• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Europese regelgeving
Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering buitenlander
Europese regelgeving  

Per 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden. De zorgverzekering vervangt de ziekenfondsverzekering en de particuliere ziektekostenverzekeringen. Verzekerden betalen naast de premie een inkomensafhankelijke bijdrage. Die inkomensafhankelijke bijdrage moet ook betaald worden door in het buitenland wonende pensioengerechtigden die een wettelijk pensioen, zoals een AOW-uitkering, uit Nederland ontvangen.

 

Een inwoner van Spanje, die op grond van Verordening 1408/71 recht had op zorg in Spanje ten laste van Nederland als pensioenland, moest over zijn Nederlandse pensioen een bijdrage betalen. De pensioengerechtigde was het niet eens met de inhouding van de bijdrage op zijn inkomen. Omdat hij al voor de inwerkingtreding van de Verordening 1408/71 naar Spanje was verhuisd, meende hij dat deze Verordening op hem niet van toepassing was.

De Centrale Raad van Beroep deelde deze opvatting niet. Volgens de Centrale Raad van Beroep had de pensioengerechtigde recht op dezelfde behandeling als de onderdanen van Spanje. De Nederlandse bijdragereling leidt niet tot een ongelijke behandeling van vergelijkbare gevallen. In ieder geval werd de pensioengerechtigde niet anders behandeld dan een gepensioneerde Spaanse onderdaan die in Spanje woont en die enkel een wettelijk pensioen uit Nederland geniet.

  • 21-12-2011
  • Info du ROI