• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2003-02Toon alle posts

Verplaatsing vennootschap naar Aruba diende alleen aandeelhoudersbelangen: naheffing dividendbelasti

Dividendbelasting

Naar het oordeel van Hof Den Haag is voor een vennootschap de belangrijkste drijfveer voor verplaatsing van de feitelijke leiding naar Aruba geweest de vermijding van een reële belastingheffing. De vennootschap had geen ander belang bij de verplaatsing dan de fiscale belangen van de aandeelhouders, omdat op grond van een met de Arubaanse belastingdienst gesloten ruling nauwelijks belasting hoefde te worden betaald. Zetelverplaatsing van de vennootschap was voor die ruling...

 • 28-02-2003
Lees meer 

Geen mogelijkheid aanvraag vrijstelling BPM bij tweede aanhouding in dezelfde auto met buitenlands k

Autobelastingen

Het gebruik in Nederland van een auto met een buitenlands kenteken door een inwoner van Nederland is niet toegestaan, behoudens in het geval van een verleende vrijstelling voor de BPM. Die vrijstelling moet worden aangevraagd voordat de auto in Nederland gebruikt wordt. Wordt een inwoner van Nederland aangehouden in een auto met buitenlands kenteken, dan kan een naheffingsaanslag BPM worden opgelegd. Als voldaan is aan de voorwaarden voor vrijstelling dan...

 • 28-02-2003
Lees meer 

Tenietgedane middelingsteruggaaf is geen middeling: jaar kan in ander middelingstijdvak worden betro

Inkomstenbelasting

De wet op de inkomstenbelasting kent de mogelijkheid om bij sterk wisselende inkomens door middel van middeling van inkomens de progressie in de belastingheffing te matigen. Het inkomen van drie opeenvolgende jaren wordt bij elkaar geteld en gedeeld door drie aan ieder van de jaren toegerekend. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting in ieder jaar over het gemiddelde inkomen moet worden betaald. Als dit minder is dan feitelijk is betaald over...

 • 27-02-2003
Lees meer 

Beroep tegen terugwerkende kracht besluit vrijstelling volksverzekeringen niet bij de belastingrecht

Sociale verzekeringen

Een inwoner van Nederland, die een uitkering uit Duitsland ontving, is op zijn verzoek vrijgesteld van Nederlandse volksverzekeringen. Die vrijstelling werkt niet terug in de tijd naar een eerder moment dan de datum waarop het verzoek is ingediend. Tegen het besluit van de Sociale Verzekeringsbank over de vrijstelling van volksverzekeringen staat beroep open bij de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep; niet bij de belastingrechter.

 • 26-02-2003
Lees meer 

Binnen concern steeds doorgeschoven panden zijn geen bedrijfsmiddelen: afboeking vervangingsreserve

Ondernemingswinst

Bij de vaststelling van de aanslag vennootschapsbelasting van een concern, dat handelt in vennootschappen met vervangingsreserve houdt de inspecteur geen rekening met het afboeken van de bestaande reserve op nieuw aangekochte panden. Naar zijn mening is geen sprake van bedrijfsmiddelen, omdat de panden regelmatig binnen het concern worden doorgeschoven om te voorkomen dat vervangingsreserves vrij moeten vallen. Het concern slaagt niet in het bewijs, dat de panden bedrijfsmiddelen zijn. Als...

 • 25-02-2003
Lees meer 

Verkoop pand door BV aan DGA voor te lage prijs is uitdeling; correctie fout bij aanslag door navord

Ondernemingswinst

Een BV verkoopt de economische eigendom van kantoorpand met bovenwoning aan de directeur-enig aandeelhouder. In het kader van de verkoop van de onderneming van de BV was het pand eerder aan de koper van de onderneming te koop aangeboden voor ƒ 410.000. Deze had echter geen interesse. De verkoop aan de DGA vond plaats voor ƒ 350.000. Een jaar later wordt het pand verkocht aan een derde voor ƒ 470.000.

 • 24-02-2003
Lees meer 

Voor aftrek ter voorkoming dubbele belasting is fysiek verblijf in Brazilie gedurende 183 dagen in e

Internationaal

Op grond van het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met Brazilie heeft iemand, die woont in Nederland recht op vermindering van belasting over zijn in Brazilie verdiende inkomen wanneer hij gedurende meer dan 183 dagen in Brazilie heeft verbleven. Die 183 dagen moeten in een kalenderjaar of fiscaal jaar in het betreffende buitenland zijn doorgebracht. Van belang is, dat de persoon, die een beroep doet op de regeling, fysiek...

 • 21-02-2003
Lees meer 

Voor tichelrechten door steenfabriek betaalde meerprijs voor landbouwgrond is belaste bestemmingswij

Inkomstenbelasting

De waardestijging van grond, die in het landbouwbedrijf wordt gebruikt, wordt buiten de winst gehouden van dat bedrijf, tenzij de waardestijging door grondverbetering is veroorzaakt of door bestemmingswijziging. Een steenfabriek, die een landbouwbedrijf kocht, betaalde een hogere waarde dan de agrarische waarde van de grond in verband met de aanwezigheid van klei in de grond. Dat had tot gevolg, dat de landbouwer belasting moest betalen over het verschil tussen de...

 • 14-02-2003
Lees meer 

Financiele verwevenheid ontbreekt als er geen meerderheidsbelang is, ondanks de feitelijke zeggensch

Omzetbelasting

Voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting is nodig, dat er een onderlinge verwevenheid is tussen de samenstellende delen op organisatorisch, financieel en economisch vlak. De financiële verwevenheid ontbreekt als niet de meerderheid van de aandelen juridisch eigendom is van de moedermaatschappij. De eis, die de Hoge Raad in een arrest van 1989 stelde aan de financiële verwevenheid, geldt nog steeds zo blijkt uit dit arrest. De...

 • 14-02-2003
Lees meer 

Wetsvoorstel goedkeuring tijdelijke buitenwerkingstelling willekeurige afschrijving arbo-investering

Ondernemingswinst

Op grond van de wet op de inkomstenbelasting 2001 is de staatssecretaris van Financiën verplicht om, wanneer hij van zijn bevoegdheid om de investeringsaftrek in Arbo-bedrijfsmiddelen tijdelijk op nul te stellen gebruik heeft gemaakt, een voorstel voor een goedkeuringswet in te dienen. Aan die verplichting is voldaan. De Raad van State heeft geen commentaar op het voorstel. Naar verwachting is het aannemen hiervan door de kamers een formaliteit.

 • 08-02-2003
Lees meer 

Fiscus vraagt niet aangetroffen bescheiden niet op bij ondernemer: administratie ten onrechte verwor

Formeel recht

Wegens het ontbreken van een aantal afslagen uit het kasregister in de administratie van een kapper is de belastingdienst van mening, dat de kapper te weinig omzet heeft verantwoord over een kwartaal. Over de omzetbijtelling wordt omzetbelasting nageheven, terwijl ook in de inkomstenbelasting en premieheffing volksverzekeringen een correctie wordt aangebracht. Op basis van het ontbreken van de afslagen is de belastingdienst van mening, dat de bewijslast, dat de bijgetelde omzet...

 • 07-02-2003
Lees meer 

Overdrachtsbelasting wordt geheven naar de waarde bij levering, Hof stelt ten onrechte vast, dat ove

Overdrachtsbelasting

In een uitspraak over een geschil betreffende de overdrachtsbelasting heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld, dat de belasting moet worden berekend over de waarde van de onroerende zaak ten tijde van de juridische levering en niet over de koopsom, die in de koopovereenkomst is vastgelegd. Vervolgens heeft het Hof gesteld, dat de waarde van de onroerende zaak tussen partijen niet in geschil is. De aanslag is berekend over die...

 • 07-02-2003
Lees meer 

Indeling in waterschapsomslagcategorie leidt tot onredelijk resultaat

Overige heffingen

Het Waterschap heeft een producent van sauzen ten onrechte ingedeeld in dezelfde categorie als fabrikanten van snacks. De aanslag waterschapsomslag, die op deze indeling gebaseerd was, was een onredelijke heffing, omdat het aantal gemeten vervuilingseenheden slechts een fractie betrof van het op grond van de categorie-indeling bepaalde aantal. Volgens Hof Amsterdam moet de producent in de restcategorie worden ingedeeld, waarbij het waterverbruik maatstaf is voor de vaststelling van de vervuilingseenheden.

 • 07-02-2003
Lees meer 

Afzien pensioenrechten na zetelverplaatsing voorspelbaar: pensioenvoorziening op 5% gewaardeerd onda

Vennootschapsbelasting

De feitelijke leiding van een BV is verplaatst naar de Nederlandse Antillen. Na deze zetelverplaatsing wordt de pensioenverplichting, die de BV heeft jegens de directeur-grootaandeelhouder overgedragen aan een nieuw opgerichte Antilliaanse vennootschap. Enkele dagen na deze overdracht ziet de pensioengerechtigde af van zijn aanspraken. De inspecteur legt een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting op aan de BV in verband met het afzien van de pensioenverplichting. Volgens Hof Den Bosch beschikte de inspecteur over...

 • 07-02-2003
Lees meer 

Door ontbrekende registratie van tellerstanden kan ondernemer onjuistheid omzetcorrectie speelautoma

Ondernemingswinst

Het Besluit Tellers en speelautomaten van 1996 heeft tot een reeks van procedures geleid. In veel gevallen bleek vanaf het verplicht registreren van de tellerstanden van de speelautomaat een onverklaarbaar hogere omzet. Daarop baseerde de fiscus correcties voor het verleden. Met name door het ontbreken van de tellerstanden slaagt de belastingplichtige zelden in het bewijs, dat de aangegeven omzet correct is. Dat is in deze procedure ook het geval. Hof...

 • 06-02-2003
Lees meer 

Overdracht pensioen van Belg aan buitenlandse verzekeraar leidt niet tot Nederlandse belastingheffin

Internationaal

Wanneer een pensioenvoorziening wordt overgedragen aan een niet in de wet op de loonbelasting aangewezen pensioenverzekeraar heeft dat tot gevolg, dat de pensioenaanspraak niet langer is vrijgesteld maar ineens en geheel tot het loon wordt gerekend. Op grond van die loonbelastingbepaling legde de inspecteur een aanslag inkomstenbelasting op aan een in België wonende pensioengerechtigde. Zijn pensioenvoorziening was in eigen beheer opgebouwd binnen de BV, waarvan hij de aandeelhouder was. Nadat...

 • 04-02-2003
Lees meer 

WOZ-waarde niet per definitie gelijk aan koop-aanneemsom woning, ondanks koop rond waardepeildatum (

Onroerende zaken

Onder omstandigheden kan de WOZ-waarde van een woning afwijken van de koop-aanneemsom ook al is er weinig tijd verstreken tussen de waardepeildatum en de koopdatum. Die omstandigheden kunnen zijn, dat de gemeente ter stimulering van de mogelijkheden tot koop van woningen de grondprijs aan de lage kant heeft vastgesteld of dat de gemeente de aannemer heeft verplicht de woningen te leveren voor prijs, die een door de gemeente vastgesteld bedrag...

 • 03-02-2003
Lees meer 

Curator hoeft directeur failliete BV niet op de hoogte te brengen van indienen of intrekken van bezw

Formeel recht

De mondeling gedane mededeling tijdens een boekenonderzoek door de belastingdienst, dat men het niet eens is met bepaalde door de belastingdienst voorgestelde correcties, kunnen niet als een bezwaar tegen een aanslag worden gezien volgens Hof Arnhem. Dat houdt in, dat de eerst de (naheffings)aanslagen moeten worden afgewacht en vervolgens schriftelijk bezwaar moet worden gemaakt. In deze procedure lag de bevoegdheid om bezwaarschriften in te dienen bij de curator in het...

 • 03-02-2003
Lees meer