• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2003-01Toon alle posts

Geen willekeurige afschrijving als starter op investering CV voor commanditaire vennoot met starters

Inkomstenbelasting

Startende ondernemers, die voldoen aan het urencriterium, hebben recht op verhoging van de zelfstandigenaftrek met de zogenaamde startersaftrek en op willekeurige afschrijving. Dat recht op willekeurige afschrijving als starter heeft een ondernemer niet voorzover hij tevens als commanditaire vennoot participeert in een commanditaire vennootschap. Doordat hij niet voldoet aan het urencriterium heeft een commanditaire vennoot niet de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving. Volgens Hof Amsterdam kan het niet de bedoeling zijn,...

 • 31-01-2003
Lees meer 

In 2001 op naam gestelde naheffingsaanslagen parkeerbelasting 1997 vernietigd wegens termijnoverschr

Formeel recht

Ter invordering van opgelegde naheffingsaanslagen wegens het niet betalen van parkeerbelasting in 1997 worden in 2001 dwangbevelen betekend aan de toenmalige kentekenhouder van een auto. Na de ontvangst van de dwangbevelen maakt de kentekenhouder bezwaar. Hij wordt ondanks de verstreken periode tussen het opleggen van de naheffingsaanslagen en het indienen van het bezwaarschrift ontvankelijk verklaard, maar inhoudelijk wordt het bezwaar afgewezen. In de beroepsprocedure vernietigt Hof Amsterdam de naheffingsaanslagen, omdat...

 • 31-01-2003
Lees meer 

Bijzondere regeling aftrek lijfrente als gift geldt niet als notariele akte op later tijdstip is ver

Inkomstenbelasting

Giften aan onder meer liefdadige, culturele en religieuze instellingen zijn aftrekbaar van het inkomen voor zover zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Die aftrekbeperkende drempel geldt niet als de giften voor een periode van tenminste vijf jaar worden gedaan in de vorm van een lijfrente en berusten op een notariële akte van schenking. Ontbreekt de notariële akte, dan geldt voor aftrek de drempel. Het is niet mogelijk om de onbeperkte aftrek...

 • 30-01-2003
Lees meer 

Voor hypotheekrenteaftrek is voldoende, dat voor het bedrag van de lening uitgaven aan de woning zij

Inkomstenbelasting

Hypotheekrente voor de eigen woning is aftrekbaar, voorzover de lening is gebruikt voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning. Tussen het aangaan van de schuld en de besteding moet een verband bestaan. Dat verband houdt niet in, dat alle uitgaven voor de eigen woning van een bouwdepot moeten worden gedaan. Voldoende is, dat de schuld is aangegaan in verband met de eigen woning en dat...

 • 29-01-2003
Lees meer 

Niet ontvangen van aangiftebiljetten ontslaat niet van aangifteverplichting of van betaalverplichtin

Formeel recht

De verplichting tot het doen van aangifte en de verplichting tot betaling van de volgens die aangifte verschuldigde belasting hangen weliswaar nauw met elkaar samen, maar het blijven afzonderlijke verplichtingen. Dat houdt in, dat als aan een ondernemer, ondanks herhaalde verzoeken van zijn boekhouder, geen aangiftebiljetten zijn toegestuurd, hij toch de verschuldigde omzet- en loonbelasting tijdig moet betalen. De ondernemer in kwestie had zich voor Hof Den Haag beroepen op...

 • 29-01-2003
Lees meer 

Dubbele verplichte verzekering militair

Sociale verzekeringen

Nadat eerder Hof Arnhem in een vergelijkbare zaak over de samenloop van verplichte ziektekostenverzekering voor militairen en de verplichte ziekenfondsverzekering voor ondernemers heeft geoordeeld, dat het onrechtmatig is om iemand premie te laten betalen als zeker is, dat hij geen beroep op de regeling kan doen, heeft nu Hof Den Haag zich afwachtender opgesteld. Volgens de regels is de militair verplicht premie te betalen. Met ingang van 1 januari 2002...

 • 28-01-2003
Lees meer 

Ondernemer met volledige dienstbetrekking bewijst urencriterium; geen navordering oude jaren wegens

Inkomstenbelasting

Een ondernemer, die naast zijn onderneming een volledige dienstbetrekking had, stelde zich in zijn aangiften inkomstenbelasting over een aantal jaren op het standpunt, dat hij voldeed aan het urencriterium en recht had op zelfstandigenaftrek. Bij zijn aangiften had hij geen urenspecificatie meegestuurd. De inspecteur legde aanslagen op zonder na te gaan of de ondernemer wel recht had op zelfstandigenaftrek. In een later jaar corrigeerde hij de aangifte. Tegelijkertijd legde hij...

 • 27-01-2003
Lees meer 

Ondernemer besteedde niet minimaal 50% van zijn tijd aan onderneming: geen recht op zelfstandigenaft

Inkomstenbelasting

Voor het recht op zelfstandigenaftrek moet een ondernemer voldoen aan het urencriterium. Naast het aantal in de wet genoemde uren moet sinds 1998 ook nog voldaan worden aan de eis, dat minstens de helft van de arbeidstijd aan de onderneming is besteed. Een ondernemer, die daarnaast in loondienst werkzaam was op basis van een urencontract, had in 1998 1542 uren in loondienst gewerkt. Om voor zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen...

 • 27-01-2003
Lees meer 

Wervingsbijeenkomsten piramidespel zijn reclame-diensten: geen Nederlandse BTW als afnemer in buiten

Omzetbelasting

Een ondernemer, die wervingsbijeenkomsten voor de organisator van een piramidespel houdt, verricht daarmee reclamediensten voor de organisator. Dergelijke diensten worden volgens de wet op de omzetbelasting verricht op de plaats waar de afnemer is gevestigd. In een door Hof Den Bosch berechte casus was de organisator van het piramidespel in Duitsland gevestigd. De reclamediensten vonden dus in Duitsland plaats, zodat over de vergoeding geen Nederlandse BTW in rekening gebracht moest...

 • 24-01-2003
Lees meer 

BPM- en MRB-vrijstelling ambulances geldt ook voor andere voertuigen, die voor spoedeisende medische

Autobelastingen

De staatssecretaris van Financiën keurt goed, dat met ingang van 1 januari 2003 de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting en de belasting van personenauto’s en motorfietsen, zoals die geldt voor ambulances ook wordt toegepast voor andere motorvoertuigen, die uitsluitend worden gebruikt voor het coördineren of verlenen van spoedeisende medische hulp. De voertuigen moeten om de vrijstelling te krijgen voldoen aan de volgende voorwaarden: -de kentekenhouder moet een vergunning hebben voor het...

 • 22-01-2003
Lees meer 

Gemeente mag herziene waardebeschikking WOZ opstellen als blijkt, dat oorspronkelijke in strijd met

Onroerende zaken

In 1997 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over onroerende zaakbelasting. Naar aanleiding van dat arrest heeft de gemeente Pijnacker, na aanvankelijk in 1998 nog aanslagen op de oude voet te hebben vastgesteld, zich gerealiseerd, dat die aanslagen onjuist waren en navorderingsaanslagen opgelegd. Hof Amsterdam moet in een procedure onderzoeken of de eigenaar van de onroerende zaak, aan wie de navorderingsaanslag is opgelegd, zich terecht beroept op schending van...

 • 22-01-2003
Lees meer 

Bij aanpassing arbeidsovereenkomst was optierecht toegekend: oud waarderingsvoorschrift van toepassi

Loonbelasting

Het toekennen van opties op aandelen is jarenlang een aantrekkelijke wijze van aanvullend belonen van werknemers geweest. Het voordeel uit een optieregeling vormt loon, waarover loonbelasting moet worden betaald. Tot 26 juni 1998 gold een regeling op grond waarvan de waarde van optierechten werd gesteld op 7,5% van de waarde van de onderliggende aandelen. Daarna gold een andere regeling op grond waarvan de waarde van de opties in deze casus...

 • 22-01-2003
Lees meer 

Op grond van afspraak mag medeeigenaar woning alle rente in aftrek brengen op zijn deel van het huur

Inkomstenbelasting

De eigenaar van een door hem bewoonde woning moet het huurwaardeforfait bij zijn inkomen tellen. Alleen de betaalde rente en andere kosten van geldlening voor de financiering van de woning mogen op het forfait in mindering worden gebracht. Als er meerdere eigenaren zijn geven zij ieder een deel aan van het huurwaardeforfait en brengen zij daarop de door hun betaalde rente in mindering. Hof Amsterdam stond een samenwonend stel toe,...

 • 21-01-2003
Lees meer 

Aanvraagformulier verzekering te laat ingediend: geen overgangsrecht op kapitaalverzekering met lijf

Inkomstenbelasting

De belastingdienst heeft na een onderzoek bij levensverzekeringsmaatschappijen aan een verzekeringnemer een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd, omdat hij ten onrechte lijfrentepremie in aftrek heeft gebracht. De kapitaalverzekering met lijfrenteclausule is niet voor 16 oktober 1990 tot stand gekomen, aangezien de polis door de maatschappij pas op 25 oktober 1990 is opgemaakt. De verzekeringnemer kan niet bewijzen, dat de polis eerder tot stand is gekomen. Het aanvraagformulier is op 1 oktober is...

 • 20-01-2003
Lees meer 

Sanctie 16e standaardvoorwaarde fiscale eenheid niet van toepassing op aflossing schuld tijdens best

Vennootschapsbelasting

In 1992 heeft een ondernemer zijn onderneming geruisloos ingebracht in een BV. Op de dag van oprichting heeft de BV een dochter-BV opgericht en vervolgens de ingebrachte onderneming aan de dochter-BV verkocht. De koopsom werd in rekening-courant schuldig gebleven. Omdat de verkoop binnen een fiscale eenheid plaatsvond kon dit zonder belastingheffing gebeuren. In 1997 wordt de dochter-BV verkocht. Door de verkoop wordt de fiscale eenheid verbroken. De inspecteur past bij...

 • 20-01-2003
Lees meer 

Tweede ziekte binnen vier weken leidt uiteindelijk tot hogere WAO-premie ondanks beeindigde dienstbe

Sociale verzekeringen

Een werknemer is gedurende enkele dagen ziek. Na het herstel loopt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af. Vervolgens wordt de werknemer binnen vier weken na de eerdere ziekte weer ziek. Die ziekte leidt ertoe, dat de werknemer uiteindelijk in de WAO belandt. Dat heeft gevolgen voor de gedifferentieerde WAO-premie van de voormalige werkgever, ook al heeft het tweede ziektegeval een andere oorzaak dan het eerste ziektegeval. Vanwege het voordoen van...

 • 16-01-2003
Lees meer 

Feitelijke betrokkenheid bij sigarettensmokkel rechtvaardigt naheffingsaanslag tabaksaccijns; naheff

Douane en Accijnzen

Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD komt vast te staan, dat een aantal personen betrokken is geweest bij sigarettensmokkel. Er wordt een naheffingsaanslag tabaksaccijns en een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd aan een van de betrokkenen. Aan haar partner worden voor hetzelfde feit gelijke aanslagen opgelegd. Op grond van een arrest van de Hoge Raad is het Hof van oordeel, dat de naheffingsaanslagen tabaksaccijns aan ieder der betrokkenen voor...

 • 15-01-2003
Lees meer 

Compensatieregeling grensarbeider na ontslag alleen indien binnen 6 maanden nieuwe baan in Belgie is

Internationaal

In antwoord op Kamervragen deelt de staatssecretaris van Financiën mee, dat onder de werking van het nieuwe belastingverdrag met België de heffingsbevoegdheid over een RVA-uitkering, die een inwoner van Nederland ontvangt aan België is toegewezen. Wanneer een in Nederland wonende grensarbeider na onvrijwillig ontslag uit zijn dienstbetrekking in België vervolgens in Nederland een dienstbetrekking accepteert, heeft hij geen recht meer op de in het verdrag opgenomen compensatieregeling voor grensarbeiders, ook...

 • 13-01-2003
Lees meer