• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

Subsidies

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2 maart opengesteld. Vanaf die datum tot 31 maart is €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers in het mkb voor zaken als het oprichten van een bedrijfsschool, loopbaanadviezen voor personeel of het volgen van een (deel van een) mbo-opleiding. In september volgt een tweede openstelling. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 25.000. De regeling wordt uitgevoerd door het ministerie...

 • 23-01-2020
Lees meer 

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beantwoord. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loonniveau van 100 tot 125% van het wettelijk minimumloon. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal werkenden op dit loonniveau na de invoering van het LIV licht is gestegen. Het gaat om tussen de 3.000 en 23.000 extra werkende...

 • 23-01-2020
Lees meer 

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Loonbelasting

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Dat is het hoogste van de volgende bedragen:75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;het hoogste loon van de andere werknemers van de vennootschap;€ 46.000.De gebruikelijkloonregeling is niet van toepassing als de werkzaamheden voor de vennootschap beperkt van omvang zijn en het loon daarvoor niet hoger zou...

 • 23-01-2020
Lees meer 

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling onwerkbaar weer.Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie die werkgevers afdragen niet langer afhankelijk van de sector waarin de werkgever actief is. De WW-sectorfondsen, waaruit de eerste zes maanden van de...

 • 16-01-2020
Lees meer 

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

Agro

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van hun bedrijf te bepalen en bij de verwerking daarvan in de aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Alle bedragen in...

 • 16-01-2020
Lees meer 

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

Loonbelasting

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto. De Wet op de loonbelasting gaat uit van de veronderstelling dat, indien aan een werknemer een auto ter beschikking wordt gesteld, deze auto ook voor privédoeleinden ter beschikking staat. De loonbelasting over de bijtelling is voor rekening van de werknemer. De bijtelling...

 • 16-01-2020
Lees meer 

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de grensbedragen van het gemiddelde uurloon vastgesteld op € 10,29 en € 12,87.Het maximumbedrag van de transitievergoeding in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is veranderd van € 81.000 in € 83.000.

 • 09-01-2020
Lees meer 

Gebruikelijk loon 2020

Loonbelasting

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;2. het hoogste loon van de overige werknemers van de bv;3. € 46.000 (2019: € 45.000).De bv heeft de mogelijkheid om...

 • 08-01-2020
Lees meer 

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

Ondernemingswinst

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.OndernemersaftrekEen ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij op jaarbasis ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming besteedt. Door te voldoen aan het urencriterium heeft de ondernemer recht op ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek omvat:de zelfstandigenaftrek;de...

 • 03-01-2020
Lees meer 

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Inkomstenbelasting

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.090.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van 2,35%.Als het eigenwoningforfait groter is dan de aftrekbare kosten, zoals de betaalde hypotheekrente, wordt het eigenwoningforfait verminderd met de aftrek wegens geen of een geringe eigenwoningschuld. Deze aftrek was aanvankelijk gelijk aan het verschil tussen het...

 • 03-01-2020
Lees meer 

Wijzigingen loonbelasting 2020

Loonbelasting

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd.Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto inclusief omzetbelasting. Bepalend voor de hoogte van het percentage van de bijtelling zijn de CO2-uitstoot en de datum van eerste toelating op de weg van de auto.

 • 03-01-2020
Lees meer 

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

Loonbelasting

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt. Inkomen op jaarbasis tarief tot AOW-leeftijd tarief AOW-gerechtigde € 0 t/m € 34.712 37,35% 19,45% € 34.712 t/m € 68.507 37,35% 37,35% € 68.508 en hoger 49,50% 49,50%Voor mensen, die geboren zijn voor 1 januari 1946, geldt een hogere grens van de eerste schijf van € 35.375.De tarieven in de eerste schijf bevat een premiecomponent. Tot de AOW-leeftijd bestaat deze uit 17,9% AOW, 0,1% Anw...

 • 03-01-2020
Lees meer 

Bedragen kindregelingen 2020

Toeslagen

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.Leeftijd kindBedrag0 t/m 5 jaar€ 221,496 t/m 11 jaar€ 268,9512 t/m 17 jaar  € 316,41KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2020 zijn als volgt:dagopvang € 8,17;buitenschoolse opvang € 7,02;gastouderopvang € 6,27.Kindgebonden budgetVoor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op jaarbasis.Aantal kinderenInkomen tot € 21.4301€ 1.1852€ 2.1903€ 2.4874€ 2.784Voor ieder volgend kind wordt het...

 • 03-01-2020
Lees meer 

Investeringsaftrek 2020

Ondernemingswinst

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);energie-investeringsaftrek (EIA) enmilieu-investeringsaftrek (MIA).KIAVoor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten indien het totale investeringsbedrag in 2020 ligt tussen € 2.400 en € 323.544. Er geldt een minimumbedrag per bedrijfsmiddel van € 450. Vanaf een investeringsbedrag van € 2.400 bedraagt de investeringsaftrek 28% van het investeringsbedrag. De maximale KIA...

 • 03-01-2020
Lees meer 

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

Belastingplan

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de volgende wetsvoorstellen:Het eigenlijke Belastingplan 2020 (wetsvoorstel nummer 35.302)Overige fiscale maatregelen 2020 (nummer 35.303).Fiscale maatregelen Klimaatakkoord (nummer 35.304)Bronbelasting 2021 (nummer 35.305)Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (nummer 35.306)Implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (nummer 35.307)Implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2, nummer 35.241)Implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (nummer 35.255).De Eerste Kamer heeft ook gestemd over een aantal moties die...

 • 19-12-2019
Lees meer 

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

Inkomstenbelasting

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden. Dergelijke kosten zijn aftrekbaar op het moment van betaling. Volgens de Hoge Raad zijn zorgkosten, die na het overlijden van de belastingplichtige door zijn erfgenamen zijn betaald, niet aftrekbaar van het inkomen van de overledene. Wel kunnen de na het overlijden door een erfgenaam betaalde zorgkosten bij de erfgenaam in aftrek worden gebracht, met inachtneming van de...

 • 12-12-2019
Lees meer 

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

Algemeen

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Daar komt verandering in. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden moeten met ingang van 2020 gebruik gaan maken van eHerkenning om in te loggen voor het doen van aangifte. Ondernemers met een eenmanszaak kunnen inloggen met DigiD. eHerkenning is een digitale sleutel. Om in te loggen bij de Belastingdienst is ten minste niveau 3 nodig.

 • 12-12-2019
Lees meer 

Geen verbod op negatieve spaarrente

Algemeen

De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat er geen wettelijk verbod komt op een negatieve spaarrente voor consumenten. Op dit moment rekenen Nederlandse banken geen negatieve rente aan gewone spaarders. Uit opmerkingen van de bestuursvoorzitters van de grootbanken maakt de minister op dat er geen plannen zijn om op korte termijn een negatieve rente voor gewone spaarders in te voeren. In de discussie...

 • 12-12-2019
Lees meer 

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

Arbeidsrecht

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer te ontbinden en de werknemer een transitievergoeding te betalen van € 81.000. Het dienstverband zou op grond van de geldende cao van rechtswege eindigen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De uitspraak van de kantonrechter is twee weken voor die datum gedaan. Het dienstverband heeft ruim 50 jaar geduurd.De uitspraak is...

 • 12-12-2019
Lees meer 

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Sociale verzekeringen

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab is de premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het contract. De lage WW-premie geldt voor werknemers met een vast contract; de hoge WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract. De lage premie geldt niet als het contract voor onbepaalde tijd een oproepovereenkomst is. Aan toepassing van de...

 • 12-12-2019
Lees meer 

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020

Belastingplan

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende deze wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd.In de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het eigenlijke Belastingplan 2020 gaat de staatssecretaris in op procedures over de belastingheffing in box 3. Nadat de Hoge Raad in massaalbezwaarprocedure over de belastingheffing in box...

 • 12-12-2019
Lees meer 

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

Loonbelasting

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd. Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets die de werknemer ook privé mag gebruiken. Voor het privégebruik vindt een bijtelling bij het salaris van de werknemer plaats van 7% van de waarde van de fiets. De regeling geldt niet alleen voor een gewone fiets, maar...

 • 12-12-2019
Lees meer 

Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de voorstellen is de Wet overige fiscale maatregelen 2020.Een van de vragen is of overwogen is om aanvragen voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) continu in plaats van vier keer per jaar mogelijk te maken. Het is op ieder gewenst moment mogelijk om een...

 • 05-12-2019
Lees meer 

Uitleg relatiebeding

Arbeidsrecht

De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in zijn keuze voor een andere werkgever, zoals een concurrentie- of een relatiebeding, moeten daarom schriftelijk worden overeengekomen. Gebeurt dat niet, dan is de werknemer niet aan het beding gebonden. Op overtreding van een concurrentie- of relatiebeding staat vaak een forse boete.De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een relatiebeding. Op grond van dit beding was...

 • 05-12-2019
Lees meer 

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de kwalificatie van de onroerende zaak. Voor een woning geldt een tarief van 2%, voor andere onroerende zaken bedraagt het tarief 6%. In een reeks arresten uit 2017 heeft de Hoge Raad uitleg gegeven over het begrip woning.Volgens die arresten gaat het erom dat een onroerende zaak naar zijn aard voor...

 • 05-12-2019
Lees meer