de uitspraak op het bezwaar wordt afgewezen wegens gebrek aan belang, omdat de aanslag niet lager dan nihil kan zijn. De inspecteur zal een nieuwe beschikking moeten geven waarbij...

 • 08-04-2003
Lees meer 

Dat ondernemer personeel heeft in enig tijdvak bewijst niet, dat hij ook in ander tijdvak personeel

Loonbelasting

Omdat een landbouwer in 1995 personeel in dienst heeft gehad, dat niet in de loonadministratie is verwerkt, is de inspecteur van mening dat zich in andere jaren hetzelfde heeft voorgedaan. Daarop baseert hij naheffingsaanslagen loonbelasting. Hof Amsterdam vernietigt die aanslagen, omdat de inspecteur niet heeft bewezen, dat er personeel in dienst is geweest in ander jaren dan 1995. Alleen de naheffingsaanslag over 1995 blijft in stand. De landbouwer heeft toegegeven...

 • 07-04-2003
Lees meer